KOBİ'lere Hayat

KOBİ'lere Hayat

Bankamızın KOBİ segmetinde yer alan müşterilerimize yönelik olarak düzenlenen KOBİ’lere HAYAT sigortası, Bankamızın KOBİ segmetinde yer alan şirketlere kullandırılacak KOBİ  nitelikteki krediler karşılığında şirket sahibi veya ortaklarına yönelik olarak isteğe bağlı olarak düzenlenecektir. KOBİ’lere HAYAT sigortası ile sigorta ile sigortalının bir yıllık sigorta süresi içerisinde, vefat ve kaza veya hastalık sonucu tam ve sürekli malul kalması halinde, poliçedeki teminat limiti ile sınırlı olmak üzere, sigortalının bankamıza olan kredi/kredi kartı vb. borçları Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından kapatılır, borcun kapatılmasından sonra kalan tutar olması durumunda hak sahiplerine ödeme yapılır.

18-70 yaş arası şirket sahibi ve ortakları bu üründen yararlanabilir.

Kobi Hayat Sigortası 1 yıl süreli olmakla birlikte, takip eden yıllarda isteğe bağlı olarak her yıl yenilenir.

Asgari teminat 10.000 TL olmakla beraber azami teminat yaşa göre değişkenlik göstermektedir. Prim tutarı, seçilen teminat tutarının binde 15’i kadardır.

Vefat Teminatı
Sigortalının sigorta süresi içerisinde vefatı halinde, poliçenin teminat limiti kapsamında sigortalının Bankamıza olan borcu kapatılır. Söz konusu borcun kapatılmasından sonra kalan tutar olması halinde evvelce tayin edilmiş lehdar/ lehdarlarına veya lehdar tayin edilmemiş ise kanuni varislerine poliçede belirlenmiş olan vefat teminatı ödenir.

Maluliyet Teminatı
Sigortalının sigorta süresi içerisinde bir kaza veya hastalık sonucu tam ve sürekli maluliyeti halinde tazminat tutarı sigortalıya ödenir. Limitler dâhilinde, sigortalının bankamıza olan borcu kapatılır, söz konusu borcun kapatılmasından sonra kalan tutar olması halinde sigortalıya kalan maluliyet tazminatı ödenir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6327 sayılı kanun ile değişen 63. ve 89. maddeleri gereğince; mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait ödeyeceği Yaşam Sigortası primleri için vergi indiriminden yararlanabilmektedir. İndirim konusu primler, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 15’ ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak üzere hizmet erbabının safi ücret tutarının belirlenmesi sırasında indirim konusu yapılabilecektir.