Uzmanlarımız sorularınızı yanıtlıyor.
Bu bölümde Bankamız ürün ve hizmetleri konusunda öğrenmek istediğiniz konular uzmanlarımız tarafından cevaplandırılmaktadır.Soru sormak istediğiniz katagoriyi aşağıdaki listeden seçebilirsiniz.

İşletme olarak devlet destekli ticari alacak sigortasını kullanmak istiyoruz. Bu sigorta kapsamında tüm satışlarımız teminat altına alınabilir mi?
 

Şahıs şirketlerine, adi ortaklıklara vb. dahil yapılan vadeli, çek veya senetle yapılan tüm satışlar teminat altına alınabilir. Ancak peşin, kredi kartı veya bankanın teminatı (Teminat mektubu, DBS, teyitli akreditif vb.) altında olmayan satışlar ile yurt içinde kamu kurumlarına yapılan satışlar bu kapsamda değildir.
 

Doç. Dr. Kadir TUNA

Alacak sigortası şirketler için ne tür avantajlar sağlamaktadır?
 

Kredi limitlerinin güvence altına alınması sağlar. Böylece işletme olarak ticari faaliyetlerin kesintisiz devam etmesini sağlar. İşletmenin satış hacmini artırmasını ve büyümesini istikrarlı olarak sürdürmesini sağlar. İşletmeler için alacak riski bilançodaki en büyük risklerin başında gelmektedir. Alacakların tahsil edilmemesi daha fazla karşılık ayrılmasında daha fazla sermaye ihtiyacına neden olmaktadır. Alacak sigortası düşük maliyetle tahsilatların güvence altına alınmasını sağladığı gibi bilançonun aktif kalitesini yükseltecektir. Aktif kalitesi yüksek işletmelerin finansmana erişimi daha kolay olmaktadır.
 

Doç. Dr. Kadir TUNA

Halka açılmak aile şirketleri açısından avantajlı mıdır?
 

Aile şirketlerinin halka açılması birçok açıdan önemli avantajlar sağmaktadır. Aile şirketlerinin büyük bölümü banka dışı finansman konusunda sorun yaşamaları nedeniyle yatırımlarını finanse etmekte zorluk yaşamaktadır. Halka açık aile şirketleri finansman kaynaklarını çeşitlendirme, kurumsallaşma, etkili iç denetim ve risk yönetimi imkânına kavuşur. Hisselerin borsa da işlem görmesi şirket değerine olumlu yansır. Daha fazla tanınırlık daha fazla iş imkânı sağlayacaktır.
 

Doç. Dr. Kadir TUNA

Şirketler sahip oldukları nakdi nasıl değerlendirmeli?
 

Şirketlerin elde ettikleri kârların neredeyse tamamını gayrimenkul ya da diğer duran varlık yatırımlarına dönüştürmeleri sıkça yaptıkları hataların başında geliyor. Varlıkları duran varlıklarda olduğu için kısa vadeli yükümlüklerini yerine getirmekte zorlanıyorlar. Böyle bir durumla karşılaşmamak için şirketler nakit planlamasını mutlaka yapmalıdır. Günlük, haftalık ve aylık nakit yönetim planlaması, şirketin yükümlülüklerini düşük maliyetle, sorunsuz şekilde yerine getirmesine imkân sağlar.
 

Doç. Dr. Kadir TUNA

Tahvil ile sukuk arasındaki fark nedir?
 

Tahvil, bir yıldan uzun borçlanma senetleridir. Tahvili özel sektör ya da devlet ihraç eder. Tahvilin faiz oranı tahvilin riskine göre belirlenir. Devlet tahvili risksiz olarak kabul edilir. Tahvil yatırımcısı, şirketin ya da devletin alacaklısı pozisyonundadır. Tahviller üzerinde bulunan kupon veya anapara vadesi geldiğinde borçlu olan tarafın borcunu ödemesi temeline dayanır. Sukuk, İslami bono ya da kira sertifikası olarak adlandırılır. Genellikle gayrimenkul kira gelirleri karşılığında çıkarılır. Tahvilden farkı, sadece nakit akışı üzerinde değil, mülkiyet üzerinde de hakkı temsil eder.
 

Doç. Dr. Kadir TUNA

Şirketlerde iç kontrolün bileşenleri nelerdir?
 

Şirketlerde modern iç kontrolün bileşenleri, kontrol ortamı, kontrol faaliyetleri, risk değerlendirme, finansal raporlama ve gözetimden oluşmaktadır. Kontrol ortamı icranın ve yönetim kurulunun iç kontrol ortamındaki tutum, davranışlarını içerir. Kontrol faaliyetleri, şirketin hedeflerine ulaşmasını engelleyici faaliyetleri tespit edilmesidir. Risk değerlendirme, şirketin varlık ve yükümlülüklerinin izlenmesidir. Gözetim ise yapılan tespitler sonucu önlem alınmasını içermektedir.
 

Doç. Dr. Kadir TUNA

Kurumsallaşma sürecinde genel müdür ve yönetim kurulu başkanının ayrılması neden önemli?
 

Kurumsallaşmak isteyen her işletmede genel müdür ile yönetim kurulu başkanlığı görevleri birbirinden ayrılmalıdır. Genel müdür ile yönetim kurulu başkanlığı görevlerini aynı kişinin icra etmesi önemli riskleri ortaya çıkarmaktadır. Genel müdür, şirketin icrasından sorumludur. Operasyonel ve yönetsel konular genel müdürün sorumluluğundadır. Yönetim kurulu başkanı şirketin uzun vadeli hedeflerinin gerçekleşmesi için mesai harcar. Bu süreçte yönetim kurulu başkanı icrayı denetler, alınması gereken önlemler varsa önerilerde bulunur.
 

Doç. Dr. Kadir TUNA

Taksitli satışlar dolayısıyla malın bedeline eklenen vade farkı, fiyat farkı, faiz gibi tutarlar üzerinden KDV hesaplanması gerekir mi?  
 

Taksitli satışlar dolayısıyla vade farkı, fiyat farkı, faiz gibi adlar altında elde edilen her türlü menfaat KDV matrahına dahildir. Bu nedenle, taksitli olarak yapılan satışlarda vade farkı, fiyat farkı ve faiz dahil toplam tutar üzerinden hesaplanan KDV’nin malın teslimi anında beyan edilip ödenmesi gerekir. Ancak tüketicinin taksitlerini zamanından önce ödemesi nedeniyle bu tutarlarda bir indirime gidilmesi hâlinde, indirilen tutara ait KDV satıcı tarafından alıcıya iade edilir.
 

Tamer AKSOY

Arsa karşılığı inşaat işinde arsa sahibi tarafından müteahhide arsa payı teslimi KDV’ye tabi midir?
 

Arsa karşılığı inşaat işlerinde arsa sahibi tarafından konut veya iş yerine karşılık müteahhide arsa payı teslimlerinde, arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını mutat ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi hâlinde, arsa payı teslimi KDV’ye tabidir. Ancak arsa sahibinin, gerçek usulde mükellefiyetini gerektirmeyecek şekilde, arızi bir faaliyet olarak arsa payını konut veya iş yeri karşılığında müteahhide tesliminde vergi uygulanmaz.
 

Tamer AKSOY

Taksitli satışlar dolayısıyla malın bedeline eklenen vade farkı, fiyat farkı, faiz gibi tutarlar üzerinden KDV hesaplanması gerekir mi?  
 

Taksitli satışlar dolayısıyla vade farkı, fiyat farkı, faiz gibi adlar altında elde edilen her türlü menfaat KDV matrahına dahildir. Bu nedenle, taksitli olarak yapılan satışlarda vade farkı, fiyat farkı ve faiz dahil toplam tutar üzerinden hesaplanan KDV’nin malın teslimi anında beyan edilip ödenmesi gerekir. Ancak tüketicinin taksitlerini zamanından önce ödemesi nedeniyle bu tutarlarda bir indirime gidilmesi hâlinde, indirilen tutara ait KDV satıcı tarafından alıcıya iade edilir.
 

Tamer AKSOY