Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 378’in maddesinde düzenlenmiştir. Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Diğer şirketlerde bu komite denetçinin gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi hâlinde derhâl kurulur ve ilk raporunu kurulmasını izleyen bir ayın sonunda verir.

Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapan Komitenin amacı, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek operasyonel, stratejik, finansal ve uyum risklerinin erken saptanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması, uygulanması, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için gerekli politikaların geliştirilmesi ve risklerin Şirketin risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi ve raporlanmasıdır.

Komite, Şirket esas sözleşmesine ve ilgili mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite, Yönetim Kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken saptanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. Komitede üye olan Yönetim Kurulu üyelerinin diğer komitelerde üyeliği bulunmamasına özen gösterilir. Komite, operasyonel, finansal, uyum ve stratejik risklerin değerlendirilmesinde yetkin üyelerden oluşur. Komite toplantılarında gündemdeki maddelere göre ilgili çalışanlardan misafir katılımcı çağırılabilir. Komite ayrıca, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin Görev ve Sorumlulukları:
  • Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken saptanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmaların yapılması,
  • Risk yönetimi stratejileri esas alınarak, Yönetim Kurulu’nun görüşleri doğrultusunda, Risk yönetimi politikaları, uygulama yöntemleri ve sisteminin belirlenmesi, uygulanmasını ve bunlara uyulmasını sağlamak amacıyla etkin iç kontrol sistemlerinin tasarlanması,
  • Belirlenen risklerle ilgili gerekli tedbirlerin ve aksiyonların tasarlanması ve uygulandığının takip edilmesi,
  • Risklerin belirlenmesi ve yönetiminin etkili şekilde yapılması adına kurum bazında risk yönetimi uygulamalarının izlenmesi,
  • Risk izleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirmek amacıyla gerekli görüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep edilmesi,
  • Risk yönetimi sisteminin yılda en az bir kez gözden geçirilerek değerlendirilmesi,
  • Yönetim Kurulu’nun dönemsel (iki ayda bir) olarak risk yönetimi uygulamaları hakkında bilgilendirilmesi,
  • İlgili yasal mevzuat ile Komiteye verilen/verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesidir.

Kadir Tuna

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Kadir Tuna
Finansal Yönetim

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorayı aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü’dür.

Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde bankacılık ve finans konularında lisans ve yüksek lisans düzeylerinde dersler vermektedir. 2003 yılında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısı TBMM Bütçe Plan Komisyon üyesi, 2005 yılında DPT 9. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi, 2008 yılında T.C Ulaştırma Bakanlığı İntermodal Finansman Özel İhtisas Komisyonu üyesi ve 2012 yılında T.C Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi olarak görev yaptı. Tuna, aynı zamanda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çatı Dergisi Danışma Kurulu üyesi, Halkbank Beraber dergisi ve Takvim Gazetesi köşe yazarıdır. Televizyonlarda ekonomi alanında yorumculuk yapan Tuna’nın uzmanlık alanı ekonomi, bankacılık ve finanstır

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri