Mali Tatil Uygulamasında Yapılan Değişiklikler

Vergilendirmeye ve diğer mali yükümlülüklere ilişkin sorumlulukların zamanında yerine getirilmesi mükellefler dolayısıyla da serbest muhasebeci ve mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler bakımından büyük önem taşımaktadır. Özellikle meslek mensubu olarak tanımlanan serbest muhasebeci ve mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler, vergilerin beyan edilmesi ve ödenmesi, kamu kurum ve kuruluşlarına verilmesi gereken diğer beyan ve bildirimlerin düzenlenmesi, yasal yükümlülüklerin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi, ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümü konularında ciddi ve önemli sorumluluklar üstlenmişlerdir. Bahsedilen bu sorumlulukların yerine getirilme usul ve esasları ilgili mevzuatla belirlenmiş olup aksaklıkların ortaya çıkması halinde çeşitli cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

Yapılan her hatanın ciddi yaptırımlara bağlandığı bir iş dalında, yoğun ve yorucu bir iş temposuyla çalışan, ruhen ve bedenen yorulan ve kendilerine ayrılan bir tatil zamanı olmaması nedeniyle yeterince dinlenemeyen meslek mensuplarının, bu durumun verimliliklerini düşürdüğü, işlerin düzenli olarak yürütülmesini engellediği yönündeki yakınmaları ile talepleri üzerine 2007 yılında mali tatil uygulamasına başlanılmıştır.

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanuna göre, her yılın Temmuz ayının birinci gününden yirminci gününe (dâhil) kadar olan 20 günlük dönem malî tatil olarak belirlenmiştir. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde ise malî tatilin, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlaması öngörülmüştür.

2007 yılından beri süren mali tatil uygulamasında 14 / 1 /2016 tarihli ve 6661 sayılı Kanunla bazı değişiklikler yapılmıştır.

Bu değişikliklerle özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi malî tatil uygulamasının kapsamı dışına çıkarılmış, bazı sürelere ilişkin yeni belirlemeler yapılmıştır.

6661 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler sonrasında mali tatil uygulamasına ilişkin esaslar ve süreler şu şekilde olacaktır:

1- Son günü malî tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır:
 
a) Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri.
b) İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi malî tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi.
c) Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler.
d) Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.
 
2- Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri de malî tatil süresince işlemez ve malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.
 
3- Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.
 
4- Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar.
 
5- Malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.
 
6- Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır.
 
7- Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve / veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmaz.
 
Malî tatil uygulaması mükelleflerin ve meslek mensuplarının malî yükümlülüklerinin daha düzenli ve sağlıklı biçimde yerine getirilmesi bakımından yerinde bir uygulama olmuştur. Ancak 6661 sayılı Kanunla malî tatil kapsamının daraltılmış olması nedeniyle yükümlülüklerin yerine getirilmesinde yapılan değişikliklere dikkat edilmesi yararlı olacaktır.

Tamer Aksoy

Uzman Hakkında

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Işık
Vergi

1968 yılında İzmir Menemen’de doğan Hüseyin Işık, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nü bitirdi. Colorado Üniversitesi’nde ekonomi dalında yüksek lisans derecesi aldı.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Dalı’nda “Çok Uluslu Şirketlerde Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye” konulu tez ile doktor unvanını elde etti. Bu tez 2005 yılında aynı başlıkla Maliye Bakanlığı Yayınları arasındaki yerini aldı. “Uluslararası Vergilendirme” başlıklı kitabı 2014 yılında yayımlandı. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde Kamu Maliyesi, Para Teorisi ve Para Politikası dersleri, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Vergi Hukuku dersleri verdi.

Meslek yaşamına Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak 1989 yılında Maliye Teftiş Kurulu’nda başlayan Işık, Maliye Müfettişliği, Maliye Başmüfettişliği, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı ile Türkiye OECD (Paris) Daimi Temsilciliği Maliye Müşavirliği görevlerinde bulundu. 2017 Temmuz ayından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.

Uluslararası vergi hukuku, uluslararası vergi sistemindeki değişimlerin Türk vergi sistemine etkileri ve Türkiye’nin uyumu ile dijital ekonominin vergilendirilmesi alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.
Evli ve iki çocuk babası olan Işık; iyi derece İngilizce, orta derece Fransızca biliyor.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri