Kurumsal Yönetim Neden Önemlidir?

Kurumsal yönetim; hissedarlar, bir şirketin yönetimi, müşterileri, tedarikçileri, finansörleri, devlet ve toplum dahil olmak üzere çeşitli paydaşlar arasındaki ilişkileri içerir. Kurumsal yönetim birkaç nedenden dolayı önemlidir:

1. Hissedar çıkarlarının korunması: İyi kurumsal yönetim, şirketin sahibi olan hissedarların çıkarlarının korunmasını sağlar. Şirket yöneticilerinin yetkilerini kötüye kullanmasını önleyerek karar almada şeffaflığı, hesap verebilirliği ve adaleti teşvik eder.

2. Risk yönetimi: Güçlü kurumsal yönetim, finansal, operasyonel, yasal ve itibar riski de dahil olmak üzere risklerin tanımlanmasına ve yönetilmesine yardımcı olur. Etkin gözetim ve risk yönetimi mekanizmaları maliyetli hataları ve krizleri önleyebilir.

3. Artan iş performansı: İyi yönetişim uygulamaları, şirket performansının artmasına ve uzun vadeli sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunur. Şeffaf finansal raporlama, etik davranış ve etkili yönetim uygulamaları yatırımcıları cezbeder ve şirketin itibarını arttırır.

4. Sermayeye erişim: Yatırımcıların, özellikle de kurumsal yatırımcıların, güçlü kurumsal yönetim uygulamalarına sahip şirketlere yatırım yapma olasılıkları daha yüksektir. Bu, şirketlerin sermayeye daha iyi erişmesini sağlar ve sermaye maliyetlerini düşürür.

5. Paydaş güveni: Şeffaf ve etik yönetişim uygulamaları, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve kamu dahil olmak üzere paydaşlar arasında güven ve itimat oluşturur. Bu, şirketin markasını ve itibarını olumlu yönde etkileyebilir.

6. Yasal ve mevzuata uygunluk: Etkin kurumsal yönetim, şirketlerin yasal ve düzenleyici gerekliliklere uymasına yardımcı olur. Yasa ve düzenlemelere uyum, yasal işlem ve mali ceza riskini azaltır.

7. Çatışma çözümü: Açık yönetişim yapıları ve mekanizmaları, farklı paydaşlar arasındaki çıkar çatışmalarının çözülmesine yardımcı olabilir. Bu, şirketin operasyonlarına ve itibarına zarar verebilecek anlaşmazlık olasılığını azaltır.

8. Yenilik ve uyarlanabilirlik: İyi yönetişim uygulamaları, yenilik ve uygulanabilirlik kültürünü teşvik eder. Karar alma süreçleri şeffaf ve esnek olduğunda şirketler iş ortamındaki değişikliklere daha etkili bir şekilde yanıt verebilir.

9. Uzun vadeli bakış açısı: Kurumsal yönetim, kısa vadeli kazançlar yerine uzun vadeli hedeflere odaklanmayı teşvik eder. Bu, daha sürdürülebilir iş uygulamalarına ve çeşitli paydaşların çıkarlarıyla daha iyi uyum sağlanmasına yol açabilir.

10. Sosyal sorumluluk: Şirketlerin, eylemlerinin daha geniş sosyal ve çevresel etkilerini giderek daha fazla dikkate alması beklenir. Etkin yönetim, bu hususların şirketin stratejisine ve operasyonlarına entegre edilmesini sağlar.

Kurumsal yönetim önemlidir çünkü bir şirketin sorumlu ve etkili yönetimi için bir çerçeve sağlar, hissedarların ve paydaşların çıkarlarını korur, etik davranışı teşvik eder ve bir kuruluşun genel başarısına ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunur.

Prof. Dr. Kadir Tuna

11.10.2023

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Kadir Tuna
KOBİ'lerin Kurumsallaşması

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorayı aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü’dür.

Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde bankacılık ve finans konularında lisans ve yüksek lisans düzeylerinde dersler vermektedir. 2003 yılında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısı TBMM Bütçe Plan Komisyon üyesi, 2005 yılında DPT 9. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi, 2008 yılında T.C Ulaştırma Bakanlığı İntermodal Finansman Özel İhtisas Komisyonu üyesi ve 2012 yılında T.C Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi olarak görev yaptı. Tuna, aynı zamanda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çatı Dergisi Danışma Kurulu üyesi, Halkbank Beraber dergisi ve Takvim Gazetesi köşe yazarıdır. Televizyonlarda ekonomi alanında yorumculuk yapan Tuna’nın uzmanlık alanı ekonomi, bankacılık ve finanstır.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri