KOBİ’ler ve Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı

Bilginin egemen güç olduğu günümüz dünyasında, bu gücün en etkin biçimde kullanılmasını sağlayan bilgi ve iletişim teknolojileri, ülkelerin kaderini tayin edebilecek kadar stratejik bir öneme sahiptir. Bilişim teknolojilerinin ülkelerin ticari ve ekonomik yaşamlarında giderek artan değerinin yanı sıra bu teknolojileri yapılarına entegre eden iş sektörlerinin büyüme hızları ile global ticaretten aldıkları payların sürekli artış göstermesi, bilişim teknolojilerinin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.
 
Bugünün iş dünyasında bilgi ve iletişim teknolojileri, ticaret dünyasında yer alan her türlü örgütsel ve organizasyonel yapının işleyişini, performans ve değişimini etkileyen temel faktör durumundadır. Yaşanan bu değişim dünyadaki ekonomi politikalarını gittikçe birbirine yaklaştırmakta, para, sermaye ve mal hareketlerinin sınır tanımamasına yol açmaktadır. Hepimizin şahit olduğu gibi bilişim teknolojilerinin nimetlerinden en fazla yararlanan toplumlar ise yine küresel ekonominin gelişmiş toplumları olmuştur. Bu durumun yarattığı farkındalık bu teknolojilerden yeteri kadar fayda sağlayamayan ülkelerin ticari ve beşeri açıdan düşük olan gelişmişlik seviyelerini yine bu teknolojiler yardımıyla yükseltme çabalarını beraberinde getirmiştir.
 
Bilişim teknolojileriyle sınırların tamamen ortadan kalkarak online ağ sistemleri sayesinde dünyanın devasa bir pazar haline gelmesi, artan ürün ve hizmet çeşitliliği, hem işletmeler arası ticarette hem de işletmeden tüketiciye ticarette şirketlerin ve bireylerin yüzlerce hatta binlerce seçeneğe sahip olması ve bu durumun her geçen gün daha da artması gibi sayılabilecek bir çok neden, rekabet unsurlarını körüklemiş ve hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda yer edinebilme savaşını perçinlemiştir.
 
Diğer taraftan bilişim teknolojileri geleneksel üretim, pazarlama yöntemleri ile uluslararası pazarlara açılmada sorun yaşayan, ayrıca sermaye, iş gücü kapasitesi yönünden de kısıtlı imkânlara sahip olan KOBİ´lere büyük ticari kurum ve kuruluşların sahip olduğu ölçüde verimlilik, rekabet gücü sağlamanın yanında iç ve dış pazarlarda daha etkin bir konuma gelmelerine yardımcı olacak en önemli etken olarak görülmektedir. Ancak tüm bu faydalarına karşın KOBİ’lerin Bilişim Teknolojilerini kullanma eğilimleri beklentilerin aşağısında kalmaktadır.
 
Burada önemsenmesi gereken durum KOBİ’lerin bilişim teknolojilerini bir zorunluluk olarak algılamaları değil, aksine bir fırsat, bir değer olarak kabul etmeleri gerektiği hususudur. KOBİ’ler için bilişim teknolojileri yatırımları sadece web sitesi sahipliği demek olmamalıdır. Muhasebe yazılımları başta olmak üzere, kurumsal kaynak planlaması, müşteri ilişkileri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, lojistik yönetimi, satış otomasyon sistemleri yönetimi gibi birçok iş süreci üzerine yönelik yazılımlar, bunları kullanan şirketlere büyük faydalar sağlamakta ve rakiplerine karşı avantajlı duruma getirmektedir.
 
KOBİ’lerin bilişim teknolojilerine yatırım yapmaktan kaçınmalarının, bu yatırımların farkındalık yaratacağına olan inançlarının zayıf olmasının sebeplerinden en önemlileri olarak daha önce yapılan yanlış yatırımlar ve yanlış yönlendirmeler görülmektedir. İhtiyaç analizleri gerçekleştirilmeden her şirkete, her sektöre aynı çözümlerin sunulması sonucu yaşanan hayal kırıklıkları zaten kısıtlı imkânları olan KOBİ’lerin BT yatırımlarından kaçınmalarına sebep olmuştur. Ancak bugün artık gelişen BT sektörü daha fonksiyonel, vizyonu daha geniş, ister tasarım, ister üretim isterse de satış ve pazarlama sürecinde olsun amaca hizmet eden yazılımları ve web çözümlerini şirketlere sunmaktadır.
 
Tek pazar haline gelen küresel dünyada artık hiçbir şirketin “Ben teknolojiye yatırım yapmam, geleneksel yolları tercih ederek başarıya ulaşırım.” deme şansı kalmamıştır. “Sürekli yaptığımız şey neyse, biz o'yuz o halde, mükemmellik bir eylem değil, bir alışkanlıktır.” der Aristo. Buradan hareketle yeni alışkanlıkların geliştirilmesi gerekmektedir. İş süreçleri, evrensel kurallar ve yeni teknolojiler kullanarak geliştirilmek durumundadır. Rekabetin acımasız olduğu bu yeni süreçte rakipleriniz belki de hiç bilmediğiniz dünyanın öteki ucundaki bir ülkedeki bir şirket olacaktır. Böyle bir ortamda değişim kaçınılmazdır. BT yatırımlarını sizden daha iyi yapmış, arama motoru optimizasyonu ve elektronik reklâmlarla sanal dünyada güçlenmiş bir şirket mevcut veya potansiyel müşterilerinizi kendi bünyesine rahatlıkla çekebilir.
 
Yaşanan tüm bu gelişmelerin neticesinde ülkemizde toplam işletmelerin %99´undan fazlasını oluşturan ve toplam istihdamın yaklaşık %55´ini ekonomiye kazandıran KOBİ´ler, dünya pazarlarına girebilmenin, rekabet alanlarını genişletebilmenin ve maliyetleri düşürüp kurum içi verimliliklerini artırabilmenin en etkili yolunun teknolojiyi kullanmak, dolayısıyla bilişim teknolojileri yatırımları ile yeni dünya düzenine ayak uydurmak olduğunu görmek zorundadır.

Dr. Selim Süleyman

Uzman Hakkında

Dr. Selim Süleyman
Girişimcilik

Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu. 2006 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret Bölümü’nde yüksek lisansa başlayan Süleyman, 2007 yılında mezun oldu. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim dalında başladığı doktora eğitimini, “Merkez Bankası Para Politikalarının Kredi Kanalıyla İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Bilançosuna Etkisi” konulu tez çalışması ile 2013 yılında tamamladı. Hâlihazırda çeşitli üniversitelerde iktisat, işletme ve yöneticilik konularında Yüksek Lisans dersleri veriyor.

2006 yılında İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma ve Geliştirme Şubesinde iş hayatına başlayan Süleyman, 2009 Aralık ayından 2013 Temmuz ayına kadar çalıştığı kurumda KOBİ Araştırma Servisi şefi olarak çalışmalarını sürdürdü. Bu süre zarfında 340 bin üyesi olan ve bu üyelerin % 99’unun KOBİ niteliğinde olan firmalarla ilgili eğitimlerde, projelerde bilgilendirme seminerleri ve araştırmalarda bulundu.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri