Orta Vadeli Programda Vergi Hedefleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca ortaklaşa olarak üç yıllık perspektifle hazırlanmış Orta Vadeli Program (2024-2026) 6 Eylül 2023 Çarşamba günkü Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanmıştır. Program 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 16’ncı maddesine göre hazırlanmaktadır.

Program, merkezi yönetim bütçesi hazırlık sürecini başlatmaktadır. Programda makro politikalar, ilkeler, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükler, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri, bütçe dengesi ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanları yer almaktadır. Gelecek üç yılda hükümetin ne gibi politikalar yürüteceğine ilişkin temel ilkeleri belirlemesi bakımından önem taşımaktadır. Kamu kesimi için zorunlu, özel kesim için yol gösterici mahiyettedir. Programda vergilere ilişkin temel ilkeler, hedefler, yapılması düşünülen yeniklikler ve değişiklikler ele alınacaktır.

Programa göre, vergi yükü (sosyal güvenlik primleri dahil) gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) 2022’de %20,8’i olarak gerçekleşmiştir. Vergi yükünün 2023’te %22,9’u olması tahmin edilmektedir. Söz konusu oranın 2024-2026 döneminde sırasıyla %24,5, %24,3 ve % 24,4 olması hedeflenmektedir. Bu rakamlar, program boyunca vergi yükünün yaklaşık 1,5 puan artacağını ortaya koymaktadır.

Vergi yükünün gelecek üç yılda %1,5 artması mevcut vergilerde artışlara veya yeni vergilere işaret etmektedir. Nitekim bu artışların ipuçları programda yer almaktadır. Bunlar başlıklar itibari ile aşağıdaki gibidir:

1)  Vergi tabanının genişletilmesi ve vergilere gönüllü uyumun artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

2)  Vergi harcamaları gözden geçirilecek, etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimler kaldırılacaktır.

3)  Kamu gelirlerinin tahsilinde performansın yükseltilmesi ve vergi cezalarının caydırıcılığının arttırılması amacıyla mevcut düzenlemeler gözden geçirilecektir.

4)  Gelir, kurumlar, katma değer vergisi kanunları ile vergi usul kanunları güncellenecektir. Gelir, kurumlar, motorlu taşıtlar, veraset ve intikal vergileri gibi doğrudan vergilerin payı arttırılacaktır.

5)  Karbon vergisi konusunda adımlar atılacaktır.

6)  Dijital faaliyetlerin vergilendirmesine yönelik uygulamalar geliştirilecektir.

7)  Enerji verimliliğinin arttırılması, iklim değişikliği ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesine yönelik vergi uygulamalarına devam edilecektir.

8)  Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından vergi konularında belirlenen standartlara uyum çalışmaları sürdürülecektir.

9)  Uluslararası ölçekte faaliyet gösteren Türk şirketlerinin korunması için sınırlar arası vergilendirmede oluşabilecek hak kayıplarının önlenmesine yönelik diplomatik çabalar devam ettirilecektir.

10)   Vergi istatistikleri ve raporlarının kapsamı genişletilecek ve yayımlanacaktır.

Yukarıda yer verilen hedeflere ulaşmak için vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkelerine uyulacağı, sade ve kolay uygulanabilir bir vergi sisteminin oluşturulacağı vurgulanmıştır.

Program hedefleri dikkate alındığında; gelecek üç yıl içinde temel vergi kanunlarının yeniden yazımı ve önemli ölçüde güncellenmesi, kripto varlıkların vergi yönlerinin netleştirilmesi, vergi istisna ve muafiyetlerinin azaltılması, dijital ekonominin vergilendirilmesi, vergi borçlarının tahsilinin hızlandırılması, çevreye duyarlı vergilendirmenin yaygınlaştırılması ve uluslararası vergilendirme alanlarındaki gelişmelerin takip edilmesi konularında daha aktif bir döneme girileceği sonucuna varabiliriz.

Dr. Hüseyin Işık

07.09.2023

Uzman Hakkında

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Işık
Vergi

1968 yılında İzmir Menemen’de doğan Hüseyin Işık, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nü bitirdi. Colorado Üniversitesi’nde ekonomi dalında yüksek lisans derecesi aldı.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Dalı’nda “Çok Uluslu Şirketlerde Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye” konulu tez ile doktor unvanını elde etti. Bu tez 2005 yılında aynı başlıkla Maliye Bakanlığı Yayınları arasındaki yerini aldı. “Uluslararası Vergilendirme” başlıklı kitabı 2014 yılında yayımlandı. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde Kamu Maliyesi, Para Teorisi ve Para Politikası dersleri, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Vergi Hukuku dersleri verdi.

Meslek yaşamına Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak 1989 yılında Maliye Teftiş Kurulu’nda başlayan Işık, Maliye Müfettişliği, Maliye Başmüfettişliği, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı ile Türkiye OECD (Paris) Daimi Temsilciliği Maliye Müşavirliği görevlerinde bulundu. 2017 Temmuz ayından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.

Uluslararası vergi hukuku, uluslararası vergi sistemindeki değişimlerin Türk vergi sistemine etkileri ve Türkiye’nin uyumu ile dijital ekonominin vergilendirilmesi alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.
Evli ve iki çocuk babası olan Işık; iyi derece İngilizce, orta derece Fransızca biliyor.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri