Vergi Borçlarının Yapılandırılmasında Yeni Fırsat

Vergi barışı olarak adlandırılan 7143 sayılı Kanun 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeyle, vergi borçlarının yeniden yapılandırılarak ödenmesine bir kez daha olanak sağlandı. Gerekçesine bakıldığında kanunun, ülkemizdeki ekonomik büyüme hızının desteklenmesi, dünyadaki ekonomik ve politik risklerin yanı sıra yaşanan bölgesel olayların ekonomi üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesi, girişimcilerin iş ve yatırım kararlarına daha sıhhatli bir şekilde odaklanmalarına imkân sağlanması amaçlarına yönelik olarak hazırlandığı anlaşılmaktadır.

7143 sayılı Kanun’da;
  •  Kamuya olan borçların yapılandırılarak ödenmesine,
  •  Mevcut ve muhtemel ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılmasına,
  •  Matrah ve vergi artırımı yoluyla geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılmasına,
  •  İşletme kayıtlarının fiili duruma uygun hâle getirilmesine,
  •  Kayıt dışı varlıkların kayda alınarak ekonomiye kazandırılmasına
ilişkin hükümlere yer verilmiş, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar ise Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan bir genel tebliğ ile belirlenmiştir.

Kanun kapsamında, 31 Mart 2018 tarihinden önceki dönemlere ait bulunan vergi, resim ve harçlar yapılandırılarak ödenebilecektir. Yapılandırma uygulaması ile vergi dairelerine borçlu bulunulan vergilerin tamamı ile alacak aslı üzerinden Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak hesaplanan tutarın ödenmesi hâlinde; gecikme faizi ve zammı ile vergi aslına bağlı olan vergi ziyaı cezalarının tahsilinden vazgeçilecektir.

Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50’sinin ödenmesi durumunda, kalan yüzde 50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir. Kanun kapsamında yapılandırılan borçlara ilişkin, daha önce uygulanmış hacizler, yapılan ödemeler oranında kaldırılacaktır.

Borçlular, kapsama giren tüm borçlarını yapılandırabilecekleri gibi istedikleri vergilendirme dönemi veya vergi türleri itibarıyla da kanundan yararlanabileceklerdir. Ancak motorlu taşıtlar vergisi bakımından her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunulması zorunlu bulunmaktadır.

Diğer yandan, borç yapılandırma imkânından yararlanmak için gerekli şartlardan birisi de dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması olduğundan borçlarını yapılandırmak isteyenlerin takip ve tahsilat işlemlerinden dolayı açtıkları tüm davalardan vazgeçmeleri gerekmektedir.

Yapılandırılan borç tutarları bir defada peşin olarak ödenebileceği gibi 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte de ödenebilecektir.

Borcun tamamının 1 Ekim 2018 tarihine kadar ödenmesi hâlinde peşin ödeme indirimi uygulanacak, bu kapsamda Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutarın yüzde 90’ı silinecektir.

Taksitli ödeme seçeneğinin seçilmiş olması hâlinde ise ilk taksit 1 Ekim 2018 tarihine kadar, kalan taksitler ise takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecektir. Taksitle ödeme durumunda, yapılandırılmış borçlara önceki yıllarda olduğu gibi taksit sayısına göre belirlenmiş katsayılar uygulanacaktır.

Taksitle ödemeyi tercih eden borçlulardan, yapılandırılan borca ilişkin ilk taksiti süresinde ve tam olarak ödemiş olanların, kalan taksitlerin tamamını ikinci taksit ödeme süresinin son günü olan 30 Kasım 2018 tarihine kadar ödemeleri hâlinde Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan yüzde 50 oranında indirim yapılacaktır.

6552, 6736 ve 7020 sayılı kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden borçların kalan taksitlerinin tamamının yukarıda belirtilen tarihlere kadar ödenmesi durumunda bu tutarlara da açıklanan oranlarda peşin ödeme indirimi uygulanacaktır.

7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar borçlu bulundukları vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) veya e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 

Tamer AKSOY

Uzman Hakkında

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Işık
Vergi

1968 yılında İzmir Menemen’de doğan Hüseyin Işık, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nü bitirdi. Colorado Üniversitesi’nde ekonomi dalında yüksek lisans derecesi aldı.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Dalı’nda “Çok Uluslu Şirketlerde Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye” konulu tez ile doktor unvanını elde etti. Bu tez 2005 yılında aynı başlıkla Maliye Bakanlığı Yayınları arasındaki yerini aldı. “Uluslararası Vergilendirme” başlıklı kitabı 2014 yılında yayımlandı. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde Kamu Maliyesi, Para Teorisi ve Para Politikası dersleri, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Vergi Hukuku dersleri verdi.

Meslek yaşamına Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak 1989 yılında Maliye Teftiş Kurulu’nda başlayan Işık, Maliye Müfettişliği, Maliye Başmüfettişliği, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı ile Türkiye OECD (Paris) Daimi Temsilciliği Maliye Müşavirliği görevlerinde bulundu. 2017 Temmuz ayından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.

Uluslararası vergi hukuku, uluslararası vergi sistemindeki değişimlerin Türk vergi sistemine etkileri ve Türkiye’nin uyumu ile dijital ekonominin vergilendirilmesi alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.
Evli ve iki çocuk babası olan Işık; iyi derece İngilizce, orta derece Fransızca biliyor.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri