BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İsmail Gerim

1- Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)’nın faaliyetleri nelerdir?

Kalkınma Ajansımız, Bölge Planı’nda ortaya konan strateji ve öncelikler çerçevesinde bölgedeki sektörel ve tematik sorunlara çözümler sunacak proje ve faaliyetleri desteklemektedir.  Bölgenin uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılmasını desteklerken yenilikçi ve bilgi odaklı sanayi ile çevre ve sosyal bileşenlerin göz ardı edilmediği sürdürülebilir bir kalkınma hedefini benimsiyoruz. 

Bu hedef göz önünde bulundurularak Ajansımız, belirli dönemler itibarıyla sanayiden turizme, çevreden sosyal kalkınmaya birçok konuda planlanan destek programları kapsamında, proje teklif çağrısı yöntemiyle proje karşılığı mali destek sağlamaktadır.

Ajansımız proje destekleme faaliyetleri dışında planlama ve yönlendirme faaliyetleri ile bölgenin gelişme eksenlerinin ve önceliklerinin belirlenmesi, sektörlerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi, çalıştayların düzenlenmesi noktasında çalışmalarına devam etmektedir. Geçtiğimiz yıllarda bölgemizde öne çıkan sektörlerde strateji geliştirme anlamında kümelenme analizleri, sektörel analizler (Raylı Sistemler, Havacılık, Mermer, Animasyon, Sağlık Turizmi, Endüstriyel Simbiyoz) gibi çalışmalara ek olarak, Sosyal Analiz, Orta Sakarya Vadisi Tarımsal Gelişim Çalışması gibi tematik çalışmalar yürütülmüştür.

Rekabetçiliğin artırılmasında Ar-Ge desteklerinin yanı sıra, günümüzde inovasyon ve tasarım, birçok endüstri için en rekabetçi unsur haline gelmiştir. TR41 bölgesinde de ekonomik getirisi yüksek mobilya, otomotiv, tekstil, makine gibi endüstrilerde tasarım ve AR-GE, nitelikli işgücünün artması ve yüksek katma değerli ürünler üretim kapasitesinin artırılması önem arz etmektedir.

Sanayi altyapısına verilen desteklere ek olarak BEBKA bölgemizdeki girişimcilik ekosisteminin gelişmesi ve girişimcilik kültürünün yayılması konusunda çalışmalarına devam etmektedir. Eskişehir ve Bursa'da teknoloji transfer ofisleri ile birlikte tasarladığımız Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı (TechUP) ile teknolojik girişimlere mentor ve eğitim desteği sağladık. Bu programın 3.sü Eskişehir’de 3 Mayıs 2018'de gerçekleştirilen tanıtım toplantısı ile başlatılmıştır. Bu konu şu an ana odak alanlarımız içindedir. Sanayi altyapısına verilen desteklere ek olarak BEBKA’nın bölgemizdeki girişimcilik ekosisteminin gelişmesi ve girişimcilik kültürünün yayılması konusunda çalışmalarına devam etmektedir.

2- 2018'de gerçekleştireceğiniz hedef ve planlarınızdan bahseder misiniz?

Ajansımız, önümüzdeki yıllarda çalışacağı stratejik alanları belirlerken, ajansın odak alanları, bu alanlara yönelik kümelenme analizleri, sektörel ve tematik analizler ile bölgenin mevcut durum ve potansiyelini dikkate alıyor. Bu doğrultuda 2018-2020 yıllarını kapsayan çalışma programımızda 4 adet program oluşturuldu. “Yenilik Temelli Sektörel Dönüşüm Programı”, özellikle KOBİ ölçeğini esas alıyor ve bölgesel inovasyonun KOBİ’ler ölçeğinde gerçekleştirilebileceğini vurguluyor. “Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Programı” ise girişimcilik ekosisteminin eksik kalan unsurlarının tespit edilmesi, yatırım ve finansman modellerinin geliştirilmesi, mentor ve eğitimler yoluyla hızlı büyüme potansiyeline sahip girişimcilerin desteklenmesini hedefliyor. Ajansımız bunların yanı sıra “Sürdürülebilir Üretime Geçiş Programı” ve “Animasyon Sektörünün Geliştirilmesi Programı”nı da devreye alıyor.

3- Bölgenizdeki projelerin mali destek için alabilecekleri alt ve üst sınırları paylaşır mısınız?

KOBİ’ler de dahil olmak üzere kar amacı güden kuruluşlara verilen destek tutarı her program için değişmekle birlikte, destek hibe oranları asgari %25 ve azami %50’dir.  Yine aynı şekilde azami ve asgari destek tutarları program özelinde belirlenmekte olup 2018 yılı için proje başına mali destek tutarı 100.000 TL ile 600.000 TL arasıydı. Bu oran kar amacı gütmeyen kuruluşlarda (kamu kurumu, iş adamı dernekleri, TSO vb.) %90’a kadar çıkmaktadır.

4- Girişimcilere ne gibi destekleri sunuyorsunuz?

Ulusal ve bölgesel kalkınmanın temel dinamiklerinden olan girişimcilik, ekonomik hayatın gelişmesi açısından olmazsa olmaz unsurlar arasındadır. İş fırsatlarının çoğaltılması, işgücünün artırılması, istihdam olanaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve farklı kesimlerin de iş piyasasına dâhil olması girişimciliğin sağladığı temel katkılar arasında yer almaktadır. Girişimcilik, yerel kalkınmaya da olumlu etki ederek göçün azaltılmasına katkıda bulunmaktır. Yeni işletmelerin kurulması ile yerel ürün ve hizmet tedarikinde sağlanan artış, gelirin yerleşim yerinde kalmasına yardımcı olmaktadır.

TÜİK’ten en son açıklanan veriye göre, KOBİ’ler 2014 yılında toplam girişim sayısının %99,8’ini oluşturdu. Buna karşılık; istihdamın %73,5’ini, maaş ve ücretlerin %54,1’ini, cironun %62’sini oluşturdu.

Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı’nda geçen “Teknogirişimcilerin desteklenmesi” Ajansımız tarafından da uygulamaya alınan faaliyetler arasındadır. Bu doğrultuda, yenilikçi ve teknoloji tabanlı üretim yapan, hızlı büyüme potansiyeli olan işletmelere TechUP (Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı) ile mentor ve eğitimleri verilerek desteklenmiştir. Geçtiğimiz yıllarda Eskişehir ve Bursa’da uygulanan programın üçüncüsü yine Eskişehir’de devam etmektedir. 

Girişimcilik kültürünün geliştirilmesine yönelik Ajansımız KOSGEB ve İŞKUR ortaklığında inovatif girişimcilere yönelik “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri” düzenleyecek, eğitim sonunda KOSGEB sertifikasına sahip olacak olan girişimciler KOSGEB hibelerinden faydalanacaktır.

Yine aynı strateji çerçevesinde bireysel katılım sermayesi sistemine ilişkin farkındalık artırılması planlanmaktadır. Ajansımız daha önce “Melek Yatırımcılık Tanıtım Seminerleri” düzenlemiş ve Bireysel Katılım Sermayesine yönelik teşvikler konusunda bilgilendirme yapmıştır. 2018 yılında bu faaliyetlere devam edilecektir. 

Ajansımız, Bölgesel Girişim Sermayesi Modeli’ni önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. Bu modele göre, iyi bir iş kurma fikrine ve girişimcilik kabiliyetine sahip, ancak finansman imkânı olmayan girişimcilere gerekli finansmanı sağlayacak olan bu finansman yöntemi ile Ajanslar firmaların ve yatırımcıların eşleşmesinde kolaylaştırıcı bir arayüz olması ilk etapta hedeflenmektedir. İlerleyen aşamalarda ise bölgesel girişim sermayesi fonları kurulması ve Ajanslar bu fonlara mali ve teknik açıdan katkı sağlaması beklenmektedir.

5- Size ulaşan projeleri ne şekilde değerlendiriyorsunuz?

Değerlendirmede sırası ile başvuranın mali ve yönetim kapasitesi, proje konusunun programın amaç ve öncelikleri ile ilgililiği, önerilen metodolojinin kalitesi ve geçerliliği, projenin destek sonrası sürdürülebilirliği ile projenin bütçe ve maliyet etkinliği göz önüne alınmaktadır. Bütün proje teklifleri başvuru rehberinde de belirtilen bu kriterler doğrultusunda öncelikle alanında uzman bağımsız değerlendiriciler tarafından incelenmekte ve değerlendirilmektedir. Bağımsız dış değerlendiricilerden sonra Ajans tarafından başvuru yapan proje sahiplerine yerindelik denetimi için izleme ziyaretleri düzenlenmektedir. Bu ziyaretlerin ardından üniversiteler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mali destek programlarının konusuyla ilgili temsilcilerinden değerlendirme komitesi oluşturulmaktadır. Söz konusu komite tüm proje tekliflerini başvuru rehberinde belirtilen kriterler doğrultusunda yeniden değerlendirmektedir. Değerlendirme aşamaları sonrasında Genel Sekreterlikçe proje tekliflerinin bütçeleri incelenerek, başarılı bulunan projeler Ajans Yönetim Kurulunun takdirine sunulmaktadır. Yönetim kurulunun onayı neticesinde projesi başarılı bulunan başvuru sahipleri sözleşme imzalama davet edilmektedir.