Halka Arzda Başvuruda Rapor Görüş Kısımında Yer Alması Gereken Bilgiler

Hazırlanacak raporda yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, söz konusu inceleme ve değerlendirmeye ilişkin bir sonuç bölümünün olması ve bu bölümde asgari olarak aşağıdaki hususların yer alması gerekir.

a)       Ortaklığın/ihracatçının “üretim ve faaliyetini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlık” bulunup bulunmadığı,

b)      Ortaklığın/ihracatçının kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile paylarının hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olup olmadığı,

c)       Ortaklığın/ihracatçının faaliyetlerinin yürütülmesi için alması gereken tüm yetki, izin, ruhsat vb. belgeye sahip olup olmadığı mevcut değilse bu belgelerin alınması için yapılan başvurunun durumu ve bu belgelerin mevcut olmamasının ortaklığın/ihracatçının faaliyetlerine mevcut ve muhtemel etkisi,

d)      Kotasyon Yönergesi’nin 7’nci maddesinin 5’inci fıkrası kapsamında yapılan inceleme sonuçları,

e)      Halka arz edilecek payların/borçlanma araçlarının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı herhangi bir husus bulunmadığı belirtilmelidir.

Ortaklığın/ihracatçının izahnamede yer alacak olan son finansal tablolarındaki hasılat tutarı veya gelirleri içinde %10’dan fazla payı olan yurt dışında yerleşik konsolidasyona tabi iştirak veya bağlı ortaklığının bulunması durumunda; bu düzenleme  kapsamında yapılacak inceleme ve değerlendirme, yurt dışındaki iştirak ve bağlı ortaklıkların bulunduğu her bir ülke bazında farklı bir hukukçu tarafından yapılabileceği gibi ana ortaklık/ihracatçı için bağımsız hukukçu raporunu düzenleyen hukukçu tarafından da yapılabilir.  Bağımsız hukukçu, hâlihazırda halka arz sürecine veya borsada işlem görme başvurusuna yönelik olarak verdiği hukuki danışmanlık hizmeti dışında ortaklığın/ihracatçının diğer faaliyetleri ile ilgili olarak ortaklık/ihracatçı ve ortakları ile bunların ilişkili taraflarına sunduğu bir hukuki danışmanlık, müşavirlik, hukuki mütalaa vb. hizmetinin bulunmadığını belirtmelidir. Ayrıca ortak/ihracatçı, ortaklığın/ihracatçının ortakları ve ilişkili tarafları ile doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim, mali ve ticari ilişki ile vekâlet akdi, ücret akdi ya da sair bir ilişkisinin bulunmadığını, Kotasyon Yönergesi’nin 6’ncı maddesinin 5’inci fıkrası kapsamında, iş bu raporda yer alan yanlışlıklardan veya noksanlıklardan dolayı sorumlu olduğunu, raporun sermaye piyasası aracına ilişkin izahnamenin bir parçası olarak yayımlanacağını kabul ve taahhüt ettiğine dair yazı yazması gerekmektedir.

Holding şirketleri ile unvanında holding ibaresi olmamakla birlikte faaliyetleri ve finansal tabloları itibarıyla holding şirketi yapısında olan (aktif büyüklüğü veya hasılatı esas olarak iştirak, bağlı ortaklık veya finansal varlıklarından kaynaklanan yatırım şirketleri vb.) şirketler için hazırlanacak hukukçu raporunda, bu düzenleme kapsamında yapılacak inceleme ve değerlendirmenin ilgili şirketin en az %10 paya sahip olduğu iştirak ve bağlı ortaklıklarının tamamı için yapılması gerekir. Borsa, gerekli gördüğü takdirde iştirak oranı %10’un altındaki şirketler için de aynı şekilde raporlama yapılmasını isteyebilir.

Doç. Dr. Kadir Tuna

Uzman Hakkında

Uzmanın Diğer Makaleleri