KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri

KOSGEB başarılı girişimcileri teşvikini sağlamak amacıyla her yıl bu alanda çok önemli ödüller veriyor. KOSGEB tarafından verilen bu ödüllerin özellikle aile şirketlerinin gelişiminde önemli bir motivasyon kaynağı sağlamaktadır.

KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri; Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü, Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri ve Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri olmak üzere üç ana ve sekiz alt kategoride verilmektedir.

a)Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü
 
b)Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri
 
Yılın İnovatif KOBİ Ödülü
Yılın İşbirliği Güçbirliği Yapan KOBİ Ödülü
Yılın İhracatçı KOBİ Ödülü
Yılın Çevre Dostu KOBİ Ödülü
 
c)Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri

Yılın Genç Girişimci Ödülü
Yılın Kadın Girişimci Ödülü
Yılın Küresel Doğan Girişimci Ödülü
Yılın İnovatif Girişimci Ödülü

 
Değerlendirme Jürisi, belirlenene kategoriler haricinde bir işletmeyi veya Türk sanayisine/iş dünyasına katkı sağlayan bir kişiyi/kurumu/kuruluşu KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Jüri Özel Ödülü ile ödüllendirebilir. Jüri Özel Ödülü için başvuru şartı aramamaktadır. Başvuruda bulunacak işletmelerin KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve güncel KOBİ Beyannamesi onaylı olması esastır.

Kategorilere göre başvuru sahibi işletmelerde aranacak özellikler aşağıdadır.

a)Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü: Son 3 (üç) mali yıl içinde istikrarlı bir büyüme sağlayan, en az 5 mali yıl önce kurulmuş ve yüksek bir pazar payına sahip olmak, ihracat oranı, verimlilik düzeyi, sağladığı istihdam ile katma değer oluşturmak, kurumsallaşmasını tamamlamış, marka tanınırlığı yüksek olmak ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almak.

b)Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri:
 
1)Yılın İnovatif KOBİ Ödülü: Son 3 (üç) mali yıl içinde ar-ge ve inovasyon faaliyetleri ile mevcut/yeni pazarlara başarı ile sunulan yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile başarı elde etmiş olmak.

2)Yılın İşbirliği-Güçbirliği Yapan KOBİ Ödülü: Son 3 (üç) mali yıl içindeki performansı dikkate alınarak, en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelerek yaptıkları işbirliği-güçbirliği kapsamında;  üretim, istihdam, teknoloji düzeyi ve ihracatın arttırılması ile tasarım, pazarlama ve işbirliği kültürünün gelişmesi konularında bulundukları bölgeye katkı sağlayarak, en iyi işbirliği-güçbirliği modelini oluşturmuş ve sürdürülebilirliğini sağlamış olmak.
 
3)Yılın İhracatçı KOBİ Ödülü: Son 3 (üç) mali yıl içinde her yıl net satış hasılatı tutarının en az %50’sini doğrudan ihracat gelirlerinden elde etmiş ve bunu ilgili resmi kuruluşlardan belgelemiş olmak.
 
4)Yılın Çevre Dostu KOBİ Ödülü: Son 3 (üç) mali yıl içinde üretim ve hizmet süreçlerini çevreye olumlu katkı sağlayacak şekilde geliştirmiş olmak.

c) Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri: Son 3 (üç) mali yıl içinde kurulmuş olup, geleceğe dair büyüme stratejileri geliştirmiş, istihdam ve net satış hasılatı tutarında artan bir performans sağlamış ve girişimciler için rol model oluşturmuş işletmelerden;
 
1)Yılın Genç Girişimci Ödülü: İşletmedeki kurucu ortaklık payı ve başvuru esnasındaki ortaklık payı en az % 30 (otuz) olan ve işletmesini kurduğu yıl itibariyle 35 yaşını geçmemiş genç girişimci olmak,
 
2)Yılın Kadın Girişimci Ödülü: İşletmedeki kurucu ortaklık payı ve başvuru esnasındaki ortaklık payı en az % 30 (otuz) olan kadın girişimci olmak,
 
3)Yılın Küresel Doğan Girişimci Ödülü: Kuruluş yılından itibaren toplam net satış hasılatı tutarının ortalamasının en az %25’i ihracat gelirlerinden oluşmak ve uluslararası işbirliği yapmış olmak,
 
4)Yılın İnovatif Girişimci Ödülü: Kamu kurum/kuruluşlarından destek alarak inovatif bir iş fikri ile işini kurmuş ve başarı ile tamamlamış olmak.
Değerlendirme ve Ödül Süreci
 
KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri duyurusu ve başvuruya ait dokümanlar, uygun görülecek ulusal yazılı ve görsel medya ile KOSGEB internet sayfasında ilan edilmektedir. Başvurular, KOSGEB web sayfası üzerinden online olarak yapılmaktadır.

Başvurular, belirlenen kriterler üzerinden sistem tarafından değerlendirilmekte ve puanlanmaktadır. Başvurulardan sistem puanı, her kategori için belirlenmiş tavan sistem puanının %60 ve üzeri olanlar belirlenir. Belirlenen bu başvuruların her bir kategori için 20 (yirmi) adetten az olması durumunda, en yüksek puandan başlanarak belirlenen başvuru sayısı 20 (yirmi)’ye tamamlanmaktadır. Tamamlama sırasında en düşük puan alanla aynı puana sahip tüm başvurular kabul edilir ve ilgili Hizmet Merkezlerine bildirilmektedir.

Değerlendirme iki aşamalı yapılır. İlk aşamada, her bir ana ödül kategorisi için kurulan Değerlendirme Komisyonları tarafından, her bir alt ödül kategorisi için 5 (beş) adet aday belirlenir. Söz konusu 5 (beş) aday, Değerlendirme Komisyonları tarafından her bir aday için verilecek puanların aritmetik ortalaması alınmak ve en yüksek puanı alan adaydan başlanarak sıralanmak suretiyle tespit edilir.

İkinci aşamada, Değerlendirme Komisyonları tarafından her bir kategori için belirlenen adaylar arasından Değerlendirme Jürisi marifetiyle ödüllendirilecek işletmeler seçilmektedir. Başvurular, Değerlendirme Komisyonları tarafından ekte yer alan değerlendirme kriterleri formuna göre değerlendirilir. Değerlendirme Komisyonları gerek görmesi halinde işletme ziyareti yapabilir. Değerlendirme Komisyonlarının her bir işletme için verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak, ilk 5 (beş) işletme belirlenmektedir. Değerlendirme Jürisi kararlarını oy çokluğu ile alınmaktadır.

Değerlendirmeler sonucunda her kategori birincisine "KOSGEB Yılın Başarılı İşletmesi Logosu"nu bir yıl boyunca kullanma hakkı sağlanmaktadır. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen Yurtdışı İş Gezisi Programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın ilgili mevzuat kapsamında %100 (yüz) oranında desteklenmektedir. Her bir kategori birincisine KOSGEB tarafından para ödülü verilebilir, bu durumda verilecek olan para ödülü tutarı yıllık olarak belirlenir ve başvuru duyurusunda ilan edilir.

Kadir Tuna

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Kadir Tuna
Finansal Yönetim

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorayı aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü’dür.

Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde bankacılık ve finans konularında lisans ve yüksek lisans düzeylerinde dersler vermektedir. 2003 yılında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısı TBMM Bütçe Plan Komisyon üyesi, 2005 yılında DPT 9. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi, 2008 yılında T.C Ulaştırma Bakanlığı İntermodal Finansman Özel İhtisas Komisyonu üyesi ve 2012 yılında T.C Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi olarak görev yaptı. Tuna, aynı zamanda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çatı Dergisi Danışma Kurulu üyesi, Halkbank Beraber dergisi ve Takvim Gazetesi köşe yazarıdır. Televizyonlarda ekonomi alanında yorumculuk yapan Tuna’nın uzmanlık alanı ekonomi, bankacılık ve finanstır

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri