2022 Yılı Programı’nda Girişimcilik ve KOBİ’ler

“2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı” 25 Ekim 2021 tarihli ve 31639 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Temel olarak iki bölümden oluşan yıllık programın birinci bölümünde dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ve hedefler ele alınmakta, ikinci bölümünde ise 2022 Yılı Programı’nın hedefleri ve politikaları aşağıdaki ana başlıklar altında açıklanmaktadır:

  • İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi,
  • Rekabetçi Üretim ve Verimlilik,
  • Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum,
  • Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevre,
  • Hukuk Devleti, Demokratikleşme ve İyi Yönetişim,

Yıllık Programın Rekabetçi Üretim ve Verimlilik ana başlığı altındaki alt başlıklardan biri de “Girişimcilik ve KOBİ’ler” adını taşımaktadır. Bu politika alanındaki mevcut duruma bakıldığında; ülkemizdeki KOBİ’lerin, 2020 yılı sonu itibarıyla çalışan sayısı bakımından toplam girişimlerin % 99,8’ini, istihdamın % 73,9’unu, katma değerin %53,1’ini, ihracatın %57,2’sini oluşturduğu görülmektedir. AR-GE harcamaları içinde KOBİ’lerin payı 2014 yılında %17,4 iken 2019 yılında %21,4’e yükselmiştir. Gelinen durumda, KOBİ’lerin küreselleşmeden kaynaklanan yüksek rekabete ayak uydurma, yetkin insan gücü ve yeterli sermayeye sahip olma, yenilikçi projeler üretme, ortak iş-proje geliştirme gibi hususlarda güçlendirilmesi, girişimcilik yeteneklerinin ve girişimci sayısının artırılması gerekmektedir. 

Girişimcilik alanında temel amaç; girişimcilik kültürünün, teknoloji tabanlı ve yenilikçi girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi, finansmana, bilgiye ve pazara erişim imkânlarını geliştiren girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, firmaların ölçek büyütmelerinin sağlanması olarak ifade edilmiştir. Bu temel amaç kapsamında uygulanacak politika ve tedbirler ise aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1.     Teknoloji odaklı girişimlerin fikir aşamasından, ölçeklenerek kurumsallaşma safhasına kadar tüm aşamalardaki ihtiyaçlarına hitap edecek bir Girişim Destek Paketi hayata geçirilecektir:

a.  Kurumsal şirketlerin ve yöneticilerinin, erken aşama girişimlerine yönelik hızlandırma programlarına katılımını ve yatırımcı olmalarını, mentorluk desteği sunmalarını, sipariş desteği vermelerini özendirecek mekanizmalar geliştirilecektir.

b.  Girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla bürokratik ve hukuki öngörülebilirlik artırılacak, mevzuat sadeleştirilecektir.

c.  Yurt dışından ülkemize girişimci çekmek amacı ile kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılacaktır.

2.     Girişimcilik kültürü geliştirilecek, hedef ve performans bazlı odaklı destek modelleri oluşturulacaktır:

a. İstanbul öncelikle bölgesel sonrasında ise küresel girişimcilik merkezlerinden birisi hâline getirilecektir. Bu kapsamda yurt dışından girişim, girişimci ve ekosistem aktörlerinin ülkemize gelmesini cazip kılacak destekler ve düzenlemeler içeren Uluslararası İstanbul Girişimcilik Programı başlatılacaktır.

b. Hızlı büyüyen firmaların uluslararası rekabet güçlerini artırmak üzere bu firmalara uygun performansı dikkate alan esnek bir destek modeli geliştirilecektir.

c. TGB’lerdeki firmalarda ve özel sektör AR-GE merkezlerinde AR-GE projelerinde yer alacak lisans öğrencilerine yönelik staj desteği verilecektir.

Bu politika ve tedbirler çerçevesinde 2022 yılında KOBİ’lerin ihracat içerisindeki payının %58’e, AR-GE harcamalarındaki payının ise %22’ye yükseltilmesi hedeflenmiştir. 

Sena Gürsoy

Uzman Hakkında

Sena Gürsoy
Teşvik ve Hibe Destek

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. 2006 yılında aynı üniversiteden Kamu Yönetimi-Yönetim Bilimleri alanında yüksek lisans derecesini aldı.

Çalışma hayatına 2002 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde İl Planlama Uzman Yardımcısı olarak başlayan Gürsoy, 2005’te İl Planlama Uzmanlığı’na atandı. 2008 yılından bu yana İzmir Kalkınma Ajansı’nda çalışan Sena Gürsoy, ajansın farklı birimlerinde uzman ve birim başkanı olarak görev yaptı, Genel Sekreterlik görevini vekâleten yürüttü. İyi derecede İngilizce bilen Gürsoy, evli ve bir çocuk babası.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri