2023 Yılına Doğru KOBİ’ler: 4’üncü Stratejik Plan ve Hedefler

Ülke ekonomimiz açısından temel yapı taşı niteliği taşıyan KOBİ’ler için ithalatı yüksek olan stratejik ürünleri yerlileştirmek ve millîleştirmek suretiyle cari açığı azaltmayı amaçlayan, katma değerli yüksek teknolojinin KOBİ’ler vasıtasıyla tabana yayılmasını sağlayacak, teknolojik girişimciliğe ivme kazandıracak, işletmeler arası iş birliği kültürünü artıracak, bölgeye, sektöre ve işletmeye özgü yeni destek programları uygulamaya alınmıştır. 2023 yılı hedeflerine doğru, KOSGEB tarafından, KOBİ’lerin kapasite ve yetkinliklerinin ölçülüp değerlendirilmesini ve sunulacak mentorluk, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri aracılığıyla yönlendirilmesini sağlayacak yeni sistemler uygulamaya konulması, KOBİ’lerin uluslararasılaşma ve finansman sorunlarına çözüm olması amacıyla ulusal ve uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırılması, ihracat kapasitelerini geliştirecek mekanizmaların ve KOBİ’lerin düşük maliyetlerle finansmana erişimlerini sağlayacak yeni finansman modellerinin hayata geçirilmesi planlanmıştır. Tüm bu hedeflerin hayata geçirilebilmesi için de KOSGEB tarafından KOBİ’ler için 4’üncü Stratejik Plan hazırlanmış ve 4 ana amaç belirlenmiştir:

Amaç 1- AR-GE, Yenilik ve Yerlileştirme Faaliyetlerinin Artırılmasını, Yüksek Teknolojinin Yerli ve Millî KOBİ’ler Vasıtasıyla Tabana Yayılmasını Sağlamak:

Dış ticaret açığının ve buna bağlı olarak yaşanan ekonomik kırılganlığın temelini oluşturan ithalata bağımlı üretim yapısında, yüksek katma değerin üretilebileceği ve üretilen bu katma değerin daha yüksek oranının yurt içinde kalacağı bir dönüşümün gerçekleştirilebilmesini teminen özellikle KOBİ’lerimizin teknolojik üretim kapasitelerinin artırılması yoluyla ithalatı yüksek yatırım malı, ara malı ve hammadde ürünlerinin yerli ve millî imkânlarla üretiminin desteklenmesi de son derece önemlidir. Amaç, önümüzdeki dönemde stratejik ürün yatırımlarının desteklenmesi suretiyle KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesine ve üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımını sağlayarak cari açığın azaltılmasına katkı sağlanacaktır.

Amaç 2- Yüksek Teknolojili Alanlar ve İmalat Sektörü Öncelikli Olmak Üzere Başarılı İşletmelerin Kurulmasını Sağlamak ve Girişimciliği Yaygınlaştırmak:

Ülkemizin stratejik önceliklerine uygun olarak yenilikçi, sanayide dijitalleşme uygulamaları, orta yüksek, yüksek teknoloji düzeyindeki sektörler ile imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sayısının artırılması, işletmelerin en kırılgan olduğu kuruluş yıllarında desteklenmesi ve bu işletmelerde istihdamın teşvik edilmesini sağlayacak destek programları uygulanacaktır. Ekonomik kalkınma teknolojik üretim ve inovasyon ile mümkün olmaktadır. Bu ise üniversite, özel sektör ve kamu sektörünün iş birliğinin bir sonucu olarak toplumdaki girişimci özelliklerin harekete geçirilmesiyle gerçekleşebilir. Girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası iş birliğini artırarak başarılı teknoloji tabanlı ve inovatif girişimlerin hayata geçmesi ve kuruluş dönemlerinde desteklenmesi amacıyla gerekli ortamı sağlayacak yapılar desteklenecektir.

Amaç 3- KOBİ'lerin Üretim ve Yönetim Becerilerini, İş birliği Yapabilme Kapasitelerini Geliştirmek, Verimliliklerini ve İhracat Düzeylerini Yükseltmek, Kurumsallaşma ve Markalaşmalarını Teşvik Etmek:

Ekonominin imalat sanayi odaklı büyümesi için; ileri teknolojili ve katma değerli sektörlerde imalat kapasitesinin artırılması, bu sektörlerde ihtiyaç duyulan malzeme, ara ürün ve ürünlerin millî imkânlarla, modern teknolojiyi içselleştirmiş KOBİ’lerden temin edilebilirliğinin sağlanması gerekmektedir. KOBİ’lerin sanayide katma değer odaklı yapısal dönüşüme ayak uydurabilmeleri için; orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde üretim kabiliyeti kazandıracak modern teknolojileri edinmeleri, bu sektörlerde tasarım, üretim ve yönetim becerilerini geliştirmeleri, veriye dayalı otonom süreç yönetimi sağlayan dijital teknolojilerden yararlanarak verimlilik ve ürün kalitelerini artırmaları konularında proje esaslı destekler verilecektir. Proje çağrı temaları ulusal sektörel öncelikler çerçevesinde, gerektiğinde bölge ve ölçeğe göre farklılaşan ve KOBİ’lerin kendi iş modellerine göre projelerini özelleştirmelerine imkân veren yapıda tasarlanacaktır. Ayrıca ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında KOBİ’lerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla işletmelerin kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankalarından uygun koşullarda nakdî kredi temin edebilmeleri için faiz/kâr payı masraflarına destek sağlanacaktır.

Amaç 4- KOSGEB’in Kapasitesini ve İmajını Güçlendirerek Sürekli Gelişimini Sağlamak:

4’üncü Stratejik Planı döneminde KOSGEB’de karar verme süreçlerinin bilgiye dayalı olarak yürütülmesine yönelik sistemlerin daha etkin hâle getirilmesi hedeflenmektedir. KOSGEB, önümüzdeki dönemlerde hedef kitlesine sunduğu desteklerde ve hizmetlerde kalite ve verimliliğin artırılmasını hedeflemektedir. Bu doğrultuda kaynakların ekonomik bir şekilde kullanılarak kurumun amaç/hedefleri doğrultusunda seferber edilmesi ve iyileştirilmesi, insan kaynağını seçme ve yetiştirme süreçlerinin nitelikli hâle getirilmesi, iş süreçlerinin sürekli olarak iyileştirilmesi, ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlarla iş birliklerinin artırılarak sürdürülmesi sağlanacaktır.

Kaynak: KOSGEB Stratejik Plan (2019-2023), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Prof. Dr. Ali Hepşen

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Ali Hepşen
Şirketlerin Kurumsal Yapıları

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’nden 2002 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı Finans Yüksek Lisans Programı’nı 2004 yılında tamamlayarak finans uzmanı unvanını aldı. 2010 yılında doktor, 2012’de doçentlik, 2018’de profesörlük unvanına hak kazandı. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Anabilim Dalı’nda başladığı meslek yaşamını hâlen aynı kürsüde sürdüren Prof. Dr. Ali Hepşen’in eğitim ve uzmanlık alanları; şirketlerin kurumsal yapıları ve yönetimi, şirketlerde mali tablolar analizi, işletmelerde finansal yönetim, şirket değerlemesi, risk yönetimi ve gayrimenkul finansmanıdır.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri