2020 Programı’nda Girişimcilik ve KOBİ’ler

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanarak 03.11.2019 tarihinde onaylanmış, Resmi Gazete’nin 04.11.2019 tarihli ve 30938 sayılı mükerrer nüshasında yayımlandı. 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’nda makroekonomik ve sektörel politikalar ile bunların hayata geçirilmesine yönelik uygulamalar belirlendi. Yıllık Program’da;
• İstikrarlı ve güçlü ekonomi,
• Rekabetçi üretim ve verimlilik,
• Nitelikli insan, güçlü toplum,
• Yaşanabilir şehirler,
• Sürdürülebilir çevre,
• Hukuk devleti, demokratikleşme ve iyi yönetişim eksenlerinde ülkemizin kalkınması ve refahın artışı temel amacı doğrultusunda belirlenen hedef, politika ve tedbirler yer alıyor.

Somut, ölçülebilir ve bir yıllık zaman diliminde tamamlanabilecek faaliyet, proje, iş ve işlemlerden oluşan Yıllık Program tedbirleri üçer aylık dönemler halinde izlenip değerlendirilecek.

Yıllık Program öncesi dönemdeki gelişmelere ve mevcut duruma bakıldığında; esnaf ve sanatkârların çoğunluğunu oluşturduğu KOBİ’lerin, 2017 yılı sonu itibarıyla çalışan sayısı bakımından toplam girişimlerin %99,8’ini, istihdamın %74,2’sini, katma değerin %54,1’ini, ihracatın %56,2’sini oluşturdukları görülüyor. AR-GE harcamaları içinde KOBİ’lerin payı 2014 yılında %17,4 iken 2017 yılında ise %19,6’ya yükseldi.

Yıllık Program’da; KOBİ’lerin küreselleşmeden kaynaklanan yüksek rekabete ayak uydurma, yetkin insan gücü ve yeterli sermayeye sahip olma, yenilikçi projeler üretme, ortak iş ve proje geliştirme gibi hususlarda güçlendirilmesine ve girişimcilik yeteneklerinin ve girişimci sayısının artırılmasına olan ihtiyacın devam ettiği ifade ediliyor.

Haziran 2019 itibarıyla bankacılık sistemi içinde kullandırılan KOBİ kredi miktarı 626 milyar TL olup toplam krediler içindeki payı 2009 yılındaki %21 seviyesinden %25’e yükseldi. KOBİ’lere ve yeni girişimcilere yönelik toplam destek tutarı ve KOBİ başına ortalama destek tutarı arttı.

Girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla KOSGEB tarafından 16 İş Geliştirme Merkezi’nde (İŞGEM) başlangıç aşamasındaki girişimciler destekleniyor. Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve tabana yayılması amacıyla KOSGEB ile kamu kurum ve kuruluşları arasında yapılan protokoller kapsamında, 2010-2019 yılları arasında yaklaşık 917 bin kişiye girişimcilik eğitimi verildi. Ayrıca son yıllarda özel sektör tarafından da artan sayıda kuluçka ve hızlandırıcı merkezleri kuruldu.

Girişimcilik ve KOBİ desteklerinin kapsam, çeşitlilik ve miktarlarındaki artışlar, esnaf ve sanatkârlara sağlanan krediler, bankacılık sistemindeki KOBİ kredilerindeki artış gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde, son yıllarda bu alanda önemli gelişmeler sağlandığı görülüyor. Tüm bu verilerden hareketle, 2020 Yıllık Programı’nda Girişimcilik ve KOBİ’ler konusunda yer alan politikalar aşağıdaki şekildedir:

1. KOBİ ve girişimcilere yönelik yenilikçi finansman imkânları geliştirilecektir.
2. Teknoloji odaklı girişimlerin fikir aşamasından, ölçeklenerek kurumsallaşma safhasına kadar tüm aşamalardaki ihtiyaçlarına hitap edecek bir Girişim Destek Paketi hayata geçirilecektir.
3. Esnaf ve sanatkârların değişen ekonomik ve sosyal şartlara uyum sağlayacak şekilde rekabet güçleri ve kapasiteleri artırılacak, sosyal ve yenilikçi kooperatifçilik desteklenerek iş birliği, ortak çalışma kültürünün artırılması sağlanacaktır.
4. Girişimcilik kültürü geliştirilecek, hedef ve performans bazlı destek modelleri oluşturulacaktır.
Tüm bu politika ve tedbirler çerçevesinde, 2020 yılında, KOBİ’lerin ihracat içerisindeki paylarının %57’ye, AR-GE harcamalarındaki payının ise %22’ye çıkarılması hedeflenmiştir.
 

Sena Gürsoy

Uzman Hakkında

Sena Gürsoy
Teşvik ve Hibe Destek

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. 2006 yılında aynı üniversiteden Kamu Yönetimi-Yönetim Bilimleri alanında yüksek lisans derecesini aldı.

Çalışma hayatına 2002 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde İl Planlama Uzman Yardımcısı olarak başlayan Gürsoy, 2005’te İl Planlama Uzmanlığı’na atandı. 2008 yılından bu yana İzmir Kalkınma Ajansı’nda çalışan Sena Gürsoy, ajansın farklı birimlerinde uzman ve birim başkanı olarak görev yaptı, Genel Sekreterlik görevini vekâleten yürüttü. İyi derecede İngilizce bilen Gürsoy, evli ve bir çocuk babası.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri