Değişimin Dışsal ve İçsel Nedenleri

Örgütün varlığını sürdürebilmesi ve gelişebilmesi, örgütün çevresindeki ve bağlı olduğu üst sistemlerdeki değişme ve gelişmelere ayak uydurabilmesine bağlıdır. Bu nedenle, dış etkenlerdeki değişmeler sonucu örgütte meydana gelen değişimler, örgütün dış çevreye uyumu olarak da ifade edilebilir.
 
Dış çevredeki unsurlardan yola çıkarak, değişime yol açan dışsal nedenler; örgütün dış çevresinde yer alan, müşteriler, rakipler, teknolojik güçler, ekonomik güçler ve uluslararası güçler gibi değişik etmenler olarak düşünülebilir. Sözü edilen dış nedenleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:
  • Teknolojinin değişmesi (üretim, haberleşme, bilgi işleme, vs.),
  • Haberleşme ve ulaştırma hizmetlerinde kolaylıkların ve hızın artması,
  • Ekonomik ve siyasal durumdaki gelişmeler,
  • Rekabet koşullarının değişmesi (küreselleşme, ekonomik sınırların önemini yitirmesi),
  • Sosyal, kültürel ve demografik koşullardaki değişiklikler ve
  • Hukuki çevrede yer alan kuralların ve kanunların değişmesidir.
Örgütlerde değişime yol açan içsel nedenler, örgütün aldığı kararlar ve bunlara bağlı olarak gelişen örgüt içi eylemler bağlamında oluşurlar. Örneğin, üst yönetim “hızlı büyüme” gibi bir hedef koyduğunda, örgüt içi eylemler, bu hedefi gerçekleştirmek üzere değişim geçirecektir. Yeni departmanlar oluşturulacak, yeni teknolojiler benimsenecek ve büyüme hedefini yakalayabilmek için yeni işe alımlar gerçekleştirilecektir. Bir örgüt, birbiriyle etkileşim içinde olan en az dört değişkeni içermektedir. Bunlar, görev  ya da amaç, insan, teknoloji ve yapıdır. Örgütün kapsadığı bu dört öğe, geniş ölçüde, birbiriyle etkileşim içindedir. Bu dört öğeden herhangi birinde meydana gelen bir değişme ötekileri de etkilemekte ve değiştirmektedir.

Dr.Selim Süleyman

Uzman Hakkında

Dr. Selim Süleyman
Girişimcilik

Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu. 2006 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret Bölümü’nde yüksek lisansa başlayan Süleyman, 2007 yılında mezun oldu. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim dalında başladığı doktora eğitimini, “Merkez Bankası Para Politikalarının Kredi Kanalıyla İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Bilançosuna Etkisi” konulu tez çalışması ile 2013 yılında tamamladı. Hâlihazırda çeşitli üniversitelerde iktisat, işletme ve yöneticilik konularında Yüksek Lisans dersleri veriyor.

2006 yılında İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma ve Geliştirme Şubesinde iş hayatına başlayan Süleyman, 2009 Aralık ayından 2013 Temmuz ayına kadar çalıştığı kurumda KOBİ Araştırma Servisi şefi olarak çalışmalarını sürdürdü. Bu süre zarfında 340 bin üyesi olan ve bu üyelerin % 99’unun KOBİ niteliğinde olan firmalarla ilgili eğitimlerde, projelerde bilgilendirme seminerleri ve araştırmalarda bulundu.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri