Şirketlerde Yıllık Faaliyet Raporu ve Önemi

Türk Ticaret Kanunu’nun 514’üncü maddesinde anonim şirketlerin yönetim kurullarının yıllık faaliyet raporlarını bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlayarak genel kurula sunacaklarına amir bulunmaktadır. İlgili kanunun 516'ncı maddesi ise yıllık faaliyet raporunun niteliğini ve içeriğinde yer alması gereken hususları kapsamaktadır. Buna göre yıllık faaliyet raporu, şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu, doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtır.

Yıllık faaliyet raporunda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır. Rapor ayrıca aşağıdaki hususları da içermelidir:

a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,

b) Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,

c) Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Belirtildiği üzere, şirketlerde yönetim kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartları’nda öngörülmüş bulunan finansal tablolarını, eklerini ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

Yıllık faaliyet raporları, kuruluşların iş performansını değerlendirmek için hazırlanmaktadır. Raporlar, şirket ortaklarına ve çalışanlarına şirketin zayıf ve güçlü yanlarını anlamalarında yardımcı olmaktadır. Özellikle mali tabloları incelemek ve analiz etmek için bu raporlardan faydalanılmaktadır. Şeffaflık ve saydamlık ilkelerinin sağlanması için önemli bir araçtır. Faaliyet raporlarının sağladığı faydalar aşağıdaki maddelerde yer almaktadır (Kaynak: Mynet Finans, Faaliyet raporu nedir? Faaliyet raporunu kim hazırlar?):

a)       Faaliyet raporları şirket yöneticilerine, ortaklarına ve çalışanlarına şirketin genel durumu hakkında bilgi verir.

b)      Şirketin beklentilerini değerlendirmek ve finansal durumları analiz etmek için kullanılır.

c)       Bu raporlar şirketlerin iş performanslarını raporlamak için hazırlanır.

Prof. Dr. Ali Hepşen

19.10.2023

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Ali Hepşen
Şirketlerin Kurumsal Yapıları

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’nden 2002 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı Finans Yüksek Lisans Programı’nı 2004 yılında tamamlayarak finans uzmanı unvanını aldı. 2010 yılında doktor, 2012’de doçentlik, 2018’de profesörlük unvanına hak kazandı. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Anabilim Dalı’nda başladığı meslek yaşamını hâlen aynı kürsüde sürdüren Prof. Dr. Ali Hepşen’in eğitim ve uzmanlık alanları; şirketlerin kurumsal yapıları ve yönetimi, şirketlerde mali tablolar analizi, işletmelerde finansal yönetim, şirket değerlemesi, risk yönetimi ve gayrimenkul finansmanıdır.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri