Asgari Ücret Vergi Dışı

7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 25.12.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu kanun, asgari ücrette hem gelir vergisi hem de damga vergisi bakımından önemli değişikler getirmiştir. Bu değişiklikler üç başlık altına toplanabilir.

İlk olarak Gelir Vergisi Kanunu’nun ücretlerde istisnayı düzenleyen 23’üncü maddesinin birinci fıkrasına 18 numaralı bent eklenmiştir. Eklenen bent ile hizmet erbabının yani ücret geliri elde edenlerin, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri, gelir vergisinden istisna edilmiştir. Asgari ücretin üzerinde gelir elde eden hizmet erbabına da bu istisna miktarı uygulanacaktır.

İkinci olarak “Asgari Geçim İndirimi” başlıklı 32’nci maddesi ile “Diğer Ücretler” başlıklı 64’üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. “Diğer Ücretler” maddesi yürürlükten kaldırılınca buna bağlı olarak vergilendirme dönemi, tarh zamanı, vergi matrahı, ödeme ve mahsup ile ilgili düzenlemeleri içeren beş maddeyi de kısmen veya tamamen yürürlükten kaldırmaya yönelik düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamda diğer ücretlerle ilgili düzenlemeler içeren 108’inci maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi, 109’uncu maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile ikinci ve üçüncü fıkraları, 110’uncu maddesi, 118’inci maddesi ve 122’inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Üçüncü olarak Damga Vergisi Kanunu’na ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün (34) numaralı fıkrasına ilave hüküm getirilmek suretiyle asgari ücrete tekabül eden tutarın damga vergisinden istisnası sağlanmıştır.

Yapılan değişiklerle asgari ücretin vergi dışı bırakılması yoluyla ücret geliri ile geçinen emek sahiplerine bir nebze de olsa vergi avantajı sağlanmıştır. Asgari ücret emeği ile geçinen kişilere hayatlarını devam etmeleri için verilen en düşük ücrettir. Zaten tanımı gereği bu ücretin vergi dışı kalması makul olanıdır. Uzun yıllar bu makul olan yapılmamış, asgari geçim indirimi gibi dolaylı avantajlarla vergi indirimi yoluna gidilmiştir. Ancak 7349 sayılı Kanun’la yapılan yukarıdaki değişiklikle uzun yıllar asgari ücretin vergi dışı kalması yönündeki tartışmalar nihayete ermiştir. Asgari ücret vergi dışı kalınca “En Az Geçim İndirimi” ve “Diğer Ücretler” başlıklı ücretlere ilişkin düzenlemelerin uygulama kabiliyeti kalmamıştır. Uygulaması kalmayan bu düzenlemelere ilişkin maddeler ya tamamen ya da ilgili fıkra ve bentleri yürürlükten kaldırılmıştır. Böylelikle Gelir Vergisi Kanunu’nun ücretler ile ilgili maddelerinde çok ciddi sadeleştirmeler yapılmıştır. Bütün bu değişiklik ve yürürlükten kaldırmalar 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Ülkemiz 2022 yılına girerken asgari ücretin vergi dışı kaldığı ve ücretlerin vergilendirilmesinde daha adil, sade ve kolay uygulanabilir bir vergi rejimine adım atmıştır.

Dr. Hüseyin Işık

Uzman Hakkında

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Işık
Vergi

1968 yılında İzmir Menemen’de doğan Hüseyin Işık, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nü bitirdi. Colorado Üniversitesi’nde ekonomi dalında yüksek lisans derecesi aldı.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Dalı’nda “Çok Uluslu Şirketlerde Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye” konulu tez ile doktor unvanını elde etti. Bu tez 2005 yılında aynı başlıkla Maliye Bakanlığı Yayınları arasındaki yerini aldı. “Uluslararası Vergilendirme” başlıklı kitabı 2014 yılında yayımlandı. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde Kamu Maliyesi, Para Teorisi ve Para Politikası dersleri, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Vergi Hukuku dersleri verdi.

Meslek yaşamına Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak 1989 yılında Maliye Teftiş Kurulu’nda başlayan Işık, Maliye Müfettişliği, Maliye Başmüfettişliği, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı ile Türkiye OECD (Paris) Daimi Temsilciliği Maliye Müşavirliği görevlerinde bulundu. 2017 Temmuz ayından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.

Uluslararası vergi hukuku, uluslararası vergi sistemindeki değişimlerin Türk vergi sistemine etkileri ve Türkiye’nin uyumu ile dijital ekonominin vergilendirilmesi alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.
Evli ve iki çocuk babası olan Işık; iyi derece İngilizce, orta derece Fransızca biliyor.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri