Turizm Sektöründe Aile İşletmelerinin Kurumsallaşması

Bir aile işletmesinin kurumsallaşması sürecinde, işletme yapısında ve sistemlerinde bazı düzenlemelere gitmek, amaçlara uygun, dinamik ve çevreye karşı duyarlı, esnek bir yapı geliştirmek için çalışmalar yapmak gerekmektedir. Kurumsallaşma süreci ile aile işletmeleri arasındaki ilişki ve geçiş önemlidir. Yöneticilere düşen en büyük görev, işletme içindeki uyumun yaratılmasını sağlamaktır. İşletme içi bilgi akışı sağlanarak birimlerin sistemli ve etkin çalışması sağlanacaktır. İşletmenin çalışanlarına verdiği değer sayesinde işletme kültürü gelişecek, güçlenecek, aynı zamanda kurumsallaşma düzeyi artacaktır.

Kurumsallaşma sürecinde işletmelerin çevresel faktörlere bağlı olarak işletme yapısında ve sistemlerinde bazı düzenlemelere gitmeleri, amaçlarına uygun, dinamik ve çevreye karşı duyarlı, esnek bir yapı geliştirmeleri için yapılması gereken çalışmalar yönetim kademesinden başlamalıdır. Yöneticilerin işletmeyi yönetmedeki başarısı kurumsallaşma sürecini etkilemektedir.

Turizmde aile işletmelerinin kurumsallaşma adımları;

1. Adım: Önce işletmenin durum tespiti yapılıp kurumsallaşma konusunda hangi aşamada olduğu belirlenmektedir. Aile bireylerinin işletmedeki görevleri ve yetkileri ortaya konmaktadır. İşletme sahipleri, işletmenin bilançosunu, satışlarını, kârını, zararını ve organizasyon yapısını ortaya koymaktadırlar.

2. Adım: İşletme sahipleri karar mekanizmasını çalıştırırlar. İşletme sahipleri, işletme birden fazla alanda faaliyet gösteriyorsa bu alanlardan ilerlemek istedikleri alanı belirler. Ufuklarını belirleyen yöneticiler, karar mekanizması sayesinde kaynaklarını ortaya koyup ilerlemek istedikleri alanlar için yeterince kaynakları olup olmadıklarını görerek hareket edebilirler.

3. Adım: SWOT analizi (ailenin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi)’dir. Strenghts (kuvvetli taraflar), weakness (zayıf yanlar), opportunities (olanaklar), threats (tehlikeler) kelimelerinin ilk harflerinin birleşiminden meydana gelen SWOT analizinde kilit soru; işletme yöneticilerinin işletmenin nerede olduğunu bilip bilmemeleridir. İşletme yöneticileri bu doğrultuda SWOT analizi yaparak işletmelerinin sektördeki yerini, durumunu tespit etmektedirler. Bu analizle birlikte işletmenin hangi alanda genişlemesi, hangi alanlardan çıkması gerektiği ortaya konulmaktadır.

4. Adım: Kurumsallaşmak için çalışmalara başlayan işletme, gelecek 5 yıl için misyon ve vizyon belirtmektedir. Misyon ve vizyon ile birlikte bu doğrultuda gelecek 5 yılın yol haritası çıkarılmaktadır. Kısa ve uzun vadeli hedefler konulmaktadır.

5. Adım: Kurumsallaşmada beşinci ve son adım stratejik yönetimdir. İşletme son olarak da yönetim kurulundan en alt birimine kadar stratejik bir yönetim planı oluşturmaktadır.

Doç. Dr. Kadir Tuna

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Kadir Tuna
KOBİ'lerin Kurumsallaşması

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorayı aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü’dür.

Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde bankacılık ve finans konularında lisans ve yüksek lisans düzeylerinde dersler vermektedir. 2003 yılında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısı TBMM Bütçe Plan Komisyon üyesi, 2005 yılında DPT 9. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi, 2008 yılında T.C Ulaştırma Bakanlığı İntermodal Finansman Özel İhtisas Komisyonu üyesi ve 2012 yılında T.C Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi olarak görev yaptı. Tuna, aynı zamanda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çatı Dergisi Danışma Kurulu üyesi, Halkbank Beraber dergisi ve Takvim Gazetesi köşe yazarıdır. Televizyonlarda ekonomi alanında yorumculuk yapan Tuna’nın uzmanlık alanı ekonomi, bankacılık ve finanstır.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri