İhracatın menzili artırılacak

Mal ve hizmet ihracatının menzilini artırma, ülkeye coğrafi olarak uzak ihracat potansiyeli yüksek ülkelerle ticareti geliştirme hedefine yönelik "Uzak Ülkeler Stratejisi" hayata geçirilecek.

Türkiye, mal ve hizmet ihracatında menzilini artıracak, bu kapsamda coğrafi olarak uzak, ihracat potansiyeli yüksek ülkelerle ticareti geliştirme hedefine yönelik "Uzak Ülkeler Stratejisi" uygulanacak.

2022-2024 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program'dan (OVP) yapılan derlemeye göre, gelecek yıl küresel ekonominin büyüme ivmesini sürdürmesi, küresel ticaret hacminin de bu eğilime eşlik etmesi öngörülüyor.

Mal ticaretiyle birlikte turizmin yanı sıra yazılım gibi hızlı gelişen sektörlerin öncülüğünde hizmet ticaretinin de toparlanma göstermesi, emtia fiyatlarında halihazırda gözlenen kuvvetli seyrin ise gelecek yıl zayıflaması bekleniyor.

Mal ihracatındaki artışın devam etmesi, ithalatta dışa bağımlılığı azaltacak politika ve tedbirlerin uygulanmasıyla hizmet gelirlerinin yükselmesi ve cari işlemler açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının kademeli şekilde azalarak 2024 yılında yüzde 1 seviyesine gerilemesi öngörülüyor. Cari işlemler dengesindeki iyileşmeye paralel olarak dış finansman ihtiyacının azalması, dış finansman kaynaklarından ise teknoloji transferi sağlayan uluslararası doğrudan yatırımlar başta olmak üzere uzun vadeli sermaye girişlerinin öne çıkarılması amaçlanıyor.

Ticaret anlaşmalarını güncelleme planı

Programa göre, başta Gümrük Birliği olmak üzere mevcut tercihli ticaret ve serbest ticaret anlaşmaları, hizmet ticaretini ve dijital ticareti de kapsayacak şekilde güncellenecek ve kapsamları genişletilecek. Böylece, ticaret ortaklarıyla ekonomik ve ticari ilişkiler derinleştirilecek.

Öncelikli sektörlere yönelik ticari ve ekonomik ilişkiler, "girişimci ve insani dış politika" çerçevesinde derinleştirilip çeşitlendirilecek. Afrika ve Latin Amerika'ya yönelik ortaklık ve açılım politikaları ile "Yeniden Asya" girişimi somut hedefler doğrultusunda hayata geçirilmeye devam edilecek.

Mal ve hizmet ihracatının menzilini artırma, ülkeye coğrafi olarak uzak ihracat potansiyeli yüksek ülkelerle ticareti geliştirme hedefine yönelik "Uzak Ülkeler Stratejisi" hayata geçirilecek.

Yurt dışında yaşayan vatandaşları, iş dünyası ve finansman unsurlarını temel alan bütüncül yaklaşım sürdürülecek, bölgesel ve çok taraflı iş birliği platformlarından en etkin şekilde istifade edilerek ticari bağları çeşitlendirilecek.

KOBİ'lerin, kadın ve genç girişimcilerin ihracatını artırmaya yönelik özel programlar uygulanacak.

İhracat yükünün daha hızlı ve kaliteli lojistik sunumuyla hedef pazarlara ulaştırılması için ihracat odaklı izinli gönderici sistemi yaygınlaştırılacak.

Başta e-ihracat olmak üzere hizmet ihracatına yönelik destekler etkinleştirilecek ve yeni destek mekanizmaları geliştirilecek.

Yurt dışı lojistik merkezler üzerinden ihracatçıların potansiyel pazarlara ve dağıtım kanallarına erişimi hızlandırılacak.

Aralıklı ihracat yapan firmalara yönelik "süreklilik" stratejisi

Aralıklı olarak ihracat yapan firmaların ihracatta sürekliliğini sağlamaya yönelik makine öğrenmesi ve davranış bilimlerini temel alan çalışmalar yürütülecek.

Ülkenin hizmet ihracatı potansiyelinden azami seviyede faydalanılması amacıyla çok taraflı ve ikili anlaşmalar yoluyla uluslararası iş birliği imkanları artırılacak.

Serbest bölgelere yüksek teknoloji içeren yatırımlar çekilerek ülkenin rekabet gücü yükseltilecek.