Uzmanlarımız sorularınızı yanıtlıyor.
Bu bölümde Bankamız ürün ve hizmetleri konusunda öğrenmek istediğiniz konular uzmanlarımız tarafından cevaplandırılmaktadır.Soru sormak istediğiniz katagoriyi aşağıdaki listeden seçebilirsiniz.

Üçüncü kuşak bir aile işletmesinin temsilcileriyiz. İşletmemiz gıda sektöründe faaliyet gösteriyor. Bugüne kadar işletmemizin yönetimi ve hedefleri konusunda herhangi bir düzenleme yapılmadı. İşletmemizi çocuklarımıza güvenle emanet edebilmemiz için işletmemizin varlıklarını nasıl güvence altına alabiliriz?

Ülkemizde birçok marka korunması için gerekli önlemler alınmadığı için geleceğe taşınamıyor. Gıda alanında, el sanatları alanında birçok yerel değer önlem alınamadığı için el değiştirmek zorunda kalabiliyor. Yapmanız gereken; öncelikle sahip olduğu markada hak sahibi olanları bir araya getirmek. Sonrasında görüşleri almak, eğer markanız tescil edilmemiş ise tescil edilmesini sağlamak, işletmenizin varlıkların yönetimi konusunda eğer yoksa mutlaka şirketleşmek, şirket yönetiminin nasıl olacağını yazılı hâle getirmek, ayrıca işletmenizin geleceğine yönelik planlama yapılması gerekiyor.

Doç. Dr. Kadir TUNA

İkinci kuşak temsilcilerin yönetimde olduğu bir aile işletmesiyiz. Nitelikli ve verimli iş gücü ile çalışmak amacıyla çalışanlarımızın maaş ve sosyal hakları konusunda da düzenleme yapmayı planlamaktayız. Bu aşama da neler yapabiliriz?

Öncelikle mevcut insan kaynağınızın envanterini çıkarmalısınız. Mevcut envanterinizin işletmenizin hedeflerine uygun niteliklere sahip olup olmadığını belirlemeniz gerekiyor. İş ve görev tanımları yapılmalı. Ücret ve yan haklar belirlenmeli. Temel ücretin yanında performansa dayalı ücretlendirmenin nasıl yapılacağı belirlenmeli. Çalışanların performansı mutlaka izlenmeli.

Eximbank ihracata hazırlık kredisinin alt limiti var mı, maliyeti ne kadar?

İhracata Hazırlık Kredisi kapsamında işlem bazında herhangi bir alt limit bulunmamakla birlikte üst limit piyasa koşullarına göre değişmektedir. Kredilere uygulanacak faiz/kâr payı oranları; kredi vadesi, kredi tutarı ve para birimine göre belirlenmektedir.
 

Doç. Dr. Kadir TUNA

Bir KOBİ işletmesiyiz, Eximbank İhracata Hazırlık kredisi kullanabilir miyiz?

İhracata Hazırlık Kredisi, Eximbank’ın KOBİ’lere kullandırmış olduğu bir kredi paketidir. Eximbank, dış ticaret şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri dışında nihai mal üreten imalatçıların ihracata hazırlık aşamasında finansman ihtiyacını karşılamak için kullandırdığı kredi türüdür. Eğer ihracata yönelik mal üreten imalatçıysanız krediye başvuru yapabilirsiniz.

Doç. Dr. Kadir TUNA

Dünya halı piyasası hakkında bilgi verebilir misiniz?

Dünya el halısı ve kilim üretimi ve ihracatı genellikle Hindistan, Çin, İran, Pakistan, Türkiye, Nepal ve Tibet tarafından yapılıyor. Dünya el halısı ve kilim pazarının kontrolü çoğunlukla İranlı, Çinli ve Pakistanlı üretici/ihracatçıların elinde bulunuyor. Söz konusu ülkelerin dünya el dokuması halı ve kilim pazarına hâkim olmalarının sebeplerini şu şekilde sıralamak mümkün:

• İthalatçı ülkelerdeki dağıtım kanallarının, depolarının ve perakende ağının büyük çoğunluğuna sahip olmaları,
• Bu dağıtım kanallarında kendi ülkelerinin ürünleri dışında ürünleri satmamaları,
• Ürünlerde en fazla maliyet kalemini oluşturan işçilik giderlerinin bu ülkelerde oldukça düşük olması nedeniyle ürünleri dünya pazarına düşük fiyatla sunabilmeleri,
• Devletin bu ülkelerde el dokuması halı ve kilim sektörü için toparlayıcı ve koordine edici rolünün etkisi,
• Bu ülkelerin uzun yıllardır ürünleri için Batı pazarlarında oluşturdukları güçlü imaj.

Dr. Selim Süleyman

Bir iş yerini devreden işveren, devirden önce doğmuş ve devir tarihinde ödenmesi gereken işçi borçlarından devir tarihinden itibaren kaç yıl sorumludur?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 6. maddesine göre; iş yeri veya iş yerinin bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde iş yerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür. Yukarıdaki hükümlere göre devir hâlinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır.

Ancak Yargıtay 1475 sayılı Yasa’nın 14. maddesinin ikinci fıkrasında, devreden işverenin sorumluluğu bakımından bir süre öngörülmediğinden, 4857 sayılı Yasa’nın 6. maddesinde sözü edilen devreden işveren için öngörülen iki yıllık süre sınırlamasının, kıdem tazminatı bakımından söz konusu olmayacağına, kıdem tazminatının iş yeri devri öncesi ve sonrasında geçen sürenin tamamı için hesaplanması gerektiğine ancak devreden işveren veya işverenler bakımından kendi dönemleri ve devir tarihindeki ücret ile sınırlı sorumluluk belirlenmesi gerektiğine karar vermiştir. (Yargıtay 22. H.D. Esas No:2018/4089 Karar No:2018/9860)

Av. Özlem Kayhan

İş Kanunu'na göre işveren, çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği işçiye yazılı olarak bildirdiği tarihten itibaren, işçi tarafından kaç iş günü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz?

İş Kanunu'na göre işveren, çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği işçiye yazılı olarak bildirdiği tarihten itibaren, işçi tarafından 6 iş günü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz.
 

Av. Özlem Kayhan

Yurt dışından eşya getirip satmak istiyorum. Sipariş verebilmem için önce maliyet hesabı yapmam gerekiyor. Ama ithalatta ne kadar vergi ödeyeceğimi ya da çıkacak maliyetleri bilemiyorum. Ne yapmam lazım?

İthalatta karşılaşacak olduğunuz gerek vergiler gerekse diğer yükümlülüklerin hesaplanmasında öncelikli olarak esas alınacak temel unsur eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’dur (GTİP). Teslim ve ödeme şekilleriniz de hesaplamalar için önemlidir. Diğer yandan eşyanın menşei özellikle eşyaya uygulanacak ticaret politikası önlemleri açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle sipariş vereceğiniz ürünün GTİP’inin önceden belirlenmesi ve menşeinin tespiti ile önünüzdeki bilinmeyenlerin miktarı azalacaktır. Özellikle GTİP belirlemesinde profesyonel destek almanızda fayda var. Bunun ve diğer hususlar için getireceğiniz eşyanın gümrükleme işlemlerini yapacak olan gümrük müşavirliği firmasından destek almanız mümkün.

Levent ÖZKARDEŞ

Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin devredilemez görev ve yetkileri nelerdir?

Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi.
b) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi.
c) Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması.
d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları.
e) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi.
f) Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi.
g) Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması.
 
Prof. Dr. Ali Hepşen

Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi hangi durumda görevden alınabilir?

Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.
 

Prof. Dr. Ali Hepşen