KOBİ Strateji ve Eylem Planı

Ulusal KOBİ stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması hükmü çerçevesinde KOBİ Strateji ve Eylem Planı hazırlanmış ve küçük işletme ihtiyaçlarına duyarlı iş ortamında, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin uluslararası düzeyde artırılması ve ülkemizin ekonomik büyümesinde KOBİ’lerin katkısının yükseltilmesi amaçlanmıştır. Bu genel amaca ulaşmak üzere 5 stratejik alan ve 15 stratejik hedef belirlenmiştir.

Belirlenen ilk stratejik alan “KOBİ’lerin rekabet güçlerinin artırılması ve büyümelerinin sağlanmasıdır”. KOBİ’lerin kurumsallaşmalarının, markalaşmalarının sağlanması ve verimlilik düzeylerinin yükseltilmesi; KOBİ’lerde ortak iş ve proje geliştirme kültürünün yaygınlaştırılması; sürdürülebilir kalkınma ve büyüme için KOBİ’lerin ulusal ve uluslararası mevzuata uyum yeteneklerinin artırılması; KOBİ’lerde beşeri sermayenin geliştirilmesi amacıyla KOBİ işveren ve çalışanlarının niteliklerinin yükseltilmesi ve imalat sanayii KOBİ’lerinin öncelikli olarak desteklenmesi bu alan için belirlenen hedeflerdir.

"KOBİ’lerin ihracat kapasitelerinin artırılarak uluslararasılaşma düzeylerinin yükseltilmesi" ikinci stratejik alan olup burada ihracat yapmak isteyen KOBİ’lerin uluslararası pazarlara erişimlerinin artırılması; ihracatçı KOBİ’lerin yeni pazarlara erişimlerini kolaylaştırarak pazar çeşitliliklerinin artırılması ve ihracatta sürekliliğin sağlanması; KOBİ’lerin ihracatında orta-yüksek ve yüksek teknolojili yerli ürünlerin payının artırılması hedefler olarak belirlenmiştir.

Üçüncü stratejik alan "İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi sürecinde KOBİ’lerin gözetilmesidir”. İş ve yatırım ortamını etkileyen düzenlemeler ile kamu hizmetlerinin sunumunda KOBİ ihtiyaçlarına duyarlılığın arttırılması ve KOBİ istatistiklerinin uluslararası standartlara uygun hâle getirilmesi ile KOBİ’lere yönelik devlet desteklerinde bütünselliğin sağlanması bu alan için belirlenen hedefleri oluşturmaktadır.

“KOBİ’lerin AR-GE ve yenilik kapasitelerinin geliştirilmesi” dördüncü stratejik alandır. KOBİ’lerde bilgiye dayalı üretim yapısının teşvik edilerek patent ve ticarileştirme konularında ilerleme sağlanması; ürün, hizmet ve iş modeli açılarından yenilikçi KOBİ’lerin öncelikli olarak desteklenmesi; KOBİ’ler ile büyük ölçekli yurt içi/yurt dışı işletmeler ve üniversiteler arasındaki iş birliklerinin arttırılması ilgili alan kapsamında ortaya konulan hedeflerdir.

“KOBİ’lerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması” ise belirlenen son stratejik alandır. KOBİ’lerin banka kredilerine erişimlerinin kolaylaştırılması ve KOBİ’lerin alternatif finansman kaynaklarından daha fazla faydalanmalarının sağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, KOSGEB Kredi Faiz Desteği programları ile küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin edilmekte, işletmelerin üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, finansman sorunlarının çözümü, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmeleri sağlanmaktadır. KOSGEB’in 2003 yılından itibaren sağladığı finansal destekler, Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 2008 yılına kadar üç kamu bankası aracılığıyla sağlanmış, 2008 yılı Mayıs ayında ise yeniden düzenlenen Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında hâlen Türkiye’de faaliyette bulunan kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankaları ile yapılan protokollerle KOBİ’lere kullandırılacak kredilerin faiz/kâr payı, komisyon vb. giderlerinin program türüne göre kısmen ya da tamamen karşılanması şeklinde sürdürülmektedir.
 

Doç. Dr. ALİ HEPŞEN

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Ali Hepşen
Şirketlerin Kurumsal Yapıları

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’nden 2002 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı Finans Yüksek Lisans Programı’nı 2004 yılında tamamlayarak finans uzmanı unvanını aldı. 2010 yılında doktor, 2012’de doçentlik, 2018’de profesörlük unvanına hak kazandı. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Anabilim Dalı’nda başladığı meslek yaşamını hâlen aynı kürsüde sürdüren Prof. Dr. Ali Hepşen’in eğitim ve uzmanlık alanları; şirketlerin kurumsal yapıları ve yönetimi, şirketlerde mali tablolar analizi, işletmelerde finansal yönetim, şirket değerlemesi, risk yönetimi ve gayrimenkul finansmanıdır.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri