Genç Girişimcileri Vergi Desteği

Ülkelerin ekonomik gelişmesi sermaye birikimine ve bu birikimin uygun yatırımlara dönüştürülmesine bağlıdır. Bu faaliyetlerin yürütülmesinde en az bu unsurlar kadar önemli olan bir diğer unsur da girişimciliktir. Girişimcilik genellikle yeni ürün, süreç veya pazarların tespit edilerek yeni bir ekonomik faaliyetin başlatılması veya var olan bir ekonomik faaliyetin büyütülmesi yoluyla değer yaratılması olarak tanımlanmaktadır.

Girişimcilik zor ve cesaret gerektiren bir iştir. Çünkü girişimci yapacağı yatırımların başarısızlıkla sonuçlanabileceği ihtimali ile geleceğe ait risk ve belirsizlikleri üstlenerek yatırım yapar.  Bu nedenle girişimciliğin desteklenerek özendirilmesi özellikle gelişmekte olan ülkeler bakımından bir zorunluluk olarak görülür.

Ülkemizde de özellikle genç girişimciliğin desteklenmesi amacıyla 6663 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. maddesinde düzenlemeler yapılmış, bu değişiklikle genç girişimcilerin ticari, zirai veya mesleki faaliyetler kapsamında elde ettikleri kazançların 75.000 liraya kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Genç girişimcilerde kazanç istisnası olarak adlandırılan uygulamadan yararlanabilmek için girişimcilerin:
1- Mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişi olması,
2- Ticari, zirai veya mesleki bir faaliyette bulunması ve faaliyetler nedeniyle ilk defa gelir vergisi mükellefi olması,
3- Faaliyete ilişkin işe başlama bildirimini kanuni süresi içinde yapması,
4- Kendi işinde bilfiil çalışması veya işin kendileri tarafından sevk ve idare edilmesi, (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışılmaması hâlinde bu şart bozulmayacaktır.)
5- Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletme ya da mesleki faaliyeti eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralmamış olması,
6- Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olmamış olması,
gerekmektedir.

Belirtilen faaliyetlerin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde işe başlama tarihi itibarıyla tüm ortakların gerekli şartları taşıması gerekmektedir. İstisnadan, faaliyete başlanılan takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca yararlanılabilecektir. İstisna tutarı, kıst dönem bile olsa, her vergilendirme döneminde tam olarak dikkate alınacak olup vergilendirme dönemi kazancının yetersiz kalması durumunda yararlanılamayan istisna tutarının ertesi yıla devredilmesi mümkün olmayacaktır.

Genç girişimcilik kazanç istisnası sadece ticari, zirai veya mesleki faaliyetlerle sınırlandırılmış olduğundan kazanç istisnası sadece ticari, zirai ve mesleki kazançlara uygulanacak olup bunlar dışındaki beyana tabi gelirlere uygulanamayacaktır. İstisnadan yararlananlara Gelir Vergisi Kanunu’na göre tevkifat kapsamında ödeme yapılması durumunda ise gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Girişimcilere sağlanan bu türden desteklerin artarak devam etmesi, ülkemizin üreten, istihdam yaratan ekonomisinin güçlenmesine ve ekonomik hedeflerine ulaşmasına önemli katkılar sağlayacaktır.
 
 
Tamer Aksoy

Uzman Hakkında

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Işık
Vergi

1968 yılında İzmir Menemen’de doğan Hüseyin Işık, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nü bitirdi. Colorado Üniversitesi’nde ekonomi dalında yüksek lisans derecesi aldı.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Dalı’nda “Çok Uluslu Şirketlerde Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye” konulu tez ile doktor unvanını elde etti. Bu tez 2005 yılında aynı başlıkla Maliye Bakanlığı Yayınları arasındaki yerini aldı. “Uluslararası Vergilendirme” başlıklı kitabı 2014 yılında yayımlandı. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde Kamu Maliyesi, Para Teorisi ve Para Politikası dersleri, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Vergi Hukuku dersleri verdi.

Meslek yaşamına Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak 1989 yılında Maliye Teftiş Kurulu’nda başlayan Işık, Maliye Müfettişliği, Maliye Başmüfettişliği, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı ile Türkiye OECD (Paris) Daimi Temsilciliği Maliye Müşavirliği görevlerinde bulundu. 2017 Temmuz ayından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.

Uluslararası vergi hukuku, uluslararası vergi sistemindeki değişimlerin Türk vergi sistemine etkileri ve Türkiye’nin uyumu ile dijital ekonominin vergilendirilmesi alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.
Evli ve iki çocuk babası olan Işık; iyi derece İngilizce, orta derece Fransızca biliyor.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri