Sorumluluk

Sigortaları

Sorumluluk Sigortaları

Size en yakın Halkbank Şubesi'ne başvurmanız yeterlidir. Poliçeniz, başvurduğunuz şubede riskleriniz anında teminat altına alınarak en kısa sürede size ulaştırılacaktır.

Sorumluluk sigortası ile ilgili ayrıntılı bilgi ve sunulan hizmetler hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Bir işyerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi çalışanların yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında kendisinin veya üçüncü şahısların uğrayacağı zararlar için işverene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan bir sigorta türüdür.

Gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararlar nedeniyle kendisine yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türüdür.

Üçüncü şahısların vefatı, yaralanması veya sakat kalması nedeniyle ortaya çıkan tazminat talepleri ile üçüncü şahıslara ait malların, maddi zarar ve hasara uğraması neticesinde oluşacak tazminat taleplerini kapsamaktadır.

Ticari binalarda veya konut binalarında bulunan asansörlerde meydana gelebilecek kazalar nedeniyle üçüncü kişiler tarafından ileri sürülebilecek tazminat taleplerini belirli limitlere kadar teminat altına alan sigorta türüdür.

Daimi sözleşmeyle bakıma tabi tutulan asansörlerde, meydana gelebilecek bir kaza sonucu, üçüncü şahısların uğrayacağı bedeni ve maddi zararlar için ileri sürecekleri tazminat talepleri ile birlikte yaşanacak anlaşmazlıklar sonucunda açılacak davalarla ilgili mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini kapsamaktadır.

Sigortacı, sigorta ettiren tarafından istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararları, sigorta poliçesinde belirtilen tutara kadar teminat altına alır.

Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden ve satanların, mesleki faaliyetleri nedeniyle bu maddelerin doğrudan doğruya neden olabileceği olaylar sonucu kusurları olsun olmasın, üçüncü kişilerin uğrayacağı bedeni ve maddi zararlardan doğacak sorumluluklarını, poliçede yazılı limitler dahilinde teminat altına alır.

Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası teminatı bulunan bir işyerinde, kullanılmak üzere bulundurulan LPG tüpünün infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu ortaya çıkan zarar ve ziyan Tüpgaz Sorumluluk Sigortası teminatı kapsamında karşılanır.

Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası, likit petrol gazı firmalarının kendi markaları altında doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri aracılığıyla ya da doğrudan pazarladıkları tüplerin kullanılmak üzere bulunduruldukları yerlerde infilak etmesi veya gaz kaçırması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) başkalarına vereceği bedeni ve maddi zararlara karşı, firmanın sorumluluğunu teminat altına alır.

Likit petrol gazı depolayan, tüp dolumu yapan, tüketiciye ulaştıran LPG dağıtım firmaları, Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası'na ek olarak Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası’nı da yaptırmak zorundadırlar.

Mesleki sorumluluk sigortası, doktor, diş hekimi, eczacı, mühendis, mimar vb. meslek sahibi kişiler için, mesleki faaliyetleri sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları yasal tazminatlara karşı koruma sağlayan sigorta türüdür.

Sigortalının T.C. sınırları ve T.C. Mahkeme / İcra Daireleri dahilinde ilgili kanunlar, yönetmelik ve tebliğler uyarınca ifa ettiği avukatlık mesleğinde ihmali bulunması ve hatalı davranması sebebiyle gelebilecek zarar ve ziyandan doğan tazminat taleplerini teminat altına alır. 

Kimler Yararlanabilir?

Baroya kayıtlı tüm avukatlar yararlanabilir. 

Sigorta Süresi

1 yıl sürelidir.

Bu Sigortaya Sahip Olmak için Ne Yapmalıyım?

Size en yakın Halkbank Şubesi’ne başvurmanız yeterlidir. 

Sigortalının T.C. sınırları dahilinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler uyarınca, mesleki faaliyetini ifa ederken gerçekleştirdiği hatalı eylemler sebebiyle, üçüncü kişiler tarafından Sigortalıya karşı ileri sürülecek tazminat taleplerini teminat altına alınır.

Kimler Yararlanabilir?

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler yararlanabilir. 

Sigorta Süresi 

1 yıl sürelidir.

Bu Sigortaya Sahip Olmak için Ne Yapmalıyım?

Size en yakın Halkbank Şubesi’ne başvurmanız yeterlidir

Tamirhaneye bırakılan araçların, sigortalının çalıştırdığı elemanları tarafından bakım ve onarım çalışmaları esnasında, iradeleri ve kasıt dışı oluşabilecek bedeni ve maddi zararları poliçe üzerinde yazılı bedellere kadar Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Genel Şartları hükümlerine bağlı kalmak koşulu ile temin eder. Sigortalı tamirhane sorumluluk ile ilgili mesleki faaliyette bulunanların yaptırmak zorunda olduğu trafik sigortasını yaptırmak zorundadırlar.

Tamirhane Sorumluluk Sigortası Teminatları

  • Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması
  • Üçüncü şahıslara ait araçlarda maddi zarar meydana gelmesi

Otoparka emanet edilen araçların giriş-çıkış ve manevraları esnasında çarpma ve çarpılma sonucu meydana gelebilecek maddi zararları teminat altına alır. Otopark/garaj ile ilgili mesleki faaliyette bulunanların yaptırmak zorunda olduğu trafik sigortasını yaptırmak zorundadırlar.

Otopark Sorumluluk Sigortası Teminatları

  • Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması
  • Üçüncü şahıslara ait araçlarda maddi zarar meydana gelmesi

Sigortalı tarafından veya sigortalı namına imal edilen, satılan, temin edilen veya işlenen, faaliyet konusunda belirtilen üründen kaynaklanan bir kusur ve/veya ayıp neticesinde, üçüncü şahısların uğrayacağı bedeni ve maddi zarar ve ziyan sonucu, terettüp edecek sorumluluk taleplerinin neticelerini, yukarıda belirtilen coğrafi sınırlar dahilinde ve poliçe süresi içinde meydana gelen olaylar neticesinde, Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları uygulanabilir hükümleri ile ekli wording çerçevesinde poliçede belirtilen limitlere kadar teminat altına alır.

Bu sigorta ile aracınızın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanunu'na ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine düşen hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı limitlere kadar temin eder. İşbu sigorta, sigorta ettirenin haksız taleplere karşı müdafaasını da temin eder.

Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Teminatları

Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası teminatları için tıklayınız.

Bu sigorta ile sigortacı motorlu taşıtta seyahat eden yolcuların, duraklamalarda dahil olmak üzere, kalkış noktasından varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza sonucu bedeni zarara uğraması halinde sigortalının 10.07.2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'ndan doğan sorumluluğunu, poliçede yazılı sigorta tutarlarına kadar temin eder.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası teminat limitleri Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlık tarafından saptanır ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. Primleri ise Sigorta Şirketleri tarafından serbestçe belirlenmektedir.

İl sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları, 100 km’ ye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları ve belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehir içi taşımalar bu kapsam dışında tutulmuştur. Ancak il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle valiliklerce veya ilgili belediyelerce farklı düzenleme yapılabilir.

Taşımacılık belgesi bulunan araçların bu poliçeyi yaptırması Ulaştırma Bakanlığı tarafından zorunlu tutulmuştur. Bu tür araçlar için tanzim edilecek poliçelerdeki teminat limitleri her sene bakanlıkça belirlenmektedir.

“Sözleşme süresi içinde Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından teminat tutarları arttırıldığı takdirde, poliçede yazılı teminat tutarları, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve ek prim alınmaksızın yeni teminat tutarları üzerinden geçerli olur.”

Zorunlu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Teminatları

Zorunlu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası teminatları için tıklayınız.

Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüsler; gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması veya benzeri bir amaçla kendilerine bırakılan araçların neden olacağı zararlardan dolayı Karayolları Trafik Kanunu'na göre aracın asıl işleteni gibi sorumludurlar.

Mesleki Sorumluluk Sigortası, aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet gösteren meslek sahipleri tarafından yaptırılan ve meslek sahiplerinin hukuki sorumluluğu teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.

  • (A) Otoparklar – Garajlar
  • (B) Tamirhane – Servis İstasyonları
  • (C) Galeriler

Trafik Mesleki Sorumluluk Sigortası Teminatları

Trafik Mesleki Sorumluluk Sigortası teminatları için tıklayınız.

Bu sigorta, şehirlerarası veya uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuların, sürücülerin ve yardımcıların taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar, mola ve duraklamalar dahil geçen yolculuk süresi içerisinde maruz kalacakları her türlü kazaların sonuçlarına karşı teminat verir.

Kaza sonucu yaralanan kişilerin tedavi masrafları ve sakat kalma durumunda sürekli sakatlık tazminatları kişilerin kendisine, ölüm halinde ise tazminat kişinin kanuni hak sahiplerine ödenir.

Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Teminatları

Vefat ve Sürekli Sakatlık

Tedavi Masrafları