Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı BAKKA Genel Sekreteri Elif Acar

1- Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın faaliyetleri nelerdir?

Türkiye’de Kalkınma Ajansları kaynakların yerinde ve etkin kullanılması, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirilmesi, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve yereldeki potansiyellerin harekete geçirilmesi amacıyla kurulmuşlardır.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) da bu amaç doğrultusunda 2009 yılında kurulmuş ve yetişmiş insan kaynağıyla Batı Karadeniz Bölgesinin sosyal ve ekonomik kalkınması için paydaşlar arasındaki işbirliği kültürünü geliştirerek kaynakların etkin kullanımını sağlama misyonuyla hareket etmektedir.

Bu çerçevede BAKKA ilgili mevzuat ve standartlara uygun bir şekilde paydaş memnuniyetini sağlayan, araştırma ve planlama faaliyetlerinde aktif, gelen tüm taleplere hızlı dönüş sağlayabilen, çok taraflı işbirliği ve koordinasyon faaliyetlerinde etkin olan, kurum itibarını artırıcı çalışmalar yapan, çalışan memnuniyetini ve niteliğini arttıran, uygulanabilir gereklilikleri yerine getiren, tüm süreçlerini sürekli iyileştiren bir kurum olarak çalışmalarını yürütmektedir. Bu kapsamda stratejik araştırma, fizibilite çalışmaları yapar, mali destekler ve verilen desteklerin izlenmesi gibi faaliyetler gerçekleştirir.

2- 2018'de gerçekleştireceğiniz hedef ve planlarınızdan bahseder misiniz?

2018 yılından itibaren BAKKA olarak bağlı bulunduğumuz Kalkınma Bakanlığı tarafından getirilen yeni bir vizyonla tüm Kalkınma Ajanslarının yürüttüğü faaliyetler 3’er yıl olarak programlanması amaçlanmaktadır. Bakanlık yeni vizyon ile kurgulanan Sonuç Odaklı Programlarla (SOP) Kalkınma Ajanslarının sadece Ajans olarak tek başına yıllık çalışma programı oluşturup faaliyetler gerçekleştirmesinden bölgesinde bulunan tüm kurumların faaliyetlerini de kapsayacak ve koordine edecek şekilde 3’er yıllık programlar hazırlama ve uygulama sürecine geçişlerini tasarlamaktadır. Bu doğrultuda Ajanslar, belirledikleri odak programlara yönelik olarak Araştırma, Analiz ve Programlamadan İşbirliği ve Koordinasyona, Kapasite Geliştirmeden Tanıtım ve Yatırım Desteğe kadar alanlarda gerçekleştireceği faaliyetleri 3 yıla yayacaklardır. 

Bu kapsamda BAKKA tarafından gerçekleştirilen analiz ve değerlendirmeler sonucunda iki adet Sonuç Odaklı Program belirlenmiş ve Bakanlığın incelemesine ve onayına sunulmak üzere hazırlıklar devam etmektedir. Bunlardan ilki kısa adı FİLYOSSOP olan Filyos Vadisine Yönelik Yatırımların Doğru ve Etkili Bir Şekilde Yönlendirilmesi diğeri de kısa adı TURİZMSOP olan Turizmin Çeşitlendirilmesi, Markalaşma ve Bütüncül Turizmin Geliştirilmesidir.

FİLYOS SOP ile Türkiye'nin en büyük üç limanından biri olacak olan Filyos Limanının ve arka sahasında yer alan Serbest Bölge ve Endüstri Bölgesi avantajlarından bölgenin en iyi şekilde faydalanması için yatırımların doğru ve etkili bir şekilde yönlendirilmesini ve bölge illerinin yatırıma hazırlanmasını amaçlamaktadır.

TURİZM SOP ile bölgede çoğunlukla günübirlik ve hafta sonu turizmi şeklinde turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilerek geliştirilmesi, turizmde hizmet kalitesinin arttırılması, bütünleşik turizm projeleri, destinasyon yönetimi, etkin tanıtım ve markalaşma çalışmalarıyla bölgeye gelen ziyaretçi sayısının arttırılması amaçlanmaktadır.

2018 yılında BAKKA tarafından iki farklı alanda Proje Teklif Çağrısı ilan edilmiştir ve son başvurular 2 Nisan 2018’e kadar devam etmektedir. 2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı (KÖA MDP) Zonguldak, Karabük ve Bartın’da turizm altyapısının geliştirilmesi amacıyla hazırlanmış ve toplam bütçesi 12 Milyon TL’dir. 2018 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı ise Zonguldak, Karabük, Bartın’da dezavantajlı kesimi de gözeterek sosyal sermayenin ekonomik ve sosyal hayata katılımının sağlanması, toplumun tüm kesimlerinin yaşam kalitesinin ve refah düzeyinin yükseltilmesi amacıyla hazırlanmış ve toplam bütçesi 8 Milyon TL’dir.

Her iki mali destek programı da Ajansın sonuç odaklı programları kapsamında kurgulanmıştır. 2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının öncelikleri Doğal, tarihi ve kültürel açıdan potansiyeli olan bölgelerde turizmin geliştirilmesine yönelik fiziki altyapı çalışmaları ve alternatif turizmin geliştirilmesi için gerekli altyapı çalışmaları olarak belirlenmiştir.

2018 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programının öncelikleri ise dezavantajlı grupların (engelli, kadın, çocuk, yaşlılar vb.) sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanması için eğitim yoluyla işgücü piyasasına kazandırılması ve eğitim ve sosyal hizmetlerde yenilikçi yöntem ve uygulamalarla insan kaynağının geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması olarak belirlenmiştir.

Mali destek programlarının dışında Ajans Teknik Destek Programı 1 Milyon bütçesi ile 2018 yılı boyunca bölge paydaşlarının projelerine açık durumdadır. Bu programda eğitim ve danışmanlık projelerine destek verilmektedir.

Mali ve teknik desteklerin dışında 2018 yılı içerinde Filyos ve turizmin çeşitlendirilmesi master plan çalışmaları, yatırım yönlendirme, yeni kurulacak OSB'lere ve Lojistik merkez fizibilite çalışmaları, coğrafi işaretli ürünler için gerekli analiz ve araştırmalar, bölge turizm noktaları haritalandırma çalışmaları ve Kömüre Giden Demiryolu projesinin hayata geçirilmesi çalışmaları gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler arasında yer almaktadır.

3- Bölgenizdeki projelerin mali destek için alabilecekleri alt ve üst sınırları paylaşır mısınız?

BAKKA, bugüne kadar KOBİ’lerin projelendirdikleri üretim ve turizm sektörlerinde modernizasyon, kapasite artışı ve ar-ge faaliyetlerini azami 500.000 TL ve %50 oranında hibe, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların projelendirdikleri sosyal kalkınma ve yöresel değerler odağındaki faaliyetlerini azami 300.000 TL ve %90 oranında hibe ve yine kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların projelendirdikleri altyapı faaliyetlerini azami 1.000.000 TL ve %70 oranında hibe ile desteklemeye yönelik programlar yürütmüştür ve bu anlamda bölgede mali destekler vermeye devam etmektedir. İlan edilen her program, program özelinde hazırlanan başvuru rehberindeki hususlar doğrultusunda yürütülmektedir. Mali destek programları özelinde azami destek oranları mevzuat çerçevesinde yukarıda program tarzları özelinde tanımladığımız gibi belirlenmiştir.  Azami ve asgari destek miktarları program bütçesi doğrultusunda Ajans tarafından her bir program özelinde ayrıca belirlenmektedir. Asgari destek oranları da yine Ajans tarafından her bir program için gelebilecek proje tekliflerinin büyüklüklerini program amaçlarına uyum oranında sınırlamak amacıyla Ajans tarafından belirlenmektedir. Şimdiye kadar KOBİ destekleri için azami destek miktarı 20.000 TL oranı %25, sosyal kalkınmaya yönelik projeler için azami destek miktarı 10.000 TL oranı %10 ve küçük ölçekli altyapının geliştirilmesine yönelik projeler için azami destek miktarı 250.000 TL oranı %25 olarak uygulanmıştır.

4- Girişimcilere ne gibi destekleri sunuyorsunuz?

Yatırım Destek Ofisleri olarak;  girişimcilere ve girişimci adaylarına yönelik KOSGEB ile işbirliği çerçevesinde Uygulamalı Girişimcilik Programları eğitimleri verilmektedir. Bununla birlikte Çalışma ve İşkur İl Müdürlüklerinin düzenlediği Kariyer Günleri etkinliklerinde girişimci adayı gençlere devlet destekleri hakkında bilgilendirmede bulunulmaktadır. Üniversitelerin gerçekleştirdiği AR-GE Proje Pazarı etkinliğinde katılımcılarına mali destek programlarımız, diğer devlet destekleri ve AB Destekleri ile ilgili bilgilendirmeler yapılmaktadır.  Bunun dışında Teşvik Sistemi bilgilendirmeleri, danışmanlıkları, izlemeleri ve teşvik kapama işlemleri de yapılmaktadır. Girişimciler için tek durak ofis mantığı ile danışmanlık işlemleri gerçekleştirilmektedir.

5- Size ulaşan projeleri ne şekilde değerlendiriyorsunuz?

Ajans, doğrudan finansman desteği kapsamında proje teklif çağrısı yöntemi ile ilan ettiği mali destek programları için Yönetim Kurulu ve Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanan başvuru rehberleri aracılığıyla sürece ilişkin tüm detayları ve yönlendirici bilgileri kamuoyu ile paylaşmaktadır. Teslim alınan başvurulara ilişkin değerlendirme süreci ön inceleme (uygunluk kontrolü), bağımsız değerlendirme, ön izleme, değerlendirme komisyonu, bütçe revizyonu ve Genel Sekreter incelemesi ve Yönetim Kurulu onayı süreçlerinden sonra Kalkınma Bakanlığına gönderilmekte ve Ajansın internet sitesinde ilan edilmektedir. Ön inceleme sürecinde başvuru sahibi, ortakları ve projenin uygunluğu kontrol edilmekte, bağımsız değerlendirme sürecinde projeler en az 2 ayrı dış uzman tarafından puanlanmakta; ön izleme sürecinde belirlenen projelere Ajans uzmanları tarafından ön izleme ziyaretleri düzenlenmekte ve bu ziyaretlerde projeye konu alan ve başvuru sahibinin kredi bilgileri kontrol edilerek risk puanları hesaplanmakta; değerlendirme komisyonu sürecinde bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden görevlendirilen alanında en az 7 yıl deneyimli değerlendiriciler tarafından bağımsız değerlendiricilerin değerlendirmeleri kontrol edilmekte; ön izleme risk puanları ve değerlendirmeleri dikkate alınarak komisyon kararı ile uygun görülen projeler yeniden en az 2 değerlendirici tarafından puanlanmakta; bütçe revizyonu sürecinde bağımsız değerlendirici ve değerlendirme komisyonu üyesi notları, piyasa araştırmaları ve belirlenen alt sabit tutarlar dikkate alınarak sunulan proje bütçelerinde revizyon yapılmakta, yapılan revizyonlar Genel Sekreter onayına sunulmakta ve nihai aşamada Yönetim Kurulu toplantısında asil ve yedek listeler incelenerek onaylanmaktadır. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan nihai proje listeleri Kalkınma Bakanlığına bilgi amaçlı sunulur ve akabinde kamuoyu ile paylaşılır. Nihai listelerin açıklanması akabinde tüm başvuru sahiplerine yazılı bildirimde bulunulur ve asil listede yer alan proje sahiplerinden başlamak üzere başarılı proje sahipleri sözleşme imzalamak ve başvuru dosyalarının matbu hallerini teslim etmek üzere ajansa davet edilir.