Kurumsal Yönetim Derecelendirme

Amaç ve Kapsam

Kurumsal yönetim derecelendirme,  firmaların hissedar haklarına verdikleri önemin, kamuyu aydınlatma faaliyetlerinin, menfaat sahipleri ile ilişkilerinin ve yönetim kurullarının genel kredibilitenin ölçülmesidir.

Firmaların kurumsal yönetim derecelendirme de 4 temel ilkeye uyumu analiz edilir.

• Adillik: Bütün hissedarlara yapılan muamelenin eşitliği
• Şeffaflık: Kamuoyunun firma faaliyetlerini düzenli ve sürekli olarak izleyebilmeleri için gerekli bilgilendirmeyi yapması
• Hesap Verebilirlik: Hissedarlara ve kamu denetim otoritelerine  karşı raporlama ve açıklamaların yapılması.
• Sorumluluk: Menfaat sahipleri ve şirket yöneticileri ile olan ilişkilerin idaresini düzenleyen yürürlükteki yasalara bağlılık.

Yöntem

Firmanın derecelendirmesinde aşağıdaki ana kriterlerden yararlanılır. Firmanın bu kriterlere uyum düzeyi analiz edilir.

Şirket Analiz Kriterleri ve Alt Kategoriler:

Kriter 1: Pay sahipleri

• Pay sahipliği haklarının kullanımının kolaylaştırılması
• Bilgi alma ve inceleme hakları
• Azınlık hakları
• Genel kurula katılım hakkı
• Oy hakkı
• Kâr payı hakkı
• Payların devri

Kriter 2: Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık

• Kamuyu aydınlatma esasları ve araçları
• İnternet sitesi
• Faaliyet raporu
• Bağımsız denetim
 
Kriter 3: Menfaat sahipleri

• Menfaat sahiplerine ilişkin şirket politikası
• Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımının desteklenmesi
• Şirketin insan kaynakları politikası
• Müşteriler ve tedarikçilerle ilişkiler
• Etik kurallar ve Sosyal sorumluluk

Kriter 4: Yönetim kurulu

• Yönetim kurulunun işlevi
• Yönetim kurulunun faaliyet esasları
• Yönetim kurulunun yapısı
• Yönetim kurulu toplantılarının şekli
• Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler
• Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine sağlanan mali haklar

Derecelendirme Notlarının Anlamı
 
Kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesinde bir bütün olarak tüm ilkelere uyum ile pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ile yönetim kurulu ana bölümleri itibarıyla ayrı ayrı olmak üzere 1 ile 10 arasında derece notu verilir.

Tüm ilkelere uyum ve herbir bölüm için verilen not, 1 (bir) en zayıf profili, 10 (on) en güçlü profili temsil etmek üzere değerlendirilir.
 
Not ve Anlamı;
  • 9-10: Şirket SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne büyük ölçüde uyum sağlamış ve tüm politika ve önlemleri uygulamaya sokmuştur. Yönetim ve iç kontrol mekanizmaları etkin bir şekilde oluşturulmuş ve işlemektedir.
  • 7-8: Şirket SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne önemli ölçüde uyum sağlamış ve çoğu gerekli politika ve önlemleri uygulamaya sokmuştur.
  • 6: Şirket SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne orta derecede uyum sağlamış ve gerekli politika ve önlemlerin bir kısmını uygulamaya sokmuştur.
  • 4-5: Şirket SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne gereken asgari derecede uyum sağlamış ve gerekli politika ve önlemlerin standartların altında bir kısmını uygulamaya sokmuştur.
  • < 4: Şirket SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum sağlamamıştır ve gerekli politika ve önlemleri zayıftır.

Kadir Tuna

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Kadir Tuna
Finansal Yönetim

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorayı aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü’dür.

Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde bankacılık ve finans konularında lisans ve yüksek lisans düzeylerinde dersler vermektedir. 2003 yılında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısı TBMM Bütçe Plan Komisyon üyesi, 2005 yılında DPT 9. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi, 2008 yılında T.C Ulaştırma Bakanlığı İntermodal Finansman Özel İhtisas Komisyonu üyesi ve 2012 yılında T.C Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi olarak görev yaptı. Tuna, aynı zamanda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çatı Dergisi Danışma Kurulu üyesi, Halkbank Beraber dergisi ve Takvim Gazetesi köşe yazarıdır. Televizyonlarda ekonomi alanında yorumculuk yapan Tuna’nın uzmanlık alanı ekonomi, bankacılık ve finanstır

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri