Elektronik Tebligat (E-Tebligat) Uygulaması Başlıyor

Tebligat, hukuki bir konuda ilgili tarafların bilgilendirilmesi ve bu bilgilendirmenin belgelendirilmesi olarak tanımlanabilir. Vergilendirme işlemlerinde de vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlarca mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesi gerekmektedir. Vergilendirme sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için tebliğ işleminin en kısa sürede gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Tebligatın gerçekleştirebilmesi için en temel gereklilik ilgililerin ulaşılabilir yani güncel adreslerinin biliniyor olmasıdır. Mali idare bakımından da vergisel işlemlerde karşılaşılan başlıca sorunlardan birisi tebligat yapılacak muhatapların güncel adres bilgilerinin mevcut olmamasıdır. Bu durum tebligatın zamanında yapılamaması nedeniyle vergilendirme işlemlerinde tıkanıklara ve iş yükünün artmasına yol açmaktadır. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunuyla uygulamaya başlanılan Adres Kayıt Sistemi, tebligat bakımından kolaylıklar sağlamış olsa da sistemin yaşanan sorunu tam olarak çözebilmesi mümkün olmamıştır.

Maliye Bakanlığı yaşanmakta olan tebligat sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla, 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren, belirlenen mükellefler bakımından elektronik tebligat (E-Tebligat) uygulamasına geçilmesini kararlaştırmıştır. Uygulamayla, Vergi Usul Kanununa göre tebliği gereken evraklar, bundan böyle Gelir İdaresi Başkanlığının bilişim sistemleri kullanılarak mükelleflerin ve ilgili diğer kişilerin elektronik tebligat adreslerine iletilmek suretiyle tebliğ edilecektir.

Bu kapsamda kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlara E-Tebligat için elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler uygulama dışında bırakılmıştır. Sayılan mükellefler dışında kalan ancak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını isteyenlere de başvurmaları halinde bu sistemden yararlanabilme imkanı sağlanmıştır.

Yükümlülük kapsamına alınan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerinin, 01 Ocak.2016 tarihine kadar 456 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan Elektronik Tebligat Talep Bildirimlerinden durumlarına uygun olanını, doldurmaları ve kendileri, kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmak konusunda noterde düzenlenmiş vekâletnameyle özel olarak yetkilendirilmiş kişiler aracılığıyla bağlı oldukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Elektronik tebligat kapsamına alınan gelir vergisi mükellefleri için bu başvurunun internet vergi dairesi üzerinden yapılabilmesi imkanı da bulunmaktadır.

01.Ocak.2016 tarihinden sonra işe başlayan, gelir vergisi mükellefleri mükellefiyet tesisi sırasında, kurumlar vergisi mükellefleri ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde bulunmak zorundadır. Başvurular üzerine yapılacak değerlendirmeler sonucu gerekli şartları taşıyan mükelleflere Gelir İdaresi Başkanlığınca internet vergi dairesi ortamında elektronik tebligat adresi verilecek ve böylece uygulamadan yararlanılmaya başlanacaktır.

E-Tebligat sisteminden yararlananlar,  gönderilen belgeler ile bu belgelere ait gönderim tarihi, tebliğ tarihi gibi bilgilere sistem üzerinden ulaşabilecektir. E-Tebligat sistemi üzerinden bir belge gönderildiğinde, Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde belirtilen telefon numarasına SMS ve varsa bildirilen E-Posta adresine ileti gönderilecek, mükellefler bu şekilde kendilerine gelen tebligattan haberdar olacaktır.

E-Tebligat sistemi ile gönderilen belgeler, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak ve ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Elektronik ortamda yapılan tebligat posta yoluyla yapılan tebligat ile aynı hukuki sonuçları doğuracaktır.

E-Tebligat sistemi kapsamında olduğu halde süresinde bağlı oldukları vergi dairesine başvuruda bulunmayan mükellefler Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355’inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası ile cezalandırılacak olup bu mükellefler adına re'sen oluşturulacak internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi tebliğ edilerek E-Tebligat uygulaması başlatılacaktır.

E-Tebligat Sistemiyle, tebliğ işlemleri hızlı, güvenli ve tasarruflu bir şekilde yapılarak vergilendirme işlemlerinde hizmet kalitesi artırılmış olmakla birlikte kapsama giren mükelleflerin cezalı bir durumla karşılaşmamaları bakımından 1.Ocak.2016 tarihine kadar E-Tebligat başvurularını bağlı bulundukları vergi dairelerine yapmaları ve kendilerine gönderilecek SMS ve E-Posta iletilerini de dikkatli bir şekilde takip etmeleri önem taşımaktadır.
 
Not: 29 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 467 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle E-Tebligat uygulamasının başlama tarihi 1 Nisan 2016 tarihine ertelendi. Buna göre, E-Tebligat sistemini kullanma zorunluluğu getirilen mükelleflerin yukarıda belirtildiği üzere Elektronik Tebligat Talep Bildirimlerini 1 Ocak 2016 yerine 1 Nisan 2016 tarihine kadar bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

Tamer Aksoy

Uzman Hakkında

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Işık
Vergi

1968 yılında İzmir Menemen’de doğan Hüseyin Işık, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nü bitirdi. Colorado Üniversitesi’nde ekonomi dalında yüksek lisans derecesi aldı.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Dalı’nda “Çok Uluslu Şirketlerde Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye” konulu tez ile doktor unvanını elde etti. Bu tez 2005 yılında aynı başlıkla Maliye Bakanlığı Yayınları arasındaki yerini aldı. “Uluslararası Vergilendirme” başlıklı kitabı 2014 yılında yayımlandı. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde Kamu Maliyesi, Para Teorisi ve Para Politikası dersleri, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Vergi Hukuku dersleri verdi.

Meslek yaşamına Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak 1989 yılında Maliye Teftiş Kurulu’nda başlayan Işık, Maliye Müfettişliği, Maliye Başmüfettişliği, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı ile Türkiye OECD (Paris) Daimi Temsilciliği Maliye Müşavirliği görevlerinde bulundu. 2017 Temmuz ayından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.

Uluslararası vergi hukuku, uluslararası vergi sistemindeki değişimlerin Türk vergi sistemine etkileri ve Türkiye’nin uyumu ile dijital ekonominin vergilendirilmesi alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.
Evli ve iki çocuk babası olan Işık; iyi derece İngilizce, orta derece Fransızca biliyor.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri