İşlemi Doğru Yap Cezadan Kurtul

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile ilgili çok sayıda soru alıyoruz. Özellikle bu konunun elektronik ortamda yapılıyor olması bazı teknik aksaklıklarla birlikte işverenleri endişeye de düşürüyor. Yapılan bazı teknik hatalar sonuçta idari para cezalarına da yol açıyor. Bu konuda bazı ipuçlarını bilmek hem işlerinizi kolaylaştıracak hem de tamiri mümkün olmayan hatalardan sizi kurtaracaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu da bu konuda sorulan sorulardan oluşan bir rehber hazırladı. Burada herkesin aklına gelebilecek soruların cevaplarını bulmak mümkün. Özetle soru ve cevaplara bakalım…

1- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermekle yükümlü olanlar kimlerdir?

  •  5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki sigortalılar hariç) bildirmekle yükümlü olanlar,
  •  Geçici 20’nci maddesi kapsamındaki sandıklar (Sandık personelinden işsizlik sigortası primi kesilenler)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermekle yükümlüdür.

2- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin elektronik ortamda verilmesi zorunlu mudur?

Evet. 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257’nci maddesi ile 5510 sayılı Kanun’un 100’üncü maddesinin verdiği yetkilere dayanılarak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin elektronik ortamda verilmesi zorunludur. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi hiçbir durumda kâğıt ortamında verilemeyecektir.

3- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ne zaman ve nereye verilecektir?

Sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi en geç ertesi ayın 26’ncı günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine verilecektir.

4- İçinde bulunulan ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ne zaman ve nereye verilecektir?

İçinde bulunulan ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi en geç beyannamenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 26’sı saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine verilecektir.

5- Biten özel bina inşaat ve ihale konusu işler için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin takip eden ay beklenilmeden verilmesi mümkün müdür?

Evet. Biten özel bina inşaat ve ihale konusu işler ile çalıştırılan tüm sigortalıların işten ayrılış bildirgesi verilmiş olan iş yerleri için, sadece prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini ihtiva eden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi işlemlerin gerçekleşmiş olduğu ay içerisinde de verilebilecektir.

6- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi hangi durumda Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmiş sayılacaktır?

5510 sayılı Kanun’a göre her bir iş yerinde çalıştırılan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini ihtiva eden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, mükellef/işveren veya aracılık yetkisi verilmiş gerçek/tüzel kişiler tarafından onaylanarak vergi dairesine verildiği anda kuruma da verilmiş sayılır.

7- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin verilmesinde hata bulunması hâlinde beyanname kabul edilecek midir?

Hayır. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nde primin tahakkuk ettirilmesini engelleyen hata tespit edilmesi hâlinde bu hata kaynağı ile birlikte beyannameyi gönderene elektronik ortamda bildirilecek ve beyannameyi gönderen tarafından söz konusu hatalar düzeltildikten sonra beyanname tekrar gönderilecek, hata olmaması hâlinde kabul edilecektir.

8- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin tahakkuklar elektronik ortamda mı iletilecektir?

Evet. Onaylama işlemi tamamlanan beyannameye ait tahakkuk fişi/fişleri düzenlenerek mükellefe/işverene veya aracılık yetkisi verilmiş gerçek/tüzel kişiye elektronik ortamda iletilecektir. Bu ileti tahakkuk fişinin/fişlerinin mükellefe/işverene tebliği yerine geçecektir.

9- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nde istenen bilgiler sigortalı bazında mı doldurulacaktır?

Evet. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nde prime esas kazanç ve hizmet bilgileri her bir iş yeri için sigortalı bazında istenilen bütün bilgiler doldurulacaktır.

10- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nde prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin düzeltme beyannamesi verilirken beyannamede yalnızca düzeltme yapılacak sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri mi yer alacaktır?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nde prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin düzeltme beyannamesi verilirken; bütün bilgiler yeniden girilerek düzeltme beyannamesi gönderilebilir veya sadece iptal edilmek, değiştirilmek veya eklenmek istenilen bilgiler girilebilir. Sadece iptal edilmek, değiştirilmek veya eklenmek istenilen bilgilerin girilebilmesi için düzeltme beyannamesinde yer alan “Bu döneme ilişkin önceki beyannamemde/beyannamelerimde beyan ettiğim sigortalı çalışan bilgilerinin aşağıdaki tabloda yapmış olduğum değişlik ve eklemeler dışında aynı olduğunu beyan ederim.” kutucuğunun işaretlenmesi gerekmektedir.

11- Beyannamede yer alan meslek adı ve kodu hangi kriter esas alınarak bildirilecektir?

Meslek adı ve kodunun bildirilmesinde beyannamenin verilmesi gereken ayda/dönemde sigortalıların fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodu bildirilecektir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nde sigortalıların iş yerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir iş yeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

12- Sigortalıya yapılan ücret ve ücret dışı ödeme toplamının prime esas kazanç üst sınırını aşması hâlinde bildirim nasıl yapılacaktır?

  • Sosyal Güvenlik Kurumu’na ilişkin yapılması gereken bildirim prime esas kazanç üst sınırına kadar yapılacaktır.
  • “İlgili Döneme Ait Gelir Vergisi Matrahı” sütununa yapılan ödemenin tamamı yazılacaktır.

13- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin gönderilmesi sırasında iş yeri sicil sıra numarası, eski şube kod, yeni şube kod, il kodu, sigortalı T.C. kimlik numarası, sigortalı adı/soyadı, gün, kazanç gibi konularda hata alınması hâlinde ne şekilde işlem yapılacaktır?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin gönderilmesi sırasında iş yeri sicil sıra numarası, eski şube kod, yeni şube kod, il kodu, sigortalı T.C. kimlik numarası, sigortalı adı/soyadı, gün, kazanç gibi zorunlu alanların eksiksiz ve doğru olarak sisteme kaydedilerek gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu bilgilerin hatalı girilmesi hâlinde beyannamenin onaylanması mümkün bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda mükelleflerimize/işverenlerimize hatalı girişlere ilişkin mesajla dönülmektedir.

“Soyadı bilgileri hatalıdır.”, “Adı bilgileri hatalıdır.”, “T.C. Kimlik Numarası, Sicil Numarası bilgileri hatalıdır.” gibi sigortalının tesciline ilişkin hatalar için

https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap adresinden gerekli düzeltmelerin yapılması gerekmektedir.

SGK kayıtlarında işverence belirtilen iş yeri numarası (eski şube, yeni şube, iş yeri sıra no, il kodu, aracı kodu) hatalı ise bu mesaj verilmektedir. Bu durumda, eski şube, yeni şube, iş yeri sıra no, il kodu ve aracı kodunun işverence kontrol edilmesi gerekmektedir.

Sigortalı adına bir işten çıkış tarihi yazıldı ancak sistemde belirtilen tarihli bir işten ayrılış bildirgesi yok ise “İşten Çıkış Bilgisi Yanlış” mesajı verilmektedir. Bunun için işten ayrılış bildirgesi verilmemişse işverence düzenlenerek kuruma verilmesi ya da verilmesine rağmen tarih hatalı girilmişse tarihin düzeltilmesi gerekmektedir. Sigortalı adına bir işe giriş tarihi yazıldı ancak sistemde belirtilen tarihli bir işe giriş bildirgesi yok ise “İşe Giriş Bilgisi Yanlış” mesajı verilmektedir. Bunun için işe giriş bildirgesi verilmemişse işverence düzenlenerek SGK’ya verilmesi ya da verilmesine rağmen tarih hatalı girilmişse tarihin düzeltilmesi gerekmektedir.

14- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin verilmesi aşamasında vergi kimlik numarası ile SGK iş yeri sicil numarasının eşleştirilmesi gerekmekte midir?

Evet. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilirken sorun yaşanmaması için vergi kimlik numarası ile prim ve hizmet bilgileri bildirilecek SGK iş yeri sicil numaralarının Başkanlığımız İnternet Vergi Dairesi’nde "Mükellef İşlemleri" modülünde "Mükellef Dosyası" altında yer alan "SGK 4/1-a İş yeri Sicil Bilgileri" bölümünden kontrol edilmesi ve eksik veya hatalı olan iş yeri bilgileri için bağlı olunan sosyal güvenlik merkezine başvurulması gerekmektedir.

15- Bankaların merkez ve şube vergi numaraları farklı olduğundan, bunların merkezden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermesi için nasıl bir işlem yapmaları gerekir?

Bankaların kayıtlı iş yerlerinin SGK sistemindeki tescil bilgilerinin (faaliyette bulunulan sektör alanı) “BANKA” olarak güncellenmesi hâlinde banka merkezinden gönderilen beyannameler tüm şubeleri içerir şekilde gönderilebilecektir.

16- 2020/6 ve öncesi için geriye yönelik belgeler (B TAHAKKUK NEDENİ) ne şekilde verilecektir?

2020/6 ve öncesi için geriye yönelik belgeler (B TAHAKKUK NEDENİ) e-Bildirge v.2’den gönderilecektir. Ancak 2020/7 ve sonrası dönemleri için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi kullanılacaktır. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile gönderilen çalışanlara ilişkin geriye yönelik bilgiler işveren intrada ilgili kurum ünitesinin onayına düşecektir.

 17- SGK tescilinde genel bütçe olarak işaretlendiği için aylık prim ve hizmet belgesi göndermiş ancak daha sonra tescildeki genel bütçe kodu kaldırılmış iş yerleri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermek istediklerinde her hangi bir uyarı verilecek midir?

SGK sistemlerinde, tescilde genel bütçe olarak işaretlenmiş ve e-Bildirge v.2 uygulamasından Aylık Prim ve Hizmet Belgesi göndermiş ancak daha sonra tescildeki genel bütçe kodu kaldırılmış iş yerleri için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderilmek istenildiğinde “Diğer ortamdan verilmiş belgeniz var belge veremezsiniz.” uyarısı verilmeksizin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderilmesine izin verilecektir.

18- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi için gerekli teknik ve mevzuat desteği alınabilecek kanallar nelerdir?

Beyannamenin vergi kesintileri ile ilgili bölümleri için Gelir İdaresi Başkanlığı adına, Vergi İletişim Merkezi (189) veya mphb@gelirler.gov.tr adresinden gerekli teknik ve mevzuat desteği verilmektedir. Beyannamenin “SGK Bildirimleri” bölümü ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi (170) veya isverensistemi@sgk.gov.tr adresinden gerekli hizmetler verilmektedir.

Uzman Hakkında

Faruk Erdem
Emeklilik ve Sigorta

Faruk Erdem, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite yıllarında başladığı gazeteciliğe birçok gazete, televizyon, radyo ve haber ajansında devam etti. Hâlen Takvim Gazetesi’nde Ekonomi Müdürü olarak görev yapan Faruk Erdem aynı zamanda Sabah ve Yeni Asır gazetelerinde köşe yazarlığı yapmakta, A Haber televizyon kanalında her sabah ekonomi gündemini yorumlamaktadır. Ayrıca A Para kanalında her cuma akşamı yayınlanan çalışma hayatı, vergi, tüketici hakları ve sosyal güvenlik konularını içeren “Bize Sorun” adlı bir programın da yorumculuğunu üstlenmiştir. Erdem, bir dönem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Hayatı Danışma Kurulu üyeliği de yapmıştır. Sürekli sarı basın kartı sahibi olan Faruk Erdem, Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkan Yardımcısı ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesidir. Emeklilik sistemlerini konu alan “Ah Bir Emekli Olsam!” isimli kitabın da yazarıdır.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri