Anayasa Mahkemesi’nin Ek Motorlu Taşıt Vergisine İlişkin Kararları

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 2000’li yıllardan bugüne ek motorlu taşıtlar vergisi konusunda dört kararı bulunmaktadır. AYM’nin kararları 4481, 4837, 4962 ve 7456 sayılı kanunlarla ilgilidir. AYM ek motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili olarak iki ret ve iki kabul kararı vermiştir. AMY’nin konuyla ilgili kararlarının özeti aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Ek motorlu taşıtlar vergisini ihdas eden kanun, AYM kararı, Resmî Gazete tarih ve sayıları ile kararların içeriğine ilişkin bilgiler aşağıdadır.

AYM’nin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Kararlarının Özeti

Kanunun Tarihi ve Adı

AYM Kararı

Resmî Gazete

Kararın İçeriği

26.11.1999 tarih ve 4481 sayılı 17.08.1999 ve 12.11.1999 tarihlerinde Marmara Bölgesi ve Civarında Meydana Gelen Depremin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetler İhdası ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

28.3.2001 tarih, Esas 1999/51 ve Karar 2001/63 sayılı

29.3.2002 tarih ve 24710 sayı

Ek motorlu taşıtlar vergisini uygun bulmuştur.

03.04.2003 tarih ve 4837 sayılı Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanun

23.7.2003 tarih, Esas 2003/48 ve Karar 2003/76 sayılı

11.09.2004 tarih ve 25580 sayı

Ek motorlu taşıtlar vergisini iptal etmiştir.

30.07.2003 tarih ve 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun

7.10.2003 tarih, Esas 2003/73 ve Karar 2003/86 sayılı

20.12.2005 tarih ve 26029 sayı

Ek motorlu taşıtlar vergisini iptal etmiştir.

14.07.2023 tarih ve 7456 sayılı 06.02.2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

28.9.2023 tarih, Esas 2023/131, Karar 2013/160 sayılı

06.10.2023 tarih ve 32331 sayı,

Ek motorlu taşıtlar vergisini uygun bulmuştur.

 

AYM 2001 ve 2023 yıllarında yasa kuralının iptal başvurularında ret kararı vererek ek motorlu taşıtlar vergisini Anayasa’ya uygun bulmuştur. Vergiyi uygun bulduğu kararlarında dikkati çeken husus ve gerekçeler şu şekilde özetlenebilir: İptal başvurusuna konu 4481 ve 7456 sayılı kanunlar adlarında da belirtildiği üzerinde deprem nedeniyle çıkarılmıştır. Devletin deprem nedeniyle ihtiyaç duyduğu ek kaynak ihtiyacını karşılamak amacını gütmektedirler. Deprem nedeniyle oluşan kayıpların telafisi ve toplumsal dayanışmanın sağlanması amaçlanmaktadır. Depremin sebep olduğu ekonomik ve sosyal olumsuzlukları gidermek için ek motorlu taşıt vergisi getirilmesinde kamu yararı vardır. Kamu yararının bulunması nedeniyle ek vergi kadar mülkiyet hakkının kanunla sınırlandırılması makuldür. Mükelleflerin sahip oldukları aracın değeri, araç sahiplerinin ödeme gücü ve ödenen ilave vergi tutarı dikkate alındığında aşırı külfet getirmemektedir. Mali güç ile orantılıdır. Deprem bölgesi hariç araç sahiplerinden alındığı için vergilendirmede adalet ve eşitlik ilkesine uygundur.

AYM 2003 yılında 4837 ve 4962 sayılı kanunların ek motorlu taşıtlar vergisi hükümlerinin iptal başvurularını uygun bulmuş ve verginin iptalini karar vermiştir. Vergiyi iptal ettiği kararlarda özetle şu hususları ortaya koymuştur: Ek motorlu vergisinin alınma gerekçesi ekonomik istikrarı sağlamak ve borç stokunu azaltmaktır. Verginin alınması gerekçesi olağanüstü bir durum arz etmemektedir. Hayatın normal akışı içinde normal kabul edilmeyecek doğal afetler, savaş ve seferberlik hâli, siyasi ve ekonomik krizler gibi toplumu derinden etkiyecek olaylardan değildir. Ekonomik istikrarı sağlamak ve sağlıklı bir kamu maliyesi yürütmek devletin temel görevlerindedir. Borç stokunu azaltmak amacıyla ek vergi getirilmesi hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmamaktadır.

AYM 2001 ve 2023 yıllarındaki kararlarında, depremin olağanüstü bir hâl olduğunu, deprem yaşandığında devletin normal zamanlara göre daha fazla kaynağa ihtiyaç duyduğu, depremin yol açtığı yaraları sarmak ve sosyal dayanışmayı sağlamak için ek motorlu taşıtlar vergisi getirilebileceği, ek verginin mükelleflere çok fazla külfet getirmediği, bütün araç sahiplerinden aracın vasıflarına göre alındığı için vergide adalet ve eşitlik ilkelerini uygun olduğu gerekçe ve açıklamalarına vurgu yapmıştır. Mahkeme 2003 yılındaki kararlarında, ekonomik istikrarı sağlamak ve borç yükünü azaltmanın devletin asli görevleri arasında yer aldığını, olağanüstü bir durum arz etmediğini ve bunun için ek motorlu taşıt getirmenin hukuk devleti ilkesi ile uyuşmadığını vurgulamıştır.

AYM’nin ek motorlu taşıtlar vergisi ile verdiği yukarıdaki iki ret ve iki kabul kararlarında devamlılık ve istikrar bulunduğu sonucuna varılabilir.

Dr. Hüseyin Işık

20.10.2023

Uzman Hakkında

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Işık
Vergi

1968 yılında İzmir Menemen’de doğan Hüseyin Işık, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nü bitirdi. Colorado Üniversitesi’nde ekonomi dalında yüksek lisans derecesi aldı.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Dalı’nda “Çok Uluslu Şirketlerde Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye” konulu tez ile doktor unvanını elde etti. Bu tez 2005 yılında aynı başlıkla Maliye Bakanlığı Yayınları arasındaki yerini aldı. “Uluslararası Vergilendirme” başlıklı kitabı 2014 yılında yayımlandı. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde Kamu Maliyesi, Para Teorisi ve Para Politikası dersleri, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Vergi Hukuku dersleri verdi.

Meslek yaşamına Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak 1989 yılında Maliye Teftiş Kurulu’nda başlayan Işık, Maliye Müfettişliği, Maliye Başmüfettişliği, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı ile Türkiye OECD (Paris) Daimi Temsilciliği Maliye Müşavirliği görevlerinde bulundu. 2017 Temmuz ayından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.

Uluslararası vergi hukuku, uluslararası vergi sistemindeki değişimlerin Türk vergi sistemine etkileri ve Türkiye’nin uyumu ile dijital ekonominin vergilendirilmesi alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.
Evli ve iki çocuk babası olan Işık; iyi derece İngilizce, orta derece Fransızca biliyor.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri