Orta Vadeli Program’da (2023-2025) KOBİ’ler ve Girişimcilik

Merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma sürecini başlatan Orta Vadeli Program (OVP); makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminlerini, bütçe dengesi ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren temel politika dokümanıdır. Her sene Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca üç yıllık bir perspektif ile hazırlanan OVP, Cumhurbaşkanı kararıyla resmileşmektedir. 2023-2025 dönemini kapsayan OVP’nin onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı 4 Eylül 2022 tarih ve 31943 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Program dönemi süresince kamu kurumlarının bütçelerinin hazırlanmasında, yasal ve idari düzenlemelerin gerçekleştirilmesinde, karar alma ve uygulama süreçlerinde OVP’de yer verilen amaç ve önceliklerle tam uyum sağlanması esastır.

OVP’de küresel, bölgesel ve ulusal ekonomideki gelişmeler analiz edilmekte, bu analizler çerçevesinde belirlenen makroekonomik hedefler ile ekonomik ve sosyal alanlarda izlenecek politikalar kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Bu yönüyle OVP gerek kamu kesimi gerekse özel kesim için öngörülebilirliği artıran bir yol haritası niteliği taşımaktadır. OVP’de büyüme ve istihdam odaklı alanlarda izlenecek politikalar ile bu politikaları hayata geçirecek öncelikli tedbirler yer almaktadır. Programın ilk yılında uygulanacak politikalara ve somut tedbirlere ayrıntılı olarak 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer verilecektir.

OVP’nin temel amacı, Türkiye Ekonomi Modeli’ni esas alarak yatırım, istihdam, üretim, ihracatı önceleyen büyümenin sürdürülmesi, verimli ve rekabetçi yerli üretim yapısının güçlendirilmesi, ithalat bağımlılığının azaltılması, kalıcı fiyat istikrarına ulaşılması, beşerî sermaye ve iş gücü kalitesinin artırılması, iş-yatırım ortamının iyileştirilmesi, sürdürülebilir, kapsayıcı büyüme ile adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşümün gerçekleştirilmesidir.

OVP’nin KOBİ’ler ve girişimcilik alanındaki temel politika ve tedbirleri şunlardır:

· Yatırımlara ilişkin hukuki süreçlerin hem yatırımcı hem girişimci açısından hızlandırılması sağlanacaktır.

· Girişimcilik ekosistemini desteklemek için, girişim şirketlerinin yenilikçi iş modelleri ve projeleri ile AR-GE faaliyetlerinin finansmana erişimini kolaylaştırıcı Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında yeni destek paketleri hayata geçirilecektir.

· Türkiye Kalkınma Fonu bünyesindeki girişim sermayesi yatırım fonları aracılığıyla katma değerli yerli ve yenilikçi üretim desteklenecektir.

· Büyük ölçekli yatırımlar, büyüyen KOBİ’ler ve entegre tesisler için başta organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri olmak üzere planlı sanayi alanları oluşturulmasına devam edilerek ülke yüzölçümü içerisinde toplam planlı sanayi alanlarının oranı artırılacaktır.

· Müşteri gereksinimlerini karşılayan AR-GE tabanlı çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi kamu ve özel sektör eş finansmanı ile sağlanacaktır.

· Turcorn adayı ve küresel iddiası yüksek teknoloji girişimleri desteklenecek, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında yükselen, yıkıcı teknoloji alanlarında ve kritik alanlarda yeni teknoloji-ürün geliştirmeye yönelik projeler desteklenecektir.

· Başta ihracat yapan KOBİ’ler olmak üzere firmaların yeşil dönüşüme uyumlarını kolaylaştırmak üzere destek mekanizmaları geliştirilecek, üretilen ürün ve hizmetlerin değer zincirindeki çevresel-sosyal risklerin ölçülmesi, analizi, yönetimi konusundaki kapasite geliştirilecektir.

· Türk Eximbank’ın iş modeli uluslararası en iyi uygulamalar dikkate alınarak güncellenecek, fonlama imkânları öncelikle KOBİ’lerin ihracatı ile yüksek teknoloji ve katma değerli ihracatın finansmanında kullanılacaktır.

· Elektronik ticaret pazar yerlerinde mikro işletmeler, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ile esnafların haklarını koruyucu tedbirler alınarak daha adil ve şeffaf piyasa yapısı sağlanacaktır.

Sena Gürsoy

 

Kaynakça:

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2022/09/Orta-Vadeli-Program-2023-2025.pdf

Uzman Hakkında

Sena Gürsoy
Teşvik ve Hibe Destek

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. 2006 yılında aynı üniversiteden Kamu Yönetimi-Yönetim Bilimleri alanında yüksek lisans derecesini aldı.

Çalışma hayatına 2002 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde İl Planlama Uzman Yardımcısı olarak başlayan Gürsoy, 2005’te İl Planlama Uzmanlığı’na atandı. 2008 yılından bu yana İzmir Kalkınma Ajansı’nda çalışan Sena Gürsoy, ajansın farklı birimlerinde uzman ve birim başkanı olarak görev yaptı, Genel Sekreterlik görevini vekâleten yürüttü. İyi derecede İngilizce bilen Gürsoy, evli ve bir çocuk babası.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri