Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kurumsal Yönetim Hizmetleri

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), Türk Sermaye Piyasalarının Merkezi Saklama Kuruluşu olarak üyelerine saklama, veri depolama ve raporlama, kurumsal yönetim ve yatırımcı hizmetlerini sunmaktadır. MKK ayrıca AR-GE merkezi kimliği ile kendi iç kaynaklarını kullanarak geliştirdiği yazılım, sistem ve platformlarla yerli ve yabancı sermaye ve finans kuruluşlarına veri ve teknoloji hizmetleri sunmaktadır.

MKK’nin vermiş olduğu kurumsal yönetim hizmetlerini dört başlık altında toplayabiliriz. Bunlar;

·       Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)

·       Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS)

·       e-ŞİRKET (Şirketler Bilgi Portalı)

·       YKS: Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) “Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliğ”i kapsamında, kamuya açıklanacak her türlü bilgi ve belgenin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilmesi gerekmektedir. Sistem, tüm kesimlerin doğru, anlaşılır, tam bilgiye, internet üzerinden eş anlı ve düşük maliyetle erişebilmelerine imkân tanıyacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca geçmişe dönük bilgilere de kolay ve düşük maliyetle erişim imkânı sağlayan elektronik bir arşiv niteliğindedir. KAP sistemine, sermaye piyasası araçları Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklıklar ile borsa yatırım fonlarının yanı sıra yatırım kuruluşları, yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları, yabancı yatırım fonları, portföy yönetim şirketleri de bildirim gönderebilmektedir. Bağımsız denetim şirketleri ise bağımsız denetim zorunluluğu olan dönemlere ilişkin finansal raporları elektronik ortamda imzalayarak kamuya açıklanmak üzere ilgili ortaklığa elektronik ortamda göndermektedirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS), sadece borsaya kote şirketlerin değil, isteğe bağlı olarak Türkiye'deki tüm anonim şirketlerin kullanabileceği e-GKS; şirketler, pay sahipleri, temsilciler, aracı kuruluşlar ve diğer paydaşlar açısından genel kurul öncesindeki, toplantı anındaki ve sonrasındaki bütün işlemlerin elektronik imzayla yapılabildiği bir bilişim sistemidir. e-GKS, şirket ortaklarının paylarını bloke etmeden elektronik ortamda işlem yapmalarına, temsilci tayin edip oy talimatı vermelerine, görüntü ve ses aktarımı sayesinde fiziken genel kurula katılmaksızın internet erişimi olan her yerden genel kurulu canlı olarak izlemelerine, görüşülen gündeme ilişkin görüş ve önerilerini eş zamanlı olarak göndermelerine, oylarını toplantıya fiziken katılanlarla eş zamanlı olarak kullanmalarına ve tüm süreçlere ilişkin bilgi ve bildirimleri anlık olarak almalarına olanak sağlamaktadır. Şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi bakanlıktan faaliyet izni almış Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcıları’ndan (MTHS) destek hizmeti almak suretiyle de yerine getirebilmektedir.

“e-ŞİRKET: Şirketler Bilgi Portalı” platformu, denetime tabi tüm şirketlerin TTK’nin 1524’üncü maddesi uyarınca internet sitesinde ilan edilecek içeriğin şirketlerin kendilerine özgülenmiş sayfalarına güvenli elektronik imza ve zaman damgası ile yüklendiği, yüklenen içeriğin güvenli ortamda tutulduğu, içeriğin erişime hazır bulundurulduğu, güvenli olarak arşivlendiği, bakanlığın MERSİS sistemi ile entegrasyonun sağlanarak veri paylaşımının yapılacağı bir sistemdir.

“e-YKS: Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi” anonim ortaklık yönetim kurulu toplantılarının ve diğer sermaye şirketlerinin müdürler kurulu toplantılarının elektronik ortamda hukuken geçerli olarak yapılabileceği bir bilişim sistemidir. e-YKS ile yönetim kurulu üyeleri, dünyanın neresinde olursa olsun zaman ve mekândan bağımsız olarak yönetim kurulu toplantılarına hukuken geçerli olarak katılabilir ve yönetim kurulu kararları anlık olarak alınıp e-YKS’den imzalanabilir. Gelişen teknolojilerin kurumsal hayata entegrasyonu yönetim kurulu toplantılarına da yansımış, zaman ve maliyet tasarrufu yanında yöneticilerin bilgiye erişimini de kolaylaştıran sistemler bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır. Şirketlerimizin yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda güvenli bir şekilde yapılabilmesi ve bu toplantılara elektronik ortamda görüntülü ve sesli katılım, görüş ve öneride bulunma, oy kullanabilme, kararların güvenli bir ortamda elektronik olarak imzalanması ve tüm süreçlerin en az maliyetle sunulması amaçlanmıştır. e-YKS, yönetim kurulu üyelerinin sadece toplantı anında görüşlerini iletip oylarını elektronik ortamda kullanabildiği bir sistemden öte, isteyen şirketlerin yönetim kurulu toplantı sürecinin ve işlemlerinin tümünün tek bir merkezden yapılabilmesine imkân veren dinamik ve özgün bir bilişim sistemi olarak dizayn edilmiştir. İsteyen şirketler elektronik ortamda toplantı yapmaksızın sadece yönetim kurulu kararlarının elektronik olarak imzalanması sürecini de tercih edebilecektir. e-YKS şirketlerin kendi sistemlerinde barındırılacak olup sisteme sadece güvenli elektronik imza ile girilebilmesinin yanında tüm bilgi ve belgeler sisteme şifreli olarak yüklenebilmektedir. e-YKS ile ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerin yönetim kurulu toplantıları, üyelerin aynı yerleşkede bir araya gelmesine gerek olmadan hukuken geçerli olarak yapılabilmektedir, böylece şirketlere zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır. Bunun dışında, şirketlerde ivedi olarak karar alma gerekliliği ortaya çıktığı durumlarda e-YKS de kararlar anlık olarak alınabileceğinden, şirketlerin elinde e-YKS gibi bir uygulama bulunması fiziksel güçlüklerin aşılmasında veya fırsatların yakalanmasında şirketlerimize ilave hız kazandırarak kârlılıkları artırmaktadır.

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Kadir Tuna
KOBİ'lerin Kurumsallaşması

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorayı aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü’dür.

Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde bankacılık ve finans konularında lisans ve yüksek lisans düzeylerinde dersler vermektedir. 2003 yılında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısı TBMM Bütçe Plan Komisyon üyesi, 2005 yılında DPT 9. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi, 2008 yılında T.C Ulaştırma Bakanlığı İntermodal Finansman Özel İhtisas Komisyonu üyesi ve 2012 yılında T.C Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi olarak görev yaptı. Tuna, aynı zamanda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çatı Dergisi Danışma Kurulu üyesi, Halkbank Beraber dergisi ve Takvim Gazetesi köşe yazarıdır. Televizyonlarda ekonomi alanında yorumculuk yapan Tuna’nın uzmanlık alanı ekonomi, bankacılık ve finanstır.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri