Basit Usulde Kazanç İndirimi Uygulaması

Gelir vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbabı, kazancın tespit usulü bakımından basit usulde gelir vergisine tabi olanlar ve gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Basit usul, adından da anlaşılacağı üzere küçük esnaf olarak nitelendirilebilecek bakkal, terzi, taksici, kuaför gibi mükelleflerin daha kolay bir şekilde vergilendirilmesi için geliştirilmiş bir vergileme yöntemi olarak tanımlanabilir.

Basit usul kapsamına giren mükelleflere, gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden farklı bir takım kolaylıklar sağlanmıştır. Örneğin, basit usulde vergilendirilen mükelleflerce; defter tutulmaz, vergi tevkifatı yapılmaz ve muhtasar beyanname verilmez, geçici vergi ödenmez, buna ilişkin beyanname verilmez ve bildirimde bulunulmaz, yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisinden istisnadır, ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz, alınan ve verilen belgelerin kayıtları mükelleflerin bağlı oldukları meslek odalarındaki bürolarda tutulabilir, tercihlerine bağlı olarak kayıtları kendilerince tutulabilir ya da meslek mensuplarına da tutturulabilir.

Belirtilen bu kolaylıklara ilave olarak, Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinin birinci fıkrasına 29.01.2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanun’un 2’nci maddesiyle eklenen (15) numaralı bent ile ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin beyan ettikleri ticari kazançlarından herhangi bir süre sınırı olmaksızın 8.000 lira indirim yapılabilmesi olanağı getirilmiştir.

01.01.2016 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılan söz konusu indirim basit usule tabi mükelleflerin sadece ticari kazançlarına uygulanabilir olup beyana tabi diğer gelir unsurlarından kaynaklanan gelirlere uygulanamaz. Ayrıca vergilendirme döneminde kazanç elde edilmemesi veya 8.000 liranın altında kazanç elde edilmesi nedeniyle yararlanılamayan indirim tutarı ertesi yıllara da devredilemez..

Ticari kazancı basit usulde vergilendirilen mükelleflerin genç girişimcilere ilişkin kazanç istisnası ile bu indirimden birlikte yararlanmaları mümkün değildir. Basit usule tabi olan mükelleflerin genç girişimcilere ilişkin kazanç istisnasına ilişkin şartları da taşımaları hâlinde söz konusu istisna veya indirimin hangisinden yararlanacakları konusunda tercih yapmaları gerekmektedir.

Basit usule tabi mükelleflerin herhangi bir nedenle takvim yılı içerisinde gerçek usule geçmeleri durumunda ise 8.000 liralık indirim hakkından yararlanmaları mümkün değildir. Bu durumda gerçek usule geçen mükellefler, genç girişimci istisnasına ait diğer şartları taşısalar bile ilk defa mükellefiyet tesis edilmiş olması şartını ihlal etmiş olacaklarından söz konusu istisnadan da yararlanamayacaklardır.

Söz konusu düzenlemeyle basit usulde vergilendirilen ve sayıları 750 bini aşan küçük esnaf üzerindeki vergi yükü azaltılmış olup uygulamanın hem kapsama dahil olan mükelleflerin faaliyetlerini hem de ülkemiz ekonomisini olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir.
 
Tamer AKSOY

Uzman Hakkında

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Işık
Vergi

1968 yılında İzmir Menemen’de doğan Hüseyin Işık, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nü bitirdi. Colorado Üniversitesi’nde ekonomi dalında yüksek lisans derecesi aldı.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Dalı’nda “Çok Uluslu Şirketlerde Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye” konulu tez ile doktor unvanını elde etti. Bu tez 2005 yılında aynı başlıkla Maliye Bakanlığı Yayınları arasındaki yerini aldı. “Uluslararası Vergilendirme” başlıklı kitabı 2014 yılında yayımlandı. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde Kamu Maliyesi, Para Teorisi ve Para Politikası dersleri, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Vergi Hukuku dersleri verdi.

Meslek yaşamına Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak 1989 yılında Maliye Teftiş Kurulu’nda başlayan Işık, Maliye Müfettişliği, Maliye Başmüfettişliği, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı ile Türkiye OECD (Paris) Daimi Temsilciliği Maliye Müşavirliği görevlerinde bulundu. 2017 Temmuz ayından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.

Uluslararası vergi hukuku, uluslararası vergi sistemindeki değişimlerin Türk vergi sistemine etkileri ve Türkiye’nin uyumu ile dijital ekonominin vergilendirilmesi alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.
Evli ve iki çocuk babası olan Işık; iyi derece İngilizce, orta derece Fransızca biliyor.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri