İthalatın Rotası Değişiyor

Bakanlar Kurulu tarafından sağlanan tek taraflı tavizlerden yararlanan ülkelerin sayısı arttırıldı.

16.09.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat Rejim Kararına Ek Karar’la özel teşvik düzenlenen ülke uygulamasına son verilirken gelişme yolundaki ülkeler ve en az gelişmiş ülkelerin sayıları arttırıldı.

Gelişme yolundaki ve en az gelişmiş ülke sayılarının artırılması ne demek?

Öncelikle tek taraflı tavizi açıklamakla başlayayım. Tek taraflı taviz Türkiye’nin karşılık beklemeksizin bazı ülkelerin tek taraflı olarak vergi oranlarını düşürmesi veya sıfırlaması manasına gelmektedir.

O hâlde gelişme yolundaki ülkeler ve en az gelişmiş ülkeler sayısının artması verisiz ithalat yapılacak ülke sayısının artması anlamına gelmektedir. Gelişme yolundaki ülkeler ve en az gelişmiş ülkelerden vergilerin kaldırılması ticaret rotasını bu ülkelere çevirecektir.

İlgili tam mevzuat ve ülke listeleri aşağıda sunulmuştur.

Liste yorumlanırken

GTS Kapsamında ithalatta liste ve ülke bazında değişiklik yapılmış olup aşağıdaki liste geçerlidir.

Kırmızı renkli olan ülkeler, yararlanan ülkelerdir.

Geçici 1’inci maddeye ve hariç sektörlere dikkat ediniz.
 
 
İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
 
 
Karar Sayısı: 2017/10725
16.09.2017 tarihli ve 30182 sayılı R.G.
 
20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı kararnameye ektir.

Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığı’nın 7/8/2017 tarihli ve 82188 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanun’un 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanun’un 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanun’un 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/8/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli (EK:3) ilişikteki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- Bu kararın yayımı tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması hâlinde, bu karardan önceki karar hükümleri uygulanır.
MADDE 2- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
 
EK:3
GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİNDEN YARARLANACAK ÜLKELER LİSTESİ
 

A- GELİŞME YOLUNDAKİ ÜLKELER (G.Y.Ü.)

B- EN AZGELİŞMİŞ ÜLKELER (E.A.G.Ü.)

Uzman Hakkında

Dr. Levent Özkardeş
Dış Ticaret

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldu. 2014 yılında ABD’de Boston Üniversitesi Çokuluslu Ticaret Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayarak yüksek lisans derecesini aldı. Doktora derecesini 2020 yılında Yaşar Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı’nda, “Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün (YYS) Firmaların Rekabet Yapısına Etkisi”ni konu alan tez çalışması ile tamamladı.

Meslek hayatına 2001 yılında gümrük müfettiş yardımcısı olarak başladı; 2005 yılında gümrük müfettişliğine, 2012 yılında da gümrük başmüfettişliğine atandı. Mesleğinde 18 yılı geride bıraktığı 2019’da başmüfettişlik görevinden ayrılarak önde gelen bir gümrük müşavirliği firmasında genel koordinatör olarak çalıştı. Özkardeş, 2021 yılı itibari ile kurucusu olduğu gümrük, dış ticaret denetim ve danışmanlık firması bünyesinde gümrük ve dış ticaret alanlarında eğitim, danışmanlık ve denetim hizmetleri vermekte, aynı zamanda yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yapmaktadır. Ayrıca Yaşar Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak gümrük ve dış ticaret dersleri vermektedir.

İyi derecede İngilizce ve Almanca bilen, birçok dergide makaleleri yayımlanan, dış ticaret ile ilgili panellere konuşmacı olarak katılan Levent Özkardeş, dış ticaret ve gümrük alanlarında uzmanlaşmıştır.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri