Uzmanlarımız sorularınızı yanıtlıyor.
Bu bölümde Bankamız ürün ve hizmetleri konusunda öğrenmek istediğiniz konular uzmanlarımız tarafından cevaplandırılmaktadır.Soru sormak istediğiniz katagoriyi aşağıdaki listeden seçebilirsiniz.

Vergi borcu için ödeme yapılmış olması durumunda 5 yıllık zamanaşımı süresi bundan etkilenir mi?

6183 sayılı Kanun’un 103’üncü maddesine göre vergi borcuna ilişkin ödeme yapılması tahsil zamanaşımını kesen bir durumdur. Bu durumda ödemenin yapıldığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren tahsil zamanaşımı yeniden işlemeye başlar. 

Tamer AKSOY

İştirak hâlinde mülkiyete konu olan bir gayrimenkulün üçüncü şahıslar tarafından amme borçlusu lehine teminat olarak gösterilebilmesi mümkün mü?

İştirak hâlinde mülkiyete konu olan bir gayrimenkulün amme borçlusu lehine üçüncü şahıslar tarafından teminat olarak gösterilmesi mümkündür. Ancak bu tür malların teminat olarak kabulü için 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu gereğince diğer maliklerin de muvafakat etmesi gerekmektedir.
 

Tamer AKSOY

Müşteri talepleri çok hızlı değişiyor bu hızlı değişimi nasıl takip etmem gerekir?

Günümüzde dijitalleşme ve iletişim ağlarının yaygınlaşmasıyla birlikte müşterilerin talepleri hızlı bir şekilde uyarılıyor ve çok kısa bir zamanda değişiyor. Bu nedenle müşterilerin eğilimlerine dair verileri toplamak ve analiz etmek son derece önemli bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde verilerin toplanması ve analiz edilmesi dijitalleşme ve yapay zekâ modelleriyle sistemleştirilmekte ve sürekli veri alınmakta, analiz edilmektedir. Bu kapsamda her sektör için farklı yenilikçi çözümler üretilmekte, farklılaşan yazılımlarla algoritmalar üretilmektedir. Satın alınan ürün veya hizmetle ilgili bir şikâyet dijital platformlarda dile getirilmekte ve bu dijital ağlar vasıtasıyla çözüme kavuşturulması beklenmektedir. Bu duruma karşı yapay zekâ teknolojileriyle çözümler hızlı ve düzeltilebilir bir yapıya kavuşmaktadır. Günümüz gelişmeleri kapsamında müşteri talepleri ve yönelimlerini takip edebilmenizin yolu dijitalleşme ve yapay zekâ teknolojilerini firmanıza entegre etmeniz ve iş modelinizi buna göre revize etmenizden geçiyor.

Dr. Selim SÜLEYMAN

İşletmemde üretim planlaması yaparken nelere dikkat etmeliyim?

İşletmeler açısından üretim planlamasında ürünün hangi şehirde veya ülkede hangi özelliklerde, hangi renklerde talep edildiğine ilişkin verilerden tutun, ürün sevkiyatının en hızlı, kısa yoldan nasıl sağlanacağına kadar bilgilere sahip olmak, verimliliği ve kârı etkileyen önemli unsurlardan biridir. Burada üretim planlamasında dikkat etmeniz gereken husus üretiminizi oluşturan bileşenler; ürüne dair özellikler boyutu, rengi, hammadde kalitesi vs. ile üretiminizi etkileyen bağlam; lojistik, satış ve pazarlama, dış ticarete konu bir ürün ise ihraç edilecek ülkenin piyasa durumu, mevzuatı vs. arasında eş koordinasyonun sağlanması gerekir.

Dr. Selim SÜLEYMAN

Sendikal tazminatın kanuni dayanağı nedir?

Sendikal tazminatın kanuni dayanağı 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 25. maddesinde düzenlenmiştir.
 
Buna göre;
 
Sendika özgürlüğünün güvencesi
 
MADDE 25
 
(1) İşçilerin işe alınmaları; belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri, belli bir sendikadaki üyeliği sürdürmeleri veya üyelikten çekilmeleri veya herhangi bir sendikaya üye olmaları veya olmamaları şartına bağlı tutulamaz.
(2) İşveren, bir sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında, çalışma şartları veya çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayrım yapamaz. Ücret, ikramiye, prim ve paraya ilişkin sosyal yardım konularında toplu iş sözleşmesi hükümleri saklıdır.
(3) İşçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde işçi kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaları veya sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkarılamaz veya farklı işleme tabi tutulamaz.
(4) İşverenin yukarıdaki fıkralara aykırı hareket etmesi hâlinde işçinin bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere sendikal tazminata hükmedilir.
(5) Sendikal bir nedenle iş sözleşmesinin feshi hâlinde işçi, 4857 sayılı Kanunun, 20 ve 21 inci madde hükümlerine göre dava açma hakkına sahiptir. İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiğinin tespit edilmesi hâlinde, 4857 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre işçinin başvurusu, işverenin işe başlatması veya başlatmaması şartına bağlı olmaksızın sendikal tazminata karar verilir. Ancak işçinin işe başlatılmaması hâlinde, ayrıca 4857 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tazminata hükmedilmez. İşçinin 4857 sayılı Kanunun yukarıdaki hükümlerine göre dava açmaması ayrıca sendikal tazminat talebini engellemez.
(6) İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiği iddiası ile açılacak davada, feshin nedenini ispat yükümlülüğü işverene aittir. Feshin işverenin ileri sürdüğü nedene dayanmadığını iddia eden işçi, feshin sendikal nedene dayandığını ispatla yükümlüdür.
(7) Fesih dışında işverenin sendikal ayrımcılık yaptığı iddiasını işçi ispat etmekle yükümlüdür. Ancak işçi sendikal ayrımcılık yapıldığını güçlü biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, işveren davranışının nedenini ispat etmekle yükümlü olur.
(8) Yukarıdaki hükümlere aykırı olan toplu iş sözleşmesi ve iş sözleşmesi hükümleri geçersizdir.
(9) İşçinin iş kanunları ve diğer kanunlara göre sahip olduğu hakları saklıdır.
 
 
Av. Özlem KAYHAN

Sendikal tazminat nedir?

İşçilerin sendikaya üye olup olmamaları ve sendikal faaliyetler içerisinde bulunup bulunmamaları nedeniyle iş sözleşmelerinin feshedilmesi veya sendikalı olan-olmayan işçi ayrımına maruz kalması durumunda işverence kendilerine ödenecek tazminata sendikal tazminat denir.
 

Av. Özlem KAYHAN

Yurt dışından perakende satışa hazır set hâlinde ürün getireceğiz. Yalnız bu setlerin içindeki ürünlerin tarifeleri farklı farklı ve bazılarının KDV oranları da farklı. Bu durumda getireceğimiz setlerin tarifelendirilmesi ve vergilendirilmesi nasıl olacak?

Farklı GTİP’lerde yer alan iki veya daha fazla eşyanın perakende satılacak hâle getirilmiş set hâlinde ithal edilmek istenmesi durumunda “set hâlindeki eşya” olarak değerlendirilerek GTİP tespiti yapılmaktadır. GTİP tespitinde; seti meydana getiren eşyadan mümeyyiz vasfı (ayırt edici özellik) oluşturan eşya belirlenerek bu eşyanın GTİP’i setin GTİP’i olarak kabul edilmekte, mümeyyiz vasfı oluşturan eşya belirlenemiyorsa seti oluşturan her bir eşyanın ait olduğu GTİP tespit edilerek set bu GTİP’lerin sonuncusunda sınıflandırılmaktadır.
 
Set içindeki bir eşyanın farklı KDV oranına, Özel Tüketim Vergisi veya Dış Ticaret Rejimi’nin koyduğu yasak veya kısıtlamalara tabi olması hâlinde; gümrük beyannamesinde “satışa esas birim” olarak “set” ölçü biriminin kullanılması; eşyanın set olarak GTİP’inin belirlenmesi ve belirlenen bu GTİP esas alınarak gümrük vergisi hesaplanması; seti oluşturan her eşyanın ayrı ayrı GTİP’leri tespit edilerek eşya tanımı ve GTİP’lerin gümrük beyannamesinin 44 nolu kutusuna kaydedilmesi; tespit edilen bu GTİP'lere göre Dış Ticaret Mevzuatı uyarınca gümrük beyannamelerine eklenmesi gereken belgeler, ödenmesi gereken ek mali mükellefiyetler, KDV veya ÖTV Kanunu uyarınca varsa ödenmesi gereken vergilerin hesaplanması ve gümrük beyannamesine yansıtılması gerekir.
 

Levent ÖZKARDEŞ

Konkordato nedir?

Faaliyetlerini sürmekte sorun yaşayan şirketler, alacaklılar ile anlaşma yapar. Alacaklılar borçlarının bir kısmından vazgeçebildiği gibi borçlarından vazgeçmeden alacakların belirli bir vadeye bağlanmasına yönelik bir anlaşma yapılmaktadır.

Doç. Dr. Kadir TUNA

Şirket tasfiyesi nedir?

Zora girmiş olan şirketler, alınabilecek önlemlere karşın şirketin varlığını devam ettiremiyorsa şirketin faaliyetlerini sonlandırmak kaçınılmaz olmaktadır. Böyle bir aşamaya gelindiğinde tasfiye, firmanın varlıklarının paraya çevrilmesi, borçlarının ödenmesi ve bakiye kalırsa bu değerin firmanın sahip ve ortakları arasında paylaştırılmasıdır.

Doç. Dr. Kadir TUNA

Aile şirketlerinden sosyal medya hesaplarının yönetimi nasıl olmalıdır?

Günümüzde iletişimin en önemli araçlarından biri sosyal medya hesaplarıdır. Şirketlerin sosyal medya hesaplarını açması ve yönetimi son derece önemli hâle gelmiştir. Sosyal medya hesapları şirketin tanınmasına, mevcut müşterileri ile olan ilişkilerin sürdürülmesine ve potansiyel müşterilere ulaşmada büyük rol oynamaktadır. Ancak sosyal medya hesaplarının yönetimi son derece profesyonellik gerektirmektedir. Doğrudan ilk iletişim aracı olması nedeniyle şirketin sattığı ürün ve hizmetin tanıtımı kadar, müşteri talep, şikâyetlerine de anında dönüş sağlanması gerekmektedir. Sosyal medya hesaplarının yönetiminin mutlaka profesyonel kadrolar tarafından yürütülmesi gerekmektedir.

Doç. Dr. Kadir TUNA