Seçmiş olduğunuz uzmanımızın; özgeçmişine, makalelerine ve daha önce yanıtlamış olduğu sorulara bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Dilerseniz aşağıda yer alan "Uzmanına Danışın" butonunu tıklayarak kendi sorunuzu da sorabilirsiniz.

Teşvik ve Hibe Destek
uzmanImg

Sena Gürsoy

Özgeçmiş Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. 2006 yılında aynı üniversiteden Kamu Yönetimi-Yönetim Bilimleri alanında yüksek lisans derecesini aldı. devamı...
Bu uzmana danışın >>
Makaleler
On Birinci Kalkınma Planı’nda Girişimcilik ve KOBİ’ler Ülkemizde, planlı kalkınma yaklaşımının gereği olarak, 1963-1967 dönemini kapsayan Birinci... devamı...
Bütün uzman makaleleri >>

Avrupa Birliği (AB) fonları çerçevesinde KOBİ’ler nasıl tanımlanmaktadır?
 

29.08.2019
AB fonları çerçevesinde KOBİ (Small and Medium Sized Enterprise-SME) tanımı 3’e ayrılmaktadır:
 
Mikro işletme: 10 kişiden az çalışanı olan, yıllık cirosu ya da bilançosu 2 milyon Avro’yu aşmayan işletmeler.

Küçük işletme: 50 kişiden az çalışanı olan, yıllık cirosu ya da bilançosu 10 milyon Avro’yu aşmayan işletmeler.

Orta ölçekli işletme: 250 kişiden az çalışanı olan, yıllık cirosu 50 milyon Avro’yu ya da bilançosu 43 milyon Avro’yu aşmayan işletmeler.

Yukarıdaki tanımlarda verilen rakamlar daha büyük bir şirketler grubunun üyesi olmayan, bireysel firmalar için geçerlidir.
 
Sena GÜRSOY

Karaman’da faaliyet gösteren KOBİ niteliğinde bir işletmemiz var. Bölgemizdeki kalkınma ajansı desteklerinden nasıl yararlanabiliriz?
 

29.08.2019
Karaman ili Konya ile birlikte Mevlana Kalkınma Ajansı’nın (MEVKA) faaliyet alanında (TR 52 Bölgesi) bulunmaktadır.

MEVKA, 19 Temmuz 2019 tarihinde KOBİ’lerde Kurumsallaşma ve Endüstriyel Yetkinliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nı ilan etmiştir. Mali Destek Programı 14 Ekim 2019 tarihine kadar başvuruya açıktır.

Mali Destek Programının 3. önceliği doğrudan Karaman ilindeki KOBİ’lere yöneliktir:

Öncelik 3: Bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması için gelişme ana odaklarından Karaman il merkezi ve ilçelerinde “KOBİ’lerin kapasitelerinin” artırılmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi.

Bu öncelik için toplam 10 milyon TL tahsis edilmiş durumdadır ve destek miktarı 50.000 TL ile 1.000.000 TL arasında değişmektedir. Destek oranı ise proje bütçesinin %20’si ile %50’si arasındadır.

Başvuru rehberi ve başvuruda istenen bilgi ve belgeler için Ajansın www.mevka.org.tr adresinde bulunan internet sitesini inceleyebilir, detaylı bilgi için Ajansın ilgili birimiyle iletişime geçebilirsiniz.
 

Sena GÜRSOY

Bir KOBİ olarak kalkınma ajansı desteklerinden nasıl faydalanabilirim?

23.07.2019
Öncelikle başvuru yapabileceğiniz bir proje teklif çağrısının bulunması gereklidir. Kalkınma ajansları, hazırladıkları bölge planları çerçevesinde, yıllık çalışma programlarına aldıkları tema ya da sektörlere yönelik olarak bölgelerindeki kurum ve/veya işletmelerin başvurabilecekleri proje teklif çağrıları ilan ederler. (Örneğin; Turizm Altyapısını Güçlendirme Mali Destek Programı ya da Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı gibi.)

Mali destek programına yönelik olarak hazırlanan başvuru rehberinde; uygun başvuru sahipleri, program kapsamındaki öncelikler, uygun proje konuları, uygun maliyetler, parasal limitler, destek oranları ve başvuru koşulları gibi hususlar yer alır. Kısacası, mali destek programının kapsamı ve kuralları başvuru rehberiyle belirlenir.

Bu başvuru rehberi ve ekleri dikkatle incelenerek teklif çağrısı ilanı yayımlanan mali destek programında KOBİ’lerin uygun başvuru sahipleri arasında sayılıp sayılmadığı, mali destek programı kapsamında desteklenmesi öngörülen öncelikli konuların firmanızın sorun ve ihtiyaçlarına uygun olup olmadığı, özetle bu mali destek programı çerçevesinde proje sunup sunamayacağınız tarafınızdan değerlendirilmelidir.

Mali destek programı kapsamında uygun başvuru sahibiyseniz, sunmayı planladığınız proje teklifiniz programın öncelikleriyle uyumluysa projeniz kapsamında yapılacak faaliyetler ve bunlarla ilgili oluşacak maliyetler uygunsa proje başvurusunda bulunabilirsiniz.

Başvuruların tamamlanmasından sonra yürütülecek “bağımsız değerlendirme” süreci sonucunda, proje teklifiniz “başarılı” bulunur ve ajans tarafından açıklanan Başarılı Proje Listesi’nde yer alırsa, söz konusu projenin yürütülmesi için ajansla sözleşme imzalayarak projenize mali destek sağlayabilirsiniz.

Ajansların verdiği mali destekler “hibe” niteliğini taşır, yani herhangi bir geri ödeme söz konusu değildir. KOBİ olarak “kâr amacı güden” nitelik taşıdığınızdan, projenize ajanstan alabileceğiniz destek oranı KDV hariç hazırlayacağınız bütçe üzerinden en fazla %50’dir, kalan kısım eş-finansman olarak tarafınızca karşılanmak durumundadır.

Sena GÜRSOY

Kalkınma ajanslarının sağladığı mali destekler nelerdir?

23.07.2019
Kalkınma ajanslarının kamu kesimi, özel kesim ve Sivil Toplum Kuruluşları’na (STK) sağladığı tüm destekler, 2008 yılında yayımlanan ve 2017 yılında değişiklik yapılan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri ve bu hükümler doğrultusunda ajansların hazırlayacakları başvuru rehberlerinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kullandırılır.

Bu yönetmeliğe göre, ajanslar tarafından uygulanacak mali destek türleri şu şekildedir:
a) Doğrudan finansman desteği,
b) Faiz desteği,
c) Faizsiz kredi desteği
 
Faiz desteği, başvuru rehberlerinde belirtilen nitelikteki projeler için, ilgili aracı kuruluşlardan alınacak krediler karşılığında ödenecek faiz giderlerinin ajans tarafından karşılanmasını öngören mali destektir. Faizsiz kredi desteği ise ajansın başvuru rehberlerine uygun projelere aracı kurumlar vasıtasıyla faizsiz kredi temin etmek suretiyle sağlayacağı mali destektir. Bu iki mali destek türüyle ilgili alt mevzuat oluşturulmadığından, bugüne kadar ajanslar tarafından faiz desteği ve faizsiz kredi desteği uygulanmamıştır.

Doğrudan finansman desteği ise ajansların esas itibarıyla “proje teklif çağrısı” yöntemiyle kullandırdığı desteklerden oluşur. Ancak ajans, proje teklif çağrısı yapmaksızın veya proje hazırlık sürecini doğrudan yönetmek suretiyle, “fizibilite desteği” ve “güdümlü proje desteği” şeklinde de doğrudan destek sağlayabilir.

Ajans, bir yılı kapsayan çalışma programı döneminde sağlayacağı doğrudan finansman desteği için aynı anda tek bir teklif çağrısında bulunabileceği gibi, her bir mali destek için aynı veya farklı zamanlarda ayrı teklif çağrılarında da bulunabilir.

Fizibilite destekleri, ajans tarafından bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına sağlanan desteklerdir. Fizibilite desteğinden; yerel yönetimler, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar, birlikler ve kooperatifler yararlanabilir.
 
Güdümlü projeler ise proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde (güdümünde) belirlenen özel nitelikli “model” projelerdir. Ajans, ilk fikri oluşturma aşamasından itibaren genel çerçevesini ortaya koymuş olduğu projeyi uygulayacak muhtemel tarafları bir araya getirir. Bu projelerde üniversite, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklıkları teşvik edilir.
 

Sena GÜRSOY

Tarımsal alt yapı kapasitelimizin artırılmasına yönelik bir projemiz var. Nereden projenize destek alabiliriz?

18.07.2019
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı projenize çözüm olabilir.
 
Programın amacı, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için KOBİ’lerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımları desteklemek.

İnşaat işleri alım giderleri, makine, ekipman ve malzeme alımları gider olarak desteklenmektedir.  Proje başına verilen destek miktarı 500.000 TL ile 2 Milyon TL ve proje toplam değerinin %50 si desteklenmektedir.

Proje müracaat merci TC Tarım ve Orman Bakanlığı.
 

Fatih ÖNCÜ

KOSGEB “Stratejik Ürün Destek Programı” nedir?  Ne tür projelere destek sağlamaktadır?

18.07.2019
Programın amacı, işletmelerin teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımı ile cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir.
 
Destek Kalemleri:

a) Makine-Teçhizat Giderleri Desteği
b) Yazılım Giderleri Desteği
c) Personel Gideri Desteği
d) Bilgi Transferi Desteği
e) Test-Analiz, Kalibrasyon ve Referans Numune Desteği
f) Hizmet Alımı Desteği

Program kapsamında 5 Milyon TL ye kadar desek sağlanmaktadır.  Desteğin, %70 i geri ödemesiz %30’u ise geri ödemelidir.
 
Programdan KOSGEB üyesi tüm KOBİ’ler faydalanabilir.
 

Fatih ÖNCÜ

Kalkınma ajanslarının “Doğrudan Finansman Desteği” nedir?  

14.06.2019
Bölgelerde öne çıkan sektörlerde, yenilik ve AR-GE kapasitesinin artırılmasını ve bölge ekonomisinin ulusal/uluslararası pazarlarda rekabet gücünün yükseltilmesini sağlamak amacıyla proje sahiplerine “Doğrudan Finansman Desteği” başlığı ile hibe desteği sağlanmaktadır. 

Proje müracaatları yılın istenilen tarihinde direkt bulunduğunuz ilin kalkınma ajansına başvuruda bulunulabilir.
 

Fatih ÖNCÜ

Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik olarak bir proje geliştirdik. Nereden destek alabilirim?  

14.06.2019
Enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasına yönelik projeler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı “Verimlilik Arttırıcı Projeler (VAP)” başlığı altında projeleri desteklenmektedir.

KOBİ’lerin faydalanabileceği program projelere 300.000 TL hibe desteği sağlamaktadır. Projeler Bakanlığa istenildiği zaman sunulabilir.

Fatih ÖNCÜ

Yapacağımız bir yatırım için Teminat mektubuna ihtiyacımız var. Bankanızdan nasıl temin ederim?
 

14.06.2019
Faaliyetleriniz boyunca bir malın teslimi, bir işin yapılması, bir borcun ödenmesi ve benzeri konulardaki TL/YP Teminat Mektubu ihtiyaçlarınızı indirimli komisyon oranları ile Bankamız Şubelerine başvurarak karşılayabilirsiniz.
 

Fatih ÖNCÜ

Kalkınma Ajansları “Doğrudan Finansman Desteği” nedir?  

14.06.2019
Bölgelerde öne çıkan sektörlerde, yenilik ve Ar-Ge kapasitesinin artırılmasını ve bölge ekonomisinin ulusal/uluslararası pazarlarda rekabet gücünün yükseltilmesini sağlamak amacıyla proje sahiplerine Doğrudan Finansman Desteği başlığı ile hibe desteği sağlanmaktadır. Proje müracaatları yılın istenilen tarihinde direk bulunduğunuz ilin Kalkınma Ajansı’na başvuruda bulunulabilir.
 

Fatih ÖNCÜ

Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik olarak bir proje geliştirdik. Nereden destek alabilirim?

14.06.2019
Enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasına yönelik projeler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı “Verimlilik Arttırıcı Projeler (VAP)” başlığı altında projeleri desteklenmektedir.

KOBİ’lerin faydalanabileceği program projelere 300.000 TL hibe desteği sağlamaktadır. Projeler bakanlığa istenildiği zaman sunulabilir.
 

Fatih ÖNCÜ

Bir projede ortak olarak yer alıyoruz, başka bir projede alt yüklenici olabilir miyiz?

22.04.2019
AB program kurallarında böyle bir sınırlama bulunmamaktadır. İlgili kuruluşun kapasite ve uzmanlık alanına bağlı olarak başka bir projede alt yüklenici olunabilir veya birden fazla projede yer alınabilir. Bu tamamen sizin kurumsal ve finansal kapasitenizle ilgilidir.

Fatih ÖNCÜ

AB fonları için bir proje hazırlıyoruz. Projede ortaklık zorunlu. Bundan dolayı projemizde bir ortak bulmamız gerekiyor. Projeye ortak seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

22.04.2019
Projeyi yürütecek yeterli mali kapasite, insan kaynağı, bilgi birikimi ve deneyime sahip olup olmadığına dikkat edilmelidir. Ayrıca bu kuruluşun program alanında yer alması da gerekmektedir.
 

Fatih ÖNCÜ

Avrupa Birliğinden aldığımız bir fon ile proje yürütmekteyiz. Bu çerçevede bankadan yapacağımız transfer ücretleri proje bütçesinden karşılanabilir mi?  

11.04.2019
Proje sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için yapılan banka transferlerinin ücretleri uygun harcama olarak değerlendirilmektedir. Proje bütçesinden karşılayabilirsiniz.
 

Fatih ÖNCÜ

Damga vergisi uygun harcama mıdır? Proje bütçesinden karşılanabilir mi?
 
 

11.04.2019
Damga vergisi uygun harcama değildir. Ancak Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında imzalanan IPA Çerçeve Anlaşması’na göre proje sözleşmeleri damga vergisinden muaftır. Tedarikçi firma ile proje yararlanıcısı arasında imzalanan sözleşmeler için damga vergisi muafiyetinden faydalanılamamaktadır. Damga vergisini tedarikçi firma ile anlaşılarak karşı tarafa yüklenmesi önerilmektedir. Proje bütçesi hazırlanırken de bu husus göz önünde bulundurulmalıdır.
 
 

Fatih ÖNCÜ

kurumsal bir anaokulu açmak için verilen teşvik ve hibe destekleri hakkında bilgi almak istiyorum. bu konuda verebileceğiniz tüm bilgiler için size şimdiden teşekkür ederim.

4.04.2019
 Anaokulu açarken devletin Sağladığı faydalardan yararlanabilmek için yatırım yapacağınız il önemli. Yatırım kapsamında devlet, yatırım bölgelerini 6’ya ayırmış durumda. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi illerin bulunduğu yerler 1. ve 2. bölge,  ağırlıklı olarak doğu, doğu anadolu ve iç anadolu gibi bölgelerde yer alan iller ise 3. 4. 5. ve 6. bölgelerde yer almaktadır. Anaokulu için devlet desteklerinden faydalanmak için yatırım değerinin 1. ve 2. bölgede en az 1 milyon TL, diğer bölgelerde ise en az 500 bin TL olması gerekiyor. 
Yapılan yatırımlarda şu unsurlar ele alınır;
Yapılacak anaokulunun ne şekilde yapılacağını belirlenmesi (Arsa alımı, İnşaat yapımı ya da bina kiralama / satın alma)
Bina planlarının oluşturulması, kullanılacak alanların tespit edilmesi
İnşaat maliyetlerinin belirlenmesi
Kullanılacak ekipmanların tespiti ve maliyetlerinin çıkarılması 
Devlet desteklerinin şartlarına uygunluğu ve prosedür aşamaları
Destek kalemleri ise şunlardır;  
 
Vergi indirimi
KDV istinası
Sigorta Primi desteği
Gümrük vergisi muafiyeti
Faiz desteği,
Yatırım yeri tahsisi
 
Saygılarımızla,

Avrupa Birliği, TÜBİTAK veya kalkınma ajanslarının da mali yardım almak için proje sunumu zorunlu mudur?  

21.03.2019
Evet, zorunludur. Proje sunmadan destek alınamaz.
 
 

Fatih ÖNCÜ

Gerek Avrupa Birliği, gerekse TÜBİTAK olsun, proje teklifi sunmak için bir destek programının açık olması zorunlu mudur?  

21.03.2019
Evet, zorunludur. Destek programlarının kapalı veya açık olmadığı durumlarda proje başvurusu yapılamaz, fakat bazı durumlarda istisnai durumlar olabilir. Mesela KOSGEB destekleri, kalkınma ajanslarının teknik destek programı gibi...
 

Fatih ÖNCÜ

Kalkınma ajanslarının sağladığı doğrudan finansman desteği nedir?

15.03.2019
Kalkınma ajansları, faaliyet planlarına bağlı olarak program bazında teklif çağrılarına çıkmaktadır. Açıklanan destek programının açık olduğu dönem içerisinde uygun başvuru sahiplerinin proje başvuru formu ve eklerini hazırlayarak ajansa sunması gerekmektedir. Destek programlarının tekli çağrıları yıl boyunca açık olmadığı, başvuruların süresi kısıtlı olduğu için sunulacak proje tekliflerinin destek programlarının açık olduğu dönem içinde sunulması zorunludur. Son başvuru süresi geçen programlar için başvuru yapılamaz.
 

Fatih ÖNCÜ

Kalkınma ajanslarının sağladığı destekler nelerdir? Ne tür projelere destek sağlarlar?

15.03.2019
Kalkınma ajanslarının sağladığı destekleri şu şekilde sıralayabiliriz;
•    Proje teklif çağrısı yöntemiyle sağlanan doğrudan finansman desteği
•    Doğrudan faaliyet desteği
•    Güdümlü proje desteği
•    Faiz desteği ve faizsiz kredi desteği (dolaylı finansman)
•    Teknik destekler (planlama çalışmaları, plan uygulamaları, yerel/bölgesel kalkınma çalışmaları, eğitim ve danışmanlıklar)

Fatih ÖNCÜ

Katma değeri yüksek olduğuna inandığımız bir ürünümüz var. Bununla ilgili bir destek programı önerebilir misiniz? 

4.03.2019
Ekonomi Bakanlığı’nın “Stratejik Yatırımların Teşvik Programı”nı incelemenizi tavsiye ederim.

Program, işletmelerin tasarruflarını katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmesini, uluslararası rekabet güçlerini artırmasını sağlamak, stratejik yatırımların artmasını sağlamak, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımları özendirmek amacıyla katma değeri yüksek olan çalışmalara destek veriyor.
 
KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopaj desteği, sigorta primi (işçi hissesi) desteği, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi ve KDV iadesi, sağlanan desteklerden bir kısmı.  
 

Fatih ÖNCÜ

Stratejik bir ürün geliştirdik ve bunun yazılımını yapmak istiyoruz. Bu konuda nereden destek alabilirim?
 
 

4.03.2019
KOSGEB’in Stratejik Ürün Destek Programı ihtiyacınıza çözüm olabilir. Program işletmelerin teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımı ile cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımları destekliyor.
 
Destek kalemleri şunlar;
a) Makine-teçhizat giderleri desteği
b) Yazılım giderleri desteği
c) Personel gideri desteği
d) Bilgi transferi desteği
e) Test-analiz, kalibrasyon ve referans numune desteği
f) Hizmet alımı desteği
 
5 milyon TL’ye kadar %70’i ödemesiz, %30’u ödemeli. 
 
 
 

Fatih ÖNCÜ

İhracat yapan işletmemizi geliştirmek adına alanımı ilgilendiren, üye olmak istediğim birkaç e-ticaret sitesi var fakat bunlar ücretli. Üyelik için destek alabilir miyim?

28.02.2019
Ticaret Bakanlığı’nın, e-ticaret sitelerine üyelik programı var. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Programın amacı, ülkemizde de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan işletmelerin iş birliği kuruluşları vasıtasıyla e-ticaret sitelerine üye olmalarını sağlayarak ihracat etkinliğini ve düzeyini artırmak, bilinirliklerini yükseltmek. Program kapsamında e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinin %80’i  karşılanmakta ve toplam üst limit 2000 dolar. Programdan faydalanmak için Ticaret Bakanlığı’na müracaat etmeniz gerekmektedir.

Fatih ÖNCÜ

Sivas’ta kırsal alanda hayvancılık ile ilgili bir yatırım planlıyoruz. Hangi teşvikten faydalanabilirim?
 

20.02.2019
Yatırımınız büyükse, Ekonomi Bakanlığı’nın  “Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki” programını incelemenizi tavsiye ederim. Değilse  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ‘Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı’ nı incelemenizi ve müracaat etmenizi tavsiye ederim.  Bu programdan elbette büyük yatırım yapan işletmelerde faydalanabilir.
 
Programın amacı, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için KOBİ’lerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi.
 
Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımlar da program çerçevesinde destekleniyor.
 
İnşaat işleri alım giderleri, makine, ekipman ve malzeme alımı program çerçevesinde destekleniyor. Programdan faydalanmak için bulunduğunuz ilin Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne müracaat etmeniz gerekmektedir.
 

Fatih ÖNCÜ

Çorlu Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikam var. Tevhid ve ifraz işlem harcı  ödemesi yapıyoruz. Teşvik kapsamında harç ödememizin indirimi veya istisnası var mı?
 

20.02.2019
Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı tarafından alınan bu harç bakanlığın teşviği kapsamındadır. Tevhid ve ifraz işlem harcı İstisnası, organize sanayi bölgesinde yer alan işletmeler için 5281 sayılı Kanun ile 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 59’uncu maddesine ilave edilen (n) bendine göre gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinin tevhit ve ifraz işlem harcından müstesna olmasını sağlıyor.
 
Bu teşvikten faydalanmak için Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı’na müracaat etmeniz gerekmektedir.
 

Fatih ÖNCÜ

Sivas’ta kırsal alanda hayvancılık ile ilgili bir yatırım planlıyoruz. Hangi teşvikten faydalanabilirim?
 

20.02.2019
Yatırımınız büyükse, Ekonomi Bakanlığı’nın  “Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki” programını incelemenizi tavsiye ederim. Değilse  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ‘Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı’ nı incelemenizi ve müracaat etmenizi tavsiye ederim.  Bu programdan elbette büyük yatırım yapan işletmelerde faydalanabilir.
 
Programın amacı, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için KOBİ’lerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi.
 
Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımlar da program çerçevesinde destekleniyor.
 
İnşaat işleri alım giderleri, makine, ekipman ve malzeme alımı program çerçevesinde destekleniyor. Programdan faydalanmak için bulunduğunuz ilin Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne müracaat etmeniz gerekmektedir.
 
 

Fatih ÖNCÜ

KOSGEB İşbirliği Programı nedir? Ne tür projelere destek vermektedir?
 

15.02.2019
KOSGEB İşbirliği Programı’nın amacı, KOBİ’lerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır.  Program çerçevesinde proje başına verilen destek miktarı 10 Milyon TL’ye kadar çıkmaktadır. 

Desteklenecek proje konuları, İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle;
 
a) Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,
b) Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,
c) Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,
ç) Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,
d) Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri

ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir.
 

Fatih ÖNCÜ

Kalkınma Ajansları Doğrudan Finansman Desteği ne tür projeleri kapsamaktadır?
 

15.02.2019
Bölgelerde öne çıkan sektörlerde, yenilik ve AR-GE kapasitesinin artırılmasını ve bölge ekonomisinin ulusal/uluslararası pazarlarda rekabet gücünün yükseltilmesini sağlamak hedefi olan KOBİ’ler ve işletmeler bulundukları illerdeki Kalkınma Ajansları’na müracaat edebilirler. Proje müracaatı istenilen zamanda yapılabilir ve bütçe kısıtlaması bulunmamaktadır. 
 
 

Fatih ÖNCÜ
 

Ekonomi Bakanlığı “İstihdam Yardımı Programı” işletmeye ne tür imkânlar sağlıyor?
 

 
 

4.02.2019
Programın amacı, Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDS) statüsünü haiz işletmelerin münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere, konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli ilk defa istihdam edecekleri yönetici ve elemanların istihdamının sağlamak.
 
KOBİ’lerin yanında büyük işletmelerinde faydalanabileceği program, yönetici/eleman/elemanların aylık brüt ücretini (1 yıl süreyle). 18.000 dolara kadar ödüyor.
 

Fatih ÖNCÜ
 
 
 
 

İşletmemize eleman alacağız fakat önce bu elemanları eğitime almamız ve mesleki yeterliliklerini almalarını sağlamamız gerek. Bu süreçte devletten alabileceğimiz hibe mevcut mudur?
 

4.02.2019
İŞKUR’un “İşbaşı Eğitim Programları” ihtiyaçlarınıza çözüm getirebilir. Bu program, İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulama eğitimi almalarını ve çalışma ortamına uyum sağlamalarını hedefliyor.
 
Program kapsamında İŞKUR işletmeye işe aldığınız eleman için şu imkânları sağlıyor; 

a) Katılımcılara günlük ödemesi,
b) Genel sağlık sigortası primleri,
c) Programın bitiminden 3 ay sonra işe alınan personel için 30-46 ay boyunca SGK işveren primi,
d) İşveren tarafından yapılan ve aylık brüt asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin Gelir Vergisi Kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi.
 

Fatih ÖNCÜ

merhaba iyi günler dilerim kobilere destek ile ilgili başvuru yapmak istiyorum.bunun için nasıl bir yol izlemeliyim bir teminat tapu veya ruhsat isteniyor mu ? birde şirketim 7 aydır kosgebden girişimci desteği alan bir firma faizsiz destek için başvuru yapacağım nasıl yardımcı olabilirsiniz yada ben ne yapmalıyım teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim

31.01.2019
 Yeni bir işletme olarak KOSGEB'e müracaat etmeniz yapılması gereken işlerin başında geliyor. Bunu yapmışsınız. Tebrik ederim. KOSGEB'in KOBİ’ler için destek kalemi girişimci desteği ile sınırlı değil, bunun ötesinde faydalanabileceğiniz markanızın oluşması, istihdam, pazarlama, AR-GE ve fuar katilim gibi farklı alanlarda desteği mevcut.  
KOSGEB desteklerinde işletmeden tapu, teminat gibi evraklar istenmemekte, gerekli belgeler için çalıştığınız KOSGEM müdürlüğü ile görüşmenizde fayda var.  
KOSGEB’e ilave olarak bulunduğunuz ilin Kalkınma Ajansı ile de irtibata geçip işletme olarak ne tür desteklerden faydalanabileceğinizi araştırmanızda fayda var. TÜBITAK ve AB fonları da araştırmanız gereken diğer kaynaklar. 
 
Saygılarımızla,

İhracat yapan bir işletmemiz var. Global pazarda rekabet gücümüzü artıracak bir program mevcut mudur?
 

29.01.2019
Evet, KOSGEB, TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansları işletmelerimizin global pazarda rekabet edebilmesine yönelik olarak çok sayıda desteği işletmelere sağlıyorlar. Bunların da ötesinde Avrupa Birliği’nin COSME programı işletmeler için fırsatlar sunuyor.

İşletmeler ve KOBİ’lerin rekabet edebilirliğini artırmayı amaçlayan projelere COSME program mali destek sağlıyor.
Programın amaçları:
 •  KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak
 •  AB içindeki ve dışındaki pazarlara erişimi geliştirmek
 •  İşletmeler için hibe koşullarını (özellikle Horizon 2020) iyileştirmek
 •  Girişimciliği ve girişimcilik kültürünü teşvik etmek
Programın desteklediği faaliyetler:
 •  Finansmana Erişim: KOBİ’lerin yasam döngüsünün farklı aşamalarında finansmana daha fazla erişim sağlamak. Yenilik, genişletme veya işletme transferi, (Bu hedefe ulaşmak için AB, KOBİ’ler için kredileri ve öz sermaye yatırımlarını harekete geçirecek.)
 •  Piyasalara Erişim: Avrupa işletmelerine AB’nin tek pazarından faydalanabilmeleri ve AB dışındaki pazarların sunduğu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmaları için destek sağlamak,
 •  İşletmeler İçin Çerçeve Koşulları: Gereksiz idari ve düzenleyici yükleri azaltarak işletmelerin, özellikle KOBİ’lerin faaliyet gösterdiği çerçeve koşullarını iyileştirmek,
 •  Girişimcilik ve girişimcilik kültürü: Girişimcilik 2020 Eylem Planını uygulamak.

319 Milyon Euro bütçesi olan programdan faydalanmak için COSME programı web sayfasından müracaat yapmanız gerekir.
 
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm
 

Fatih ÖNCÜ

Ekonomi Bakanlığı, İstihdam Yardımı Programı hakkında bilgi alabilir miyim?
 

14.01.2019
Programın amacı, Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDS) statüsünü haiz işletmelere münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere ilk defa istihdam edecekleri, konusunda tecrübeli ve yükseköğrenimli yönetici ve elemanları sağlamak.
 
Yönetici ve çalışanların aylık brüt ücretini bir yıl süreyle karşılamakta olan programa tüm işletmeler müracaat yapabilir.
 
Destek Miktarı: Azami %75

• Yönetici için 18.000 ABD Doları karşılığı TL (Yıllık)
• Her bir eleman için 9.000 ABD Doları karşılığı TL (Yıllık)
 
KAYNAK:  Ekonomi Bakanlığı
 

Fatih ÖNCÜ

Ekonomi Bakanlığı, Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi Programı’nın işletmelere sağladığı imkânlar nelerdir?
 

14.01.2019
Programın amacı, işletmeler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemlerini tamamlayabilmelerini sağlamak.
 
250.000 dolara kadar destek veriliyor. Toplam harcamaların %50’si destekleniyor.
 
Destek Kalemleri şunlar;
 
a) Çevre ve kalite belgeleri, insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile ilgili giderler,
b) Bir ülke pazarına girişte yaptırılması avantajlı ya da zorunlu test/analiz rapor giderleri.
 
Programdan tüm işletmeler faydalanabiliyor.
 
KAYNAK:  Ekonomi Bakanlığı
 

Fatih ÖNCÜ
 

Yurt dışı iş gezisi için nereden destek alabilirim?
 
 

7.01.2019
KOSGEB’in Yurt Dışı İş Gezisi Programı var. Programın amacı işletmelerin, uluslararası işbirliği düzeyini artırmak, yeni teknik, teknoloji ve sektörel gelişmeleri takip edebilmesini sağlamak.

20.000 TL üst sınırı olan program katılımcıların konaklama, ulaşım ve yurt dışı iş gezisi programı ile ilgili diğer giderlerini karşılamaktadır.

Fatih ÖNCÜ

Yurt dışı pazara yönelik mali ve hukuki konularda danışmanlık desteğine ihtiyacımız var.  Bu konuda nereden hibe desteği alabiliriz? 
 
 

7.01.2019
Ekonomi Bakanlığı’nın Pazara Giriş Rapor/Danışmanlık Desteği ihtiyacınıza yanıt verebilir.
Programın amacı Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazar araştırması kapsamında sektör, ülke, şirket ve marka ile ilgili bilgi düzeyini artırarak karar alma süreçlerini kolaylaştırmak ve yurt dışı şirket alım kararlarına esas teşkil edecek mali ve hukuki danışmanlık hizmeti almaları durumunda bu işletmeleri destekleyerek, yurt dışı yatırım kararlarında etkin sonuç almalarını temin etmek.
 
Destek Kalemleri:
a) Sektör raporları giderleri,
b) Ülke raporları giderleri,
c) Yabancı şirketler veya marka odaklı rapor giderleri,
d) Mali danışmanlık giderleri,
e) Hukuki danışmanlık giderleri.
 
Sürekli açık olan programın destek miktarı ise 200.000 USD.

Fatih ÖNCÜ

KOSGEB Kredi Faiz Desteği hakkında bilgi verir misiniz?

21.12.2018
Kredi Faiz Desteği programları ile KOSGEB tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin ediliyor. Bu destek ile KOBİ’lerin üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, finansman sorunlarının çözümü, istihdam yaratmaları  uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanması hedeflenmektedir.
 
İşletmelerin finansman sorunlarının çözümüne yönelik olarak, yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik olarak kullandırılacak kredilerin faiz giderlerinin KOSGEB'ce desteklenmesini kapsar.
 
Yatırım, işletme sermayesi ve ihracat kredilerinin faizi için KOSGEB tarafından sağlanacak kredi faiz desteğinin üst limiti, esas ve usulleri KOSGEB'ce belirlenerek uygulanacak her bir destek programı kapsamında işletme başına 300.000 TL'yi geçemez.
 
Kullandırılacak kredilerin vadesi, faiz oranı ve 48 (kırk sekiz) ayı geçmeyecek şekilde geri dönüşü günün koşullarına uygun olarak, KOBİ'lerin lehine olacak şekilde yürürlükte bulunan cari faiz oranlarının altında olmak kaydıyla Türkiye'de yerleşik şubesi bulunan yerli ve yabancı bankalarla yapılacak protokollerle belirlenir.
 
Kullandırılacak kredinin türüne ve günün koşullarına uygun olarak geri ödemesiz dönem bankalarla yapılacak protokol ile belirlenir.
 
Kaynak:  KOSGEB
 

Fatih ÖNCÜ

 İstihdama yönelik ne tür bir destek alabilirim?
 

4.12.2018
İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları KOBİ’lere fırsatlar sunuyor. En az 2 sigortalı çalışanı olan ve İŞKUR’a kayıtlı olan işletmeler İşbaşı Eğitim Programı’ndan faydalanabiliyor.

Programın amacı İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi ile çalışma ortamına uyumunu sağlamak.

Destek Kalemleri:
 
a) Katılımcılara günlük ödemesi,
b) Genel sağlık sigortası primleri,
c) Programın bitiminden 3 ay sonra işe alınan personel için 30-46 ay boyunca SGK işveren primi,
d) İşveren tarafından yapılan ve aylık brüt asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi.

Programa KOBİ’ler istedikleri zaman müracaat edebilir. Program hakkında daha detaylı bilgiyi İŞKUR web sayfası ve ofislerinden alabilirsiniz.
 

Fatih ÖNCÜ

AB fonlarında “Sinema ve dizi çekimine” yönelik mali destek mevcut mudur?

23.11.2018
Avrupa Birliği Creative Europe Programı sinema çalışmalarına da fon sağlamaktadır.   Avrupa kültürel ve dilsel çeşitliliğini korumak, geliştirmek ve teşvik etmek ve Avrupa’nın kültürel mirasını tanıtmak;  akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin desteklenmesi amacıyla Avrupa görsel ve kültürel sektörlerinin, özellikle görsel-işitsel sektörün rekabet gücünü güçlendirmek hedeflerini destekleyen sinema yapımlarına mali destek sağlamaktadır.
 
Program öncellikleri;
 • Genç sinemaseverler için eğitim ve farkındalık yaratma faaliyetlerinin geliştirilmesi
 • Avrupa filmlerinin görünürlüğünü ve izleyicilerini artırmak için yenilikçi dağıtım modellerinin  kullanımı dahil olmak üzere yeni iş modellerinin geliştirilmesi
 • Avrupalı bir sinema sahibinin ağının bu tür ortak eylemler geliştirmesi ve birleştirilmesi
 • Katılımcılar arasında dijital sinemanın tanıtımı
Programa müracaatlar 31 Mayıs 2019 tarihine kadar yapılabilmektedir.
 

Fatih ÖNCÜ

Sadece Türkiye’de değil dünyada da bilgisayar oyunları sektörü büyüyor.  Yazılım işletmemiz var ve bilgisayar oyunları geliştirmekteyiz.  Projemize Avrupa Birliği’nden yardım alabilir miyiz?

23.11.2018
Avrupa Birliği Creative Europe Programı görsellik ve duyum alanında yapılabilecek oyun, multi-medya gibi çalışmalara fon sağlıyor. Özellikle birlik (EU) ve ötesine yayılma potansiyeline sahip Avrupa görsel-işitsel çalışmalarını geliştirmeye ve Avrupa ile uluslararası ortak üretimi kolaylaştırmaya yönelik kapasitelerini artırmak amaçlı yapılacak çalışmaları desteklenmektedir.  Kurmaca, belgesel, çocuk ve animasyon filmleri gibi film ve televizyon çalışmalarının yanı sıra video oyunları ve gelişmiş sınır ötesi sirkülasyon potansiyeli olan multimedya gibi etkileşimli çalışmaları ve mevcut çalışmaların geliştirilmesine yönelik yapacağınız çalışmalara Creative Europe - MEDIA - Support for development of video games – 2019 programından destek alabilirsiniz.
 
Programa müracaatlar 27 Şubat 2019 tarihine kadar yapılabilmektedir.
 

Fatih ÖNCÜ

Plastik ürün imalat sanayinde faaliyet gösteren bir işletmemiz var.  Sık sık laboratuvar kullanımı yapıyoruz. Maliyetlerimizi düşürmek için devletin laboratuvar desteği var mı?

5.11.2018
KOSGEB laboratuvar derslerinden faydalanabilirsiniz.
 
İşletmelerin ürün kalitesinin artırılması, uluslararası firmalarla rekabetin sağlanması ve birçok ürünün yurt içinde üretilebilmesi için teknik anlamda destek verme ve bilgilendirme amacıyla toplam 9 ilde 11 adet KOSGEB laboratuvarı KOSGEB müdürlükleri bünyesinde hizmet vermektedir.
 
Bu hizmetlerin yürütülmesinde, KOBİ’lere ücretlendirmede destek olunarak düşük ücret uygulaması yapılmaktadır. Laboratuvar desteklerinin %50 kadar oranı desteklenmektedir. Faydalanmak için işletmenizin KOSGEB veri tabanında kayıtlı olması yeterlidir.
 

Fatih ÖNCÜ

İşletmenin global pazara açılmasında KOSGEB ne tür imkanlar tanımaktadır?

5.11.2018
İşletmenin büyütülmesi, geliştirilmesi ve global pazara taşınması konusunda KOSGEB’in birbirinden farklı 8 programı mevcut.  Bunlara AR-GE  destekleri dahil değil.

• İşletme Geliştirme Destek Programı:  290.00 TL’ ye kadar destek
• KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı: 1 Milyon TL’ ye kadar destek
• İş Birliği Güç Birliği Destek Programı: 1.5 milyon TL’ ye kadar destek
• Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı: Destek Programı 60.000 USD’ ye kadar destek
• Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı (TEKNOPAZAR): 150.000 TL’ ye kadar destek
 
İlave olarak Tematik Proje Destek Programı, Genel destek programı ve KOBİ Proje Destek Programı bulunuyor.
 

Fatih ÖNCÜ

ManagEnergy nedir?

9.10.2018
Enerji yönetimi alanında iyi bir uygulama ve modeliniz varsa çalışmanıza AB ManagEnergy programından destek alabilirsiniz.

Enerji ve taşımacılık faaliyetlerine Avrupa desteği sağlamak, yerel çalışıp küresel düşünmeyi ve aksiyon almayı kolaylaştıracak, sürdürülebilir enerji için mevcut çözümlerin daha iyi kullanılmasına zemin hazırlayacak çalışmalar bu program tarafından desteklenmektedir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik eden (biyokütle dahil), AB üye ülkelerinde, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde alternatif ulaşım araçları ve temiz yakıtların (hidrojen, sıvı biyoyakıtlar) bazı yönlerini kapsayan projelere de program kapsamında öncelik verilmektedir.
 

Fatih ÖNCÜ

ERASMUS Genç Girişimcilik programı nedir? Nasıl faydalanabilirim?

9.10.2018
Genç Girişimcilere, başka bir AB ülkesindeki bir işletmede staj yaparak veya bir süre çalışarak bir işletmeyi (KOBİ) yönetmek için gerekli becerilerin kazanılmasını sağlayan bir programdır. Programın verdiği mali destek ile AB ülkelerinde faaliyet gösteren bir işletmede belirli bir süre zaman harcayabilirsiniz.
 
Programın hedeflerini şöyle sıralamak mümkün:
 • Girişimciliği, rekabeti, uluslararası hâle gelmeyi ve yeni kurulan KOBİ'lerin büyümesini teşvik etmek
 • Bir KOBİ'nin işletilmesi için gerekli bilgi birikiminin ve yönetim becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak
 • Yeni girişimcilere, başka bir AB ülkesinde küçük veya orta büyüklükteki bir işletmeyi (KOBİ) yöneten deneyimli bir girişimciden öğrenme fırsatı sunmak
 • Yeni ve deneyimli girişimciler arasında deneyim alışverişini sağlamak
 • Yeni pazarlara erişimi ve potansiyel iş ortaklarını aramayı kolaylaştırmak
 • İş adamları ve KOBİ'ler arasındaki ağı güçlendirmek

Fatih ÖNCÜ

Mali destek aldığım bir proje için başka bir fon programından da destek alabilir miyim?

10.09.2018
Hayır alamazsınız. Bunu proje sunumunda beyan etmeseniz bile, daha sonra tespiti hâlinde -ki tespit edilme olasılığı yüksek- daha önceki mali desteği de riske atmış olursunuz. Projenin gelişimi için ek desteğe ihtiyacınız varsa mali destek aldığınız ajans veya birime ayrıca müracaat edin veya uzmanlarla bunu konuşun.
 

Yeni bir işletme kurup fonlara başvuru yapmak mümkün müdür?

7.09.2018
Kalkınma ajanslarına başvurabilmek için öncelikli olarak o işletmenin kalkınma ajansının faaliyette bulunduğu bölgede kurulması gerek. Mesela BEBKA’ya müracaat edecekseniz işletmenizin Bursa, Eskişehir ve Bilecik il sınırları içinde kurulmuş olması gerekmektedir. Ancak projenizin teknik ve mali değerlendirme aşamasında “mali ve işletme kapasitesi ile sürdürülebilirlik” kriterlerine yönelik olarak da değerlendirmede bulunulacaktır. Bu kriterler bakımından yeni kurulan firmanızın düşük puan alma ihtimalinin olacağı hususu göz önünde bulundurulmalıdır. 

Avrupa Birliği fonlarında ise işletmenizin nerede kurulduğu önemli değil, fakat kalkınma ajansında olduğu gibi AB fonlarında da sürdürebilirlik kriteri önemli. Bundan dolayı bir işletmenin fon programlarına müracaat edebilmesi için en az 6 ila 12 ay gibi bir sürenin geçmiş olması gerek. 
 

Fatih ÖNCÜ

Hizmet sektöründe yeni sahıs işletmesi kurdum henüz 2 ay oldu.kosgeb girişimci belgem olmasına rağmen sigortalı olduğum gerekçesiyle girişimci desteklerinden yararlandırılmadım.Bende nitelikli eleman desteğine başvurdum.başvurum onaylandı.personellerin girişlerini yaptım çalışmaya başladılar.ilk sorum bu kapsamda sağlanan ödemeler ne aralıklar ile tarafıma ödenecek?İkinci sorum,işimle alakalı elimde sermaye olması gerekli bu açıdan destek almak istiyorum.esnaf ve sanatkarlar odasından mı alsam yada halk bankasının durumuma uygun hangi kredisine başvuru yapabilirim?hangisi benim için daha menfaatli olur?bu konuda acil desteğinize ihtiyacım var.

5.09.2018
Sayın girişimci,
Nitelikli eleman desteği ile ilgili olarak alacağınızı müracaat ettiğiniz KOSGEB merkezinden öğrenebilirsiniz. Orası ile irtibatta olmanız  ödemenin hızlanmasına yardımcı olacaktır. 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın işletmelere sağlamış olduğu imkânları öğrenerek bir banka kredisi ile karşılaştırıp size uygun olanı seçebilirsiniz.
Örneğin Bankamızın “Esnaf ve Sanatkara Destek Böyle Olur" dedirten, sıfır faizle başlayan (%0 faizli) ve her türlü ihtiyaca uygun vade imkânı sunan kredi seçenekleri var. 
Esnaf kredileri ile;
İşletme sermayesi ihtiyaçlarınızın karşılanmasına yönelik 200.000 TL’ye kadar finansman sağlayabilirsiniz.
İş yeri ve taşıt alımına yönelik olarak 500.000 TL’ye kadar yatırım kredisi kullanabilirsiniz.
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaleti veya Bankamızca doğrudan kullandırım yoluyla sunulan kredilerimize başvurabilirsiniz.
Bankamızın sizlere sağlamış olduğu kredi imkânlarını değerlendirmek için çalıştığınız şubemizin müşteri temsilcisi ile görüşerek ilk adımı atabilirsiniz. Saygılarımızla,

Kâr amacı güden kuruluşlara yönelik mali destek programlarına kâr amacı gütmeyen bir kuruluş (dernek vb.) ortak olarak alınabilir mi?

20.08.2018
Kalkınma ajansları mali destek programlarında, kâr amacı gütmeyen kamu kurum ve kuruluşları, üniversite ve sivil toplum örgütü gibi kuruluşlar başvuru sahibi ya da ortak olarak yer alamazlar, ancak iştirakçi olarak projeye katılabilirler.
 

Fatih ÖNCÜ

Avrupa Birliği ve kalkınma ajansları fon programlarında işletmelerin mali kapasitelerinin değerlendirilmesi neye göre yapılmaktadır?  

20.08.2018

Başvuru aşamasında başvuru sahibi tarafından sunulacak olan işletme “mali tabloları” esas alınmaktadır. Kalkınma ajanslarında ayrıca vergi ve sigortaya olan borçlar da dikkate alınabilir.

Fatih ÖNCÜ

Şahıs şirketi (gerçek kişi) olarak kalkınma ajansı mali destek programlarına başvuru yapabilir miyim?

10.08.2018
Kalkınma ajansları başvuru rehberlerinde başvuru sahipleri belirtilir. Her bir program için başvuru sahipleri KOBİ, dernek, vakıf gibi değişiklik gösterebilir, fakat gerçek kişiler genel olarak başvuru da bulunamaz.
 

Fatih ÖNCÜ

Projenin içindeki faaliyetlerin tarihlerinde değişme olabilir mi?

10.08.2018

Proje faaliyet takviminde açıklanan faaliyetler, belirtilen zaman çizelgesine göre yerine getirilmeye çalışılmalı ancak gerekli durumlarda faaliyetlerin tarihlerinde değişiklik yapılabilir. Değişiklikler proje toplam süresini uzatmayacak şekilde yapılmalıdır.
 

Fatih ÖNCÜ

Projenin içindeki faaliyetlerin tarihlerinde değişme olabilir mi?

17.07.2018
Proje faaliyet takviminde belirtilen faaliyetler belirtilen zaman çizelgesine göre yerine getirilmeye çalışılmalı. Ancak gerekli durumlarda faaliyetlerin tarihlerinde değişiklik yapılabilir. Değişiklikler proje toplam süresini uzatmayacak şekilde yapılmalıdır.
 

Fatih ÖNCÜ

Proje bütçeleri hazırlanırken KDV dahil edilmeli mi?

17.07.2018
İşletmeler için KDV uygun maliyet olarak sayılmamaktadır. Dolayısıyla, dernek ve vakıflar proje bütçelerini KDV dahil olarak, işletmeler ise proje bütçelerini KDV hariç olarak hazırlayıp sunmalıdır. Bu durum işletmelerin proje uygulama sürecinde KDV ödeme konusundaki yükümlülüklerini ortadan kaldırmamaktadır.
 

Fatih ÖNCÜ

Proje yazmak (PCM) zor mu?  Proje yazmayı nasıl öğrenebilirim?

4.07.2018
Hiç proje yazma tecrübeniz yoksa, elbette zordur. Dolayısıyla projeyi kimin yazdığı önemli. Projeyi yazan kişinin ve/veya ekibin belli bir teknik kapasiteye sahip olması gerekmektedir. Proje yazımı ile ilgili olarak kalkınma ajansları eğitimler veriyor ve bu eğitimlerin dokümanlarını web sayfalarında yayınlıyor. Ayrıca çeşitli danışmanlık işletmeleri de proje yazımına yönelik eğitimler veriyor. Mesela ISTKA ve Europe Aid sayfalarından PCM ile ilgili faydalı bilgiler temin edebilirsiniz.
 
 

Fatih ÖNCÜ

Proje yazımında profesyonel destek aldığım danışmanlık proje ücretini müracaat ettiğim ajans veya AB kurumundan alabilir miyim?

4.07.2018

Proje uygulanmaya başlamadan önce oluşan hiçbir maliyet proje kapsamında karşılanmaz.
 

Fatih ÖNCÜ  

İş kurmak istiyorum. Avrupa Birliği veya Kalkınma Ajansları mali yardımlarından destek alabilir miyim?

2.07.2018

Destek programlarının işleyişini belirleyen mevzuat gereğince yeni işletme kurulumuna dair herhangi bir destek gerek Avrupa Birliği ve kalkınma ajansları tarafından verilmemektedir.  Ancak işinizi kurduktan en az bir yıl sonra yapılan çağrılara uygun projeniz varsa müracaat edebilirsiniz.
 

Fatih ÖNCÜ  

Halkbank olarak proje yazımı için bir danışman önerir misiniz?

2.07.2018
Bankamız, piyasadaki hiçbir danışman şirket ile olumlu/olumsuz ilişki içinde değildir. Başvuru sahipleri proje yazma hizmetini, riskine/maliyetine tamamen kendileri katlanarak alabilirler. Kalkınma ajansları veya fon veren AB kurumları ile ilişki içinde olduğunu iddia eden danışman şirketlerin iddiaları asılsız olup bu tip bir iddiaya muhatap olan başvuru sahiplerinin ilgili kalkınma ajansı veya AB kurumuna bilgi vermeleri kendi yararlarına olacaktır.
 
Dışarıdan profesyonel bir danışmanlık hizmeti alınmasında hiçbir sakınca yoktur, fakat işletmeniz içinden bazı kişilerin bu süreci öğrenmesi işletmenizin faydasınadır.
 

Fatih ÖNCÜ  

Bir KOBİ olarak Horizon 2020 Programı’na proje sunmak için TÜBİTAK’tan onay almak zorunda mıyız?

22.06.2018
Hayır. Sadece KOBİ’ler değil, tüm işletmeler, araştırma merkezleri, üniversiteler, yerel yönetimler Horizon 2020 programına AR-GE projeleri sunabilir. Programın Türkiye koordinasyonunu her ne kadar TÜBİTAK yapsa da proje sunumu için TÜBİTAK onayı gerekmez ancak TÜBİTAK’ın deneyimli uzmanlarının tecrübelerinden faydalanmakta yarar var.
 

Fatih ÖNCÜ  

Avrupa’nın en büyük fon programı Horizon 2020’de en iyi performans gösteren araştırma merkezleri hangileri? (2014-2018)

12.06.2018
 
En Başarılı Türk Araştırma Merkezleri AB Katkısı (mil. EURO)
KOÇ ÜNİVERSİTESİ  9.18
ODTÜ  4.48
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 3.67
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ  3.31
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  2.79
TÜBİTAK  2.46
SABANCI ÜNİVERSİTESİ 2.34
EGE ÜNİVERSİTESİ 1.01
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ  1.00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  0.97
  Kaynak:  AB Komisyonu, Horizon2020

Fatih ÖNCÜ  

Hibe kazanan projelere ödeme nasıl yapılır?

31.05.2018
Sözleşmenin imzalanmasından sonra ortalama 2 ay kadar süre içinde izleme uzmanı proje kazanan işletmeyi ziyaret eder. Bu ziyarette yararlanıcı işletme, izleme uzmanına 12 aylık harcama takvimini, bağımsız denetim raporunu, ön ödeme talep formunu ve vergi dairesinden alacağı vergi borcunun olmadığına dair yazıyı (hibeyi ajanstan aldı ise) bağımsız deneticiye sunar.

Mali desteği sağlayan kurum risk analizi yaptıktan sonra toplam proje bütçesinin %20 ile %50’lik kısmını ön ödeme olarak proje sahibi işletmeye gönderir.
 

Fatih ÖNCÜ

Avrupa Birliği ve kalkınma ajanslarının projeler için verdiği mali destekler geri ödemeli mi, yoksa hibe mi?

31.05.2018
Avrupa Birliği ve kalkınma ajanslarının projeler kapsamında sağladığı mali destekler hibe kapsamındadır. 
 

Fatih ÖNCÜ

merhaba fatih bey ben giresun alucra ilçesinde büyükbaş angus besicilik çiftliği kuracağım devletten hibe teşvik alabilmem için hangi şartları yerine getirmem gerekiyor teşvikten yararlanmak için herangi bir firmadan danışmanlık almamız şartmıdır

21.05.2018
Devletten yatırımınızla ilgili olarak ne tür bir destek alabilirsiniz? Bu konuda yanıt alabileceğiniz en yetkili merci ilinizde bulunan Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Fakat hayvancılıkla ilgili olarak yapacağınız yatırımlarda faydalanabileceğiniz bir de hibe programı var: IPARD. 
IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir. IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması, yönetimi için uyum hazırlıklarını, bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır. Giresun’da yapılan yatırımlar bu programın kapsamı alanına girmektedir. 
Programla ilgili olarak daha detaylı bilgiyi http://www.ipard.gov.tr sayfasından alabilirsiniz.
Proje hazırlamak için dışarıdan bir danışman bulmak zorunda değilsiniz, fakat IPARD programı konusunda deneyimi olan, başarılı projeler sunmuş bir danışmandan profesyonel hizmet almakta fayda var. Saygılarımızla,

ECSEL inovasyon eylemi nedir? Kimler bu programdan faydalanabilir?

7.05.2018
KOBİ’lerin AR-GE çalışmalarına ciddi fırsatlar sunan ECSEL programı, KOBİ’lerin yeni teknoloji odaklı, rekabete dayalı ve işletme kapasitesini artırıcı yenilikçi çalışmaların ortaya çıkmasına yönelik proje çalışmalarına mali destek sağlar. 

Yeni bilgi oluşturmaya, geliştirmeye, bir teknolojinin veya ürününün geliştirilmesine yönelik yapılacak çalışmaları destekler.

Araştırma merkezleri, işletmeler, KOBİ'ler, üniversiteler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar programdan faydalanabilir.

Fatih ÖNCÜ

Yeni iş kuracağım. Kalkınma ajanslarından mali destek alabilir miyim?

24.04.2018
Kalkınma ajanslarının işleyişini belirleyen mevzuat, yeni işletme kurulmasına mali destek vermemektedir. Bu tüm bölgesel ajanslar için geçerlidir. Doğru adres, kalkınma ajansları yerine KOSGEB olabilir.
 

Fatih ÖNCÜ

İstanbul’da faaliyet gösteren 80 yataklı bir hastanemiz var. Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da dijital dönüşüme ihtiyacımız var. Bu konuda çalışmalar yapmak istiyoruz. Yapılacak çalışmalar için Avrupa Birliği’nden fon alabilir miyiz?

24.04.2018
Üye ve aday ülkeler arasında sağlık politikalarının iyileştirilmesine yönelik iş birliğini teşvik edecek projeler Avrupa Komisyonu fon programları tarafından her zaman destekleniyor. Sağlık projeleri için en iyi adreslerden biri “Sağlık (Health) Programı.” AR-GE, inovasyon ve sağlık içerikli projelerin desteklendiği programa hastaneler, araştırma merkezleri ve üniversiteler proje sunabilir.
Sağlık programının mali destek verdiği konular özetle şunlar: 

• Enfeksiyon  ve anti-mikrobiyal hastalıklarla mücadele edilmesine yönelik yeni yaklaşım projeleri,
• Dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına yönelik yapılacak sağlık projeleri,
• Kronik hastalıklarla mücadele,
• İklim değişikliği ve hava kalitesi dahil olmak üzere çevresel faktörlerin sağlık üzerindeki etkilerini iyileştirecek çalışmalar,
• “Avrupa sağlık araştırması ve inovasyon bulutu”nun inşası dahil olmak üzere, sağlık inovasyonu ve sağlık bakımı için dijital potansiyeli araştırmaya, geliştirmeye ve uygulamaya koymaya yönelik projeler;
• İleri teknolojilerin uygulanmasını araştırarak, iş sağlığını iyileştirerek ve bilimi teşvik ederek Avrupa sağlık hizmetleri alanında yenilikleri teşvik eden projeler.

2018 yılı için ayrılan fon bütçesi 96 milyon Euro. Proje başına verilen destek üst limiti yok. Program konu ve çağrılarını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz. 

Detay: bit.ly/2CMDUbB
 

İstanbul’da faaliyet gösteren 80 yataklı bir hastanemiz var. Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da dijital dönüşüme ihtiyacımız var. Bu konuda çalışmalar yapmak istiyoruz. Yapılacak çalışmalar için Avrupa Birliği’nden fon alabilir miyiz?
 

24.04.2018
Üye ve aday ülkeler arasında sağlık politikalarının iyileştirilmesine yönelik iş birliğini teşvik edecek projeler Avrupa Komisyonu fon programları tarafından her zaman destekleniyor. Sağlık projeleri için en iyi adreslerden biri “Sağlık (Health) Programı.” AR-GE, inovasyon ve sağlık içerikli projelerin desteklendiği programa hastaneler, araştırma merkezleri ve üniversiteler proje sunabilir.
Sağlık programının mali destek verdiği konular özetle şunlar; 

• Enfeksiyon ve anti-mikrobiyal hastalıklarla mücadele edilmesine yönelik yeni yaklaşım projeleri;
• Dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına yönelik yapılacak sağlık projeleri;
• Kronik hastalıklarla mücadele;
• İklim değişikliği ve hava kalitesi dahil olmak üzere çevresel etki ve rolünün sağlık üzerinde etkisini iyileştirecek çalışmalar;
• “Avrupa sağlık araştırması ve inovasyon bulutu”nun inşası dahil olmak üzere, sağlık inovasyonu ve sağlık bakımı için dijital potansiyeli araştırma, geliştirme ve uygulamaya koymaya yönelik projeler;
• İleri teknolojilerin uygulanmasını araştırarak, iş sağlığını iyileştirerek ve bilimi teşvik ederek Avrupa sağlık hizmetleri alanında yenilikleri ortaya koyan projeler.

2018 yılı için ayrılan fon bütçesi 96 milyon Euro. Proje başına verilen destek üst limiti yok. Program konu ve çağrılarını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz. 

Detay: bit.ly/2CMDUbB
 
 

Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı’nın amacı hakkında bilgi verir misiniz? Hedefleri nelerdir?

24.04.2018
Programın amacı, Türk Odaları ile AB'deki muadilleri arasında karşılıklı bilgi ve anlayışı güçlendirmek, böylece Avrupa ve Türk iş çevrelerinin entegrasyonunu teşvik etmek ve Türkiye'nin gelecekteki üyeliğine yönelik fırsat ve zorluklara karşı daha güçlü bir farkındalık sağlamak.

Sivil toplum kuruluşlarının faydalanabileceği programdan KOBİ’ler proje alt yüklenicisi olarak faydalanabilir.

Programın hedefleri;
• Türk Odalarının kapasitelerini artırarak üyelerine yeni hizmetler geliştirmeleri,
• AB ve Türkiye’deki Odalar arasında ağ kurma ve en iyi uygulamaların değişimini artırmak,
• Türkiye'nin her iki iş dünyasında AB'ye katılımının fırsatları ve zorlukları hakkında farkındalığı artırmak,
• Özellikle AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği'ni modernize etmek için girdi sağlamak ve AB'ye katılım sürecini ilerletmek için iş dünyasının AB-Türkiye diyaloğuna katılımını artırmak.

2.5 milyon Euro toplam bütçesi olan programda proje başına verilen destek miktarı minimum 50.000, maksimum 150.000 Euro.

Kaynak: Merkezi Finans İhale Birimi

Fatih ÖNCÜ

Ufuk 2020 programı çağrılarını nereden takip edebilirim?

24.04.2018
Ufuk 2020 (Horizon2020) programının adresi http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ olan resmi web sayfasından programla ilgili tüm bilgileri alabilirsiniz. TÜBİTAK tarafından oluşturulan Ufuk 2020 web sayfası da programla ilgili faydalı bilgiler içermektedir. Bu sayfadan da yayınlanan çağrıları takip edebilirsiniz. Horizon 2020 sayfasından çağrıları takip edebileceğiniz web sayfası adresi ise şöyle: https://ufuk2020.org.tr/tr/icerik/cagrilar
 

Fatih ÖNCÜ

Göçmen olmayan genç girişimciler için Avrupa Birliği’nin sunduğu destek programı var mı?

27.03.2018
Elbette var. “Ideas from Europe” (Avrupa’dan Fikirler) Programı genç girişimcilere fırsatlar sunuyor. Programı, genç girişimci sayısının Avrupa ülkelerinde artmasına yönelik yapılan çalışmaların bir parçası olarak tanımlayabiliriz.
 •  Genç girişimcilerin mevcut işlerinin büyütülmesi
 •  Büyüme potansiyeli olan işlerin önünde duran engellerin kaldırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar programın amaçları arasında yer alıyor. 

Fatih ÖNCÜ

Avrupa Birliği’nin göçmen girişimcilere yönelik mali desteği var mıdır?

27.03.2018
Avrupa Birliği’nin göçmenler için “COSME-Genç Göçmenler Girişimci Kapasite Geliştirme Programı”  var. 

Program, göçmen ve mültecilerin girişimcilik becerilerini geliştirmeyi, bu becerileri kullanarak mali kazanç elde edecek çalışmalar yapmalarını teşvik ediyor. Programa odalar, kamu ve KOBİ’ler proje sunabiliyor. 

Özellikle odalar ve KOBİ’leri temsil eden işletme dernekleri, göçmen girişimcilere yönelik destek planlarının oluşturulması, geliştirilmesi ve daha geniş dağılımını sağlayabilecek projeler sunarak programdan faydalanabilirler. 

Küçük işletmeler de programa başarılı olabileceklerine inandıkları bir proje sunabilirler.
 •  Kendi iş yerini nasıl kurabileceklerine yönelik eğitim kursları;
 •  KOSGEB, Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK gibi yerel fonlardan faydalanmaya yönelik çalışmalar
 •  Seminerler, çalıştaylar, özel çalışma grubu oturumları ve çevrimiçi dersler ve web tabanlı seminerler gibi diğer çalışmalar
Avrupa Birliği’nin desteklediği çalışmalar arasında yer alıyor.

2.225.000 Euro toplam bütçesi olan programda 4 adet projeye destek verilecek.

Fatih ÖNCÜ

UCPM-Sivil Savunma ve Deniz Kirliliği Önleme ve Hazırlık Programı nedir? Kısaca açıklar mısınız?

5.03.2018
Programın amacı, afet önleme alanında IPA II (Türkiye IPA ülkelerinden bir tanesi) ve AB’ye üye ülkeler ile Avrupa Komşuluk Politikası ülkeleriyle ortaklaşa yapılan çalışmaları desteklemek, eksiklikleri tamamlamak, katma değer sağlayan alanlara odaklanmayı teşvik edici çalışmalar yapmak ve ilgili AB makro-bölgesel stratejileri tarafından sağlanan mevcut iş birliği çerçevelerini/araçları tamamlamak.
 •  Birleşmiş Milletler Sivil Savunma Mekanizması’nın afet risklerine karşı hazırlıklı olmasını iyileştirmek,
 •  Ülkelerde Sivil Savunma “etkili hazırlık durumunun” Avrupa Birliği standartlarına uyarlanması, Avrupa Komisyonu “Afet Risk Yönetimi Bilgi Merkezi” aracılığıyla bilgi ve hazırlığın uyumlu hâle getirilmesi,
 •  Ülkeler arasında sivil savunma ve/veya deniz kirliliği alanında karşılaşılan güçlüklerle mücadele edilmesi konusunda profesyoneller ve gönüllülerin katılımının sağlanması, 
 •  Afet önleme ve afet risk yönetimi yaklaşımlarını incelemek, tasarlamak, geliştirmek, test etmek ve uygulamak; mevcut daha önce uyulanmış projeleri değerlendirmek ve/veya geliştirmeye yönelik projeler,
 •  Uluslar ötesi iş birliği sayesinde somut iyileştirmelere ve yeniliğe yönelik önleme ve risk yönetimi alanındaki projeler
desteklenecek çalışmalar arasında yer alıyor.

Program öncelikleri;
 •  İklim değişikliği,
 •  Risk yönetimi, karşılaşılabilecek risklere karşı önlemler,
 •   Hazırlık ve müdahale planlaması,
 •  Afet riskini azaltma stratejilerinin geliştirilmesi,
 •  İklim değişikliğinin uyarlanmasının dikkate alınması,
 •  Sınır bölgelerine, sınır ötesi ve bölgesel boyutlara odaklanarak risk bilinci ve risk iletişiminin değerlendirilmesi.
Detay/Rehber:

Fatih ÖNCÜ

Yaratıcı Avrupa-Uluslararası Ortak Ürün Fonlarına Destek Programı (Creative Europe-Support to International Coproduction Funds-2018) nedir? Ne tür projelere destek sağlamaktadır?  

5.03.2018
Programın amacı, Avrupa Birliği üye ve aday ülkelerde bulunan medya yapım şirketlerinin bir araya gelerek ortaklaşa bir program üzerinde çalışması. Kültürel çeşitlilik içeren bir yapım, dizi, kurgu, animasyon, eğitici programlar, sinema, farklılık oluşturan belgeseller, toplumu değişik konularda aydınlatan haber programları, sanatsal değeri olan ve geniş kitlelere hitap eden yapımlar desteklenen çalışmalar arasında yer alıyor. 

Finanse edilen eylemler;
 •  Sinema (en az 60 dakikalık uzun metrajlı film)
 •  Animasyon
 •  Belgesel
Yapımları en az üç ülkeyi kapsamalıdır.
 

Fatih ÖNCÜ

KOBİ’ler için siber güvenlik programı hakkında bilgi verebilirsiniz? Bu program hakkında detaylı bilgiyi nereden alabilirim?

1.03.2018
Özellikle KOBİ ve küçük işletmeler, siber saldırılarla yüzleşmeye daha az hazırlıklı ve daha savunmasızlar. Kişisel verilerin siber alandaki ölçeği, değeri ve hassasiyeti önemli derecede artıyor ve vatandaşlar kişisel verileri izleyen, erişen ve değiştiren bilgiler konusunda genellikle bilgisizler. Kişisel veri ihlali, zorlama, gasp ve yolsuzluk gibi siber tehditler de dahil olmak üzere üçüncü tarafların istismarını kolaylaştırıyor.

Özgürlük, güvenlik ve gizliliği korumaya, vatandaşların kişisel verilerin korunmasını sağlamaya önem veriliyor. İşletmelerin dijital faaliyetlerinde karşılaşılan riskleri değerlendirmek ve kendi güvenlik, gizlilik, kişisel veri koruma ayarlarını ve kontrollerini sağlamak öncelikli çalışmalar arasında yer alıyor ve bu konuda yapılan çalışmalara destek sağlanıyor.

Çoğu küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) ve mikro işletmeler yeterli farkındalığa sahip değil ve yalnızca siber risklere karşı teknik ve insan kaynakları bakımından sınırlı kaynakları var. Bu nedenle büyük kuruluşlarla karşılaştırıldığında daha kolay bir hedef hâline dönüşmektedir. Siber güvenlik oldukça karmaşık ve hızlı gelişen bir alan olduğu için KOBİ'ler için çalışan güvenlik uzmanları ve uzmanlar sürekli bir öğrenme sürecinde olmalıdırlar. AB'de KOBİ'lerin ve mikro işletmelerin önemli ekonomik rolü dikkate alınarak inovasyona özel araştırma, KOBİ'ler için siber güvenlik desteklenmektedir.

Program web adresi: bit.ly/2F6Ffgf
 

Fatih ÖNCÜ

Siber güvenlik konusunda sunulan projelere nasıl ortak olabilirim?

1.03.2018
Sadece siber güvenlik için değil, diğer programlar için de geçerli. AB Komisyonu resmi web sayfasına girerek ortak olmak istediğiniz programın web sayfasına gidin. O sayfadan proje ortakları bağlantısını bulduktan sonra kaydınızı yaparak ilgili olduğunuzu ilan edebilirsiniz. 

Siber güvenlik için DIGITAL SECURITY (Dijital Güvenlik) sayfasında yer alan başlıkları tıklayarak ortak olma sayfalarına ulaşabilirsiniz.

DİJİTAL GÜVENLİK sayfası: bit.ly/2o8sqtW
 

Fatih ÖNCÜ

Uygulama döneminde ve uygulama sonunda bir projenin başarılı olarak kabul edilmesi için kriterler nelerdir?

5.02.2018

Proje başvurusunda belirlenen bütçe, faaliyet takvimi vb. planlara uyulması, başarı göstergelerine ve hedeflenen sonuca ulaşılması, projenin başarılı şekilde sonuçlandığının göstergesidir.
 
 

Fatih ÖNCÜ

Projelerde kira bedeli uygun maliyet midir?

5.02.2018
Projenin uygulanacağı yer için verilen kira bedelleri uygun maliyet olarak kabul edilmektedir. Kira sözleşmelerinin noter aracılığıyla düzenlenmediği durumlarda tapu belgesi ve mülk sahibinin imza beyannamesi de sunulmalıdır.
 

Fatih ÖNCÜ

İşletme olarak kalkınma ajanslarına veya Avrupa Birliği fonlarına birden fazla proje sunabilirmişiz? Peki bu konuda belli bir sınırlama var mı?

5.02.2018
Bir başvuru sahibi, kalkınma ajansları mali destek programlarına en fazla 2 (iki) başvuru yapabilir ve yapmış olduğu başvurulardan aynı programdan 1 (bir), farklı programlardan toplamda 2 (iki) destek alabilir. Başvuru sahipleri tarafından ikiden fazla başvuru yapılması hâlinde, başvuru teslim tarihi ve saati önce olan proje teklifleri dikkate alınır, diğerleri değerlendirme dışı bırakılır. Aynı programa yapılan iki başvurudan başarı puanı yüksek olan başvuru destek almaya hak kazanır. AB fonlarında ise her programın kuralları farklılık gösterebilir. Genel olarak aynı programdan 2’den fazla proje kabul görmez, fakat diğer programlara proje sunabilirsiniz. Aynı projeyi farklı programlara sunamazsınız.
 

Fatih ÖNCÜ

Bursa’da tekstil sektöründe bir işletmem var. Teknik tekstil üretimine yönelik bir çalışmamız var. Çalışmamıza mali destek nereden sağlayabiliriz?

12.01.2018
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2018 yılı proje teklif çağrısı dönemi 29.12.2017 tarihi itibarıyla başladı. Bu kapsamında ilan edilen mali destek programlarının toplam bütçesi 16 milyon TL. 

Bu çağrı kapsamındaki program başlıklarından biri de; Sektörel Rekabetçiliğin Artırılması Mali Destek Programı (işletmelere yönelik). Programın toplam bütçesi: 8.000.000 TL. Proje Başına Mali Destek Tutarı: Asgari Tutar: 100.000 TL. Azami Tutar: 600.000 TL.

Programın amacı, bölgede ön planda yer alan ve büyük gelişme potansiyeline sahip olan havacılık, savunma sanayi, raylı sistemler, teknik tekstil, kompozit sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin üretim altyapılarının ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi yoluyla verimliliğin ve katma değerin artırılması, ithalat bağımlılığının azaltılması.

Programın iki önceliği var: Birinci öncelik, program kapsamında ele alınan sektörlerde rekabet gücünü artırmaya yönelik teknik altyapının, kurumsal kapasitenin, üretim teknolojisinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması. İkinci öncelik ise ilgili sektörlerde katma değeri ve rekabetçiliğini artıracak, ithalat bağımlılığını azaltacak ürünlerin tasarlanması, üretilmesi, tanıtılması ve markalaşmasının sağlanması. 22 Mart tarihine kadar açık olan çağrıdan Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te faaliyet gösteren tüm işletmeler faydalanabilir.

Fatih ÖNCÜ

Proje bütçeleri hazırlanırken KDV dahil edilmeli mi?

12.01.2018

Kâr amacı güden kurumlar için KDV uygun maliyet olarak sayılmamaktadır. Dolayısıyla kâr amacı gütmeyen kurumlar proje bütçelerini KDV dahil olarak, kâr amacı güden kurumlar ise proje bütçelerini KDV hariç olarak hazırlayıp sunmalıdırlar. Bu durum kâr amacı güden kurumların proje uygulama sürecinde KDV ödeme konusundaki yükümlülüklerini ortadan kaldırmamaktadır.
 

Fatih ÖNCÜ

Kalkınma Ajansları Mali Destek Programları kapsamında arsa alımı uygun maliyet midir? Mevcut arsamızın bedelini eş finansman olarak gösterebiliyor muyuz?
 

12.01.2018

Arazi veya bina alımları, istimlak bedelleri bütçede uygun maliyet olarak kabul edilmemektedir. Başvuru sahibi proje uygulama aşamasında kullanacağı arsa veya binayı proje bütçesinde yer almamak kaydıyla kendisi tedarik edebilir ve projede bu konu hakkında ayni katkılar bölümünde bilgi verebilir. Bu durumda arsa bedelinin eş finansman kapsamında değerlendirilmesi de söz konusu değildir.
 

Fatih ÖNCÜ

Merkezimiz Adana’da, fakat projeyi Konya’da gerçekleştireceğiz. Çukurova Kalkınma Ajansı’ndan destek alabilir miyiz?

12.01.2018
Mali destek program rehberleri kapsamında projeler, ajansın faaliyet gösterdiği bölgede yapılmalıdır. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının hayata geçirilmesi için, gerekli olduğu durumlarda bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her hâlükârda proje temel faaliyetleri bölge içerisinde yapılmalıdır.
 

Fatih ÖNCÜ

IPARD Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı  nedir? Hangi illeri kapsıyor?

9.01.2018
IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın Kırsal Kalkınma bileşenidir. Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı, işletmeleri AB standartlarına yükseltmeyi hedeflemektedir.

 Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat, Ağrı, Aksaray, Ankara, Ardahan, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Elazığ, Erzincan, Giresun, Karaman, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir ve Uşak illerini kapsamaktadır.
 

Fatih ÖNCÜ

IPARD desteklerinin kapsadığı konular ve verilen destek miktarı ne kadardır?

9.01.2018
• Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım: 15.000€-1.000.000€
• Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım: 15.000€-1.000.000€
• Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi- Pazarlanması: 25.000€-3.000.000€
• Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması: 30.000€-3.000.000€
• Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması: 50.000€-1.250.000€
• Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması: 50.000€-1.500.000€
• Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi: 5.000€-250.000€
• Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi: 10.000€-400.000€
• Kırsal Turizm:  15.000€-500.000€
• Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi: 15.000€-400.000€
 
 
KAYNAK: ipard.gov.tr
 

Fatih ÖNCÜ

EFENDİM 3 SENEDİR DÜKKANIM MEVCUT GEREK BANKANIZDAN FAİZSİZ KREDİ GEREKSE DEVLETTEN HİBE ARTI KREDİ ALMAK İSTİYORUM NE YAPMAM GEREKİR TEŞEKKÜRLER

8.01.2018
Kredi konusunu görüşmek üzere size en yakın Halkbank şubesine başvurmanızı öneririz. Ayrıca KOSGEB imkânlarından faydalanarak da kredi ya da projenize hibe alabilirsiniz. Bunun için ilinizde bulunan KOSGEB ofisine uğrayarak bir uzmanla görüşmenizde fayda var. KOSGEB sayfasını inceleyerek de size sağlanan imkânları görebilirsiniz. Saygılarımızla,

Avrupa Edebiyat Ödül Programı nedir? Yayıncılara ne tür imkânlar sağlamaktadır?

2.01.2018
Creative Europe, Culture European Prize For Literature, programın orijinal adı. Avrupa Kitabevleri Federasyonu (The European Booksellers Federation-EBF), Avrupa Yazarlar Konseyi (The European Writers' Council-EWC) ve Avrupa Yayıncılar Federasyonu (The Federation of European Publishers-FEP) tarafından oluşturulan program yıllık 300.000 Euro bütçesi ile yayınevleri ve yazarlara destek sağlıyor. Destek verilen çalışma alanları içinde iletişim aktiviteleri, network ve bilgi paylaşımı yer alıyor. Edebiyatın ve edebi eserlerin topluma açılmasının yanı sıra yaygınlaştırılmasına yönelik yapılacak çalışmalarda projenin %60 kadarı hibe olarak destekleniyor. Programdan yayınevleri ve yayıncılık alanında çalışan sivil toplum kuruluşları faydalanabiliyor.

Fatih ÖNCÜ

Dizi, film, belgesel gibi programların çekimi ve dağıtımına yönelik Avrupa Birliği desteği mevcut mu?

2.01.2018
Creative Europe, genel bazda bir kültürel aktivite programı. AudioVisiul başlığı altında film ve belgesel gibi çekimlere destek sağlıyor. Özellikle çalışmaların pazarlanmasına, dağıtımına ve tanıtımına yönelik faaliyetlere destek sağlıyor. Film dağıtımında ve gösteriminde dijital teknolojinin kullanılması ise destek verilen öncelikli çalışma alanları arasında.
Fatih ÖNCÜ

TÜBİTAK Bilim Merkezi Programı hakkında bilgi verir misiniz?

25.12.2017
Bilim merkezleri, farklı yaş gruplarından farklı birikime sahip bireyleri bilimle buluşturarak bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır, ulaşılır bir hâle getirmeyi, bilim ve teknolojinin önemini toplum gözünde artırmayı amaçlayan; deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren, ziyaretçilerini denemeye ve keşfetmeye teşvik eden; kamu yararı gözeten, kâr elde etmek amacıyla kurulmayan, kamu ya da özel sektör kaynakları ile finanse edilen merkezlerdir.

Sessiz ortamlarda, cam vitrinlerin ardında sergilenen, dokunulması yasak objelerden oluşan klasik müze kavramının aksine bilim merkezleri ziyaretçilere aktif şekilde gezebilecekleri, dokunabilecekleri, deneyebilecekleri sergiler ve dinamik ortamlar sunmaktadır.

Bilim merkezleri, günlük olaylara bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşabilme yönünde bir ufuk açmaktadır. Herkesin yaratıcı düşünebileceğini ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirebileceğini göstermektedir. Özellikle küçük yaştaki ziyaretçilerin kendi başlarına karar verebilen ve sorumluluk sahibi bireyler olmalarına katkı sağlamaktadır.

Bilim merkezleri sadece içerikleriyle değil, mimarileriyle, yeşil alanları ve kullanım amaçlarının çeşitliliğiyle de cazibe merkezi olma özelliği taşımaktadırlar. Geniş giriş ve bekleme salonları, yüksek tavanlarıyla, ziyaretçilere rahat bir ortam sunmaktadırlar. Henüz bilim merkezinin içerisine girmeden ziyaretçileri karşılayan etkileşimli açık hava sergileri, onları bilimin gizemli dünyasına davet eder.

TÜBİTAK, bilim merkezlerinin toplumumuzda bilim kültürünü yaygınlaştırmak için son derece kritik bir rol üstleneceği öngörüsünden yola çıkarak ülkemizde bu merkezlerin kurulmasını ve yıllar içinde sayılarının artırılmasını hedeflemektedir.

Bu destek kapsamında il belediyelerinin bilim merkezi kurulması projeleri desteklenecektir.

TÜBİTAK Başkanı tarafından uygun görülen hâllerde, illerde bulunan valilik, üniversite gibi kamu kurumlarının bilim merkezi kurulması projeleri de desteklenebilmektedir.
 

Fatih ÖNCÜ

Kalkınma ajansı “Faizsiz Kredi Desteği” nedir?
 

15.12.2017

Ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esaslar dahilinde ajansa faiz ödemeksizin taksitler hâlinde geri ödenmesini öngören karşılıksız yardımdır.
 

Fatih ÖNCÜ

Kalkınma ajanslarının “Teknik Destek Programı” nedir?

15.12.2017

Ajansın ilgili kurum ve kuruluşların teknik kapasitelerinin artırılması amacıyla, herhangi bir mali destek vermeksizin mevcut personeli ya da hizmet alımı yolu ile sağladığı destek türüdür. Belirli bir kapanış tarihi yoktur veya uzun sürelidir. Süreç faaliyet gösterdiğiniz ilde bulunan kalkınma ajansından takip edilebilir.
 

Fatih ÖNCÜ

Kalkınma ajansı destekleri nelerdir? Nasıl faydalanabilirim?
 

15.12.2017
Kalkınma ajansları, sorumlu olduğu bölgenin kalkınma sürecinin hızlandırılması ve bölge için kritik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla, bölge planı ve programları ile yıllık çalışma programı ve ilgili başvuru rehberlerinde belirlenen alanlarda bölge aktörlerine mali ve teknik destek sağlamaktadır.

Kalkınma ajanslarının sağladığı destekler şunlardır:
 •  Proje teklif çağrısı yöntemiyle sağlanan doğrudan finansman desteği
 •  Doğrudan faaliyet desteği c. güdümlü proje desteği
 •  Faiz desteği ve faizsiz kredi desteği (dolaylı finansman)
 •  Teknik destekler (Planlama çalışmaları, plan uygulamaları, yerel/bölgesel kalkınma çalışmaları, eğitim ve danışmanlıklar)
Kalkınma ajansı desteklerinden faydalanmak için ilinizde bulunan kalkınma ajansının açık desteklerinden birine müracaat etmeniz gerekmektedir. Süreç ajans sayfasında anlatılmaktadır.
 

Fatih ÖNCÜ

TEKNOPAZAR-Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı nedir? Kimler faydalanabilir?

24.11.2017
Program,
 •  Teknoloji tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması
 •  AR-GE ve inovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.
 •  Teknolojik ürüne yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesini hedeflemektedir.
 • Süresi bir yıl olan programdan şu işletmeler faydalanabilir:
 •  AR-GE, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin sonucunda ortaya çıkmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler,
 •  Patent belgesi ile koruma altına alınmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya patent hakkını Türk Patent Enstitüsü nezdinde devralmış işletmeler,
 •  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi’ne sahip işletmeler.
Program kapsamında üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır.

Kaynak: KOSGEB
 
Fatih ÖNCÜ

KOSGEB Kredi Faiz Desteği nedir? Kimlere verilmektedir?

24.11.2017
KOSGEB tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelere;
 •  Üretim, kalite ve standartlarını artırmaları,
 •  Finansman sorunlarının çözümü,
 •  İstihdam yaratmaları,
 •  Uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin
sağlanması amacıyla uygun koşullarda verilen destektir. 
 
Desteklerden faydalanmak için işletmenin KOSGEB veri tabanında kayıtlı olması gerekmekte.
 

Fatih ÖNCÜ

Kalkınma ajanslarının vermiş olduğu “Doğrudan Faaliyet Desteği” ne anlama geliyor?

17.11.2017
Ajansın, bölgenin kalkınması, rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınması, kritik öneme sahip araştırma, planlama, fizibilite çalışmaları gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetlere verdiği desteklerdir.
 
Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında gelen her bir faaliyet teklifi, şekil şartları bakımından uygunluklarının kontrol edildiği ve ajans personelinin yürüttüğü “ön inceleme” aşamasından geçtikten sonra “teknik ve mali değerlendirmeye” tabi tutulur.

Teknik ve mali değerlendirme aşamasında, belirlenen usullere uygun olarak hazırlanacak ve ajansa sunulacak olan her bir faaliyet teklifi, genel sekreter başkanlığında ilgili ajans uzmanlarından oluşturulacak en az üç kişilik bir değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir ve yönetim kurulunun onayına sunulur. Yönetim kurulunun onayından sonra tüm başvuru sahipleri, projelerinin değerlendirme sonuçları hakkında bilgilendirilir.

Kaynak: İSTKA
 

Fatih ÖNCÜ

İstanbul Kalkınma Ajansı “Güdümlü Proje Desteği” nedir? Hangi alanlarda destek sağlanmaktadır?

17.11.2017
Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir.

İstanbul Kalkınma Ajansı, İstanbul bölge planında veya saha çalışmaları sonucunda belirlenen öncelikli alanlarda, işletme modeli, ortaklık yapısı, mülkiyet durumu ve proje bedeli gibi hususları belirlenmiş güdümlü projelere destek sağlayabilmektedir. Güdümlü projelerde üniversite, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklıkları teşvik edilir.

Güdümlü proje destek konuları

Güdümlü projelerde genel olarak özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde;
• Üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi,
• İyi uygulama örneklerinin oluşturulması,
• Sektörel çeşitlenmenin ve ihtisaslaşmanın desteklenmesi,
• Özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması,
• Yeni finansman modellerinin geliştirilmesi,
• Üniversite sanayi iş birliğinin desteklenmesi,
• Yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi,
• İş birliği ağları ve değer zinciri oluşturulması,
• Kümelenmelerin desteklenmesi,
• Yeni sanayi altyapısı ile organizasyon modellerinin geliştirilmesi ve
• Bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi esastır.

Ajans, güdümlü projelerde toplam proje maliyetinin en fazla %75’i oranında mali destek sağlayabilir. Güdümlü projelerde proje ortaklarının da nakdi destek sağlamaları ve projenin sürdürülebilirliğini teminat altına alacak taahhütlerde bulunmaları esastır.

Güdümlü projelerin uygulama süresi iki yılı geçemez.

Kaynak: İSTKA

Fatih ÖNCÜ

İyi günler, Karamürsel sepeti,bambu,ahşap ve hasır mobilya üretim ve satışını yapıyorum. Kocaeli Karamürsel Ereğli’de mülkü kendime ait arsa üzerinde bir showroom yapmak istiyorum. Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatları kapsamında olan kredilerle ilgili bilgi almak istiyorum.Teşekkür ederim.M.Ali Koygun.tel:0532 223 8823-0555 424 2795(whatsapp)

13.11.2017
 Kredi ile ilgili opsiyonunuz her zaman var. Gerekli kriterleri (mesela teminat gibi) yerine getirdiğiniz sürece kredi imkânlarından faydalanmanız her zaman mümkün. Krediler ile ilgili daha detaylı bilgi için sizi Şubelerimize bekleriz. Hibe, yani proje karşılığı verilen geri ödemesiz para konusuna gelince birkaç seçeneğiniz var. Dernek ve/veya vakıf gibi sivil toplum kuruluşları ile bir proje hazırlayıp sunabilirsiniz ya da belediye, kamu gibi yerel yönetimlerle iş birliği yaparak, bir proje geliştirip projenizi AB birimlerine sunabilirsiniz. Şahıs veya işletme olarak proje sunmanız mümkün değil. Avrupa Birliği’nin STK’lara sunmuş olduğu imkânları AB Bakanlığı sayfasından veya Merkezi Finans ve İhale (CFCU) sayfasından takip edebilirsiniz. Bir de ilinize bağlı Kalkınma Ofisi’ne giderek Kalkınma Ajansı’ndan projenize destek alıp alamayacağınızı öğrenebilirsiniz.
saygılarımızla,

Öncül AR-GE Laboratuvarları Destekleme Programı’nın amacı nedir? Program kapsamında ne tür faaliyetler destekleniyor?

30.10.2017
Öncül AR-GE Laboratuvarları Destekleme Programı’nın amacı;
 •  Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi ve
 •  Ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasının sağlanmasıdır.
Belirtilen amaçlarla, alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların Türkiye’de kuracağı AR-GE laboratuvarlarının belirli giderleri geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenmektedir.

Alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların, geleceğin teknolojilerini geliştirmeye dönük bilimsel hedefler içeren ve değerlendirme sonucu TÜBİTAK tarafından kabul edilen araştırma programı kapsamında;
 •  Yeni bilgilerin üretilmesi ve uygulanması,
 •  Bilimsel yorumların yapılması,
 •  Güncel ve gelecekte karşılaşılması muhtemel teknolojik ve bilimsel problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar yapılması,
 •  Kavramsal doğrulama, yeni kuramsal çerçeveler oluşturulması
amaçlı temel ve/veya uygulamalı araştırmaya dayanan faaliyetler destekleniyor.
 
Kaynak/Detay: http://bit.ly/2hez7bd
 

TÜBİTAK Patent Destek Programı nedir? İşletme olarak bu programdan nasıl faydalanabilirim?

30.10.2017
Bu program kapsamında Türk Patent Enstitüsü (TPE), Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO), Avrupa Patent Ofisi (EPO), Japonya Patent Ofisi (JPO) ve Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi’ne (USPTO) yapılacak olan patent başvuruları desteklenmektedir.
 
Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE) yapılacak olan ulusal patent başvurularında;
 
 •  Araştırma Raporu Desteği,
 •  İnceleme Raporu Desteği,
 •  Vekil kullanılan başvurulara vekil desteği,
 •  Patent alınması durumda ise patent sahibine ve başvuru süreçlerin patent vekillerine Patent Tescil Ödülü
verilmektedir.

WIPO, EPO, USPTO, ve JPO’ya yapılan patent başvurularında;
 •  Başvuru veya Araştırma Raporu Desteği,
 •  İnceleme Raporu Desteği,
 •  EPO, USPTO veya JPO’dan patent alınması durumunda Patent Ödülü
verilmektedir.
 
TPE, WIPO, EPO, JPO veya USPTO’dan herhangi birisine başvuru yaparak başvuru numarası alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya ülkemizde yerleşik olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları bu uygulama esasları kapsamında öngörülen desteklerden faydalanabilirler. Ancak kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar (kanunla kurulmuş vakıflar hariç), dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri bu program kapsamında destek başvurusu yapamazlar.

Gerçek kişiler bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 (beş) patent başvurusu için, tüzel kişiler bir takvim yılı içerisinde en fazla 20 (yirmi) patent başvurusu için desteklerden faydalanabilirler.

Ulusal Patent Tescil Ödülü ve Uluslararası Patent Tescil Ödülleri’ne sadece gerçek kişiler, üniversiteler ile KOBİ ölçeğindeki şirketler başvurabilir.
 
Kaynak/Detay: http://bit.ly/2hdSwJe
 

Fatih ÖNCÜ

Inogate programı nedir? İşletmelere ne tür fırsatlar sunmaktadır?

27.10.2017

Avrupa Birliği’nin finansmanını sağladığı önemli projelerden biri de Inogate projesidir. Projenin amacı Avrupa için enerji arzının gu¨venliğini geliştirmek, petrol ve doğal gaz boru hatları sisteminin bölgesel entegrasyonunu sağlamak, söz konusu u¨ru¨nlerin Batı pazarlarına ihracını desteklemek ve boru hatları projesine özel yatırımcılarla uluslararası finans kurumlarının dikkatlerini çekmektir.

INOGATE projesi bu konuyu göz önu¨nde bulundurarak;
• Yeni stratejik boru hatları gu¨zergâhları ve mevcut enerji ağlarının geliştirilmesi, tanımlanması ve değerlendirilmesi için hu¨ku¨metler arası teknik yardım mekanizmalarının oluşturulması
• Ülkeler arası yatırım projelerinde mali olmayan risklerin minimize edilmesi
• Projeye uluslararası mali kuruluşların ve özel yatırımcıların dikkatini çekmek
yönu¨nde faaliyetlerde bulunmaktadır.


Detay: http://www.inogate.org/
 

Fatih ÖNCÜ

Prize-Europa Online programı nedir?
 

17.10.2017
Prize-Europa Online, AB içerikli program yapan online medya şirketlerine verilen bir çeşit ödül programıdır. 

Ödüller kültürel-medya ve yeni teknolojiler kategorilerinde verilmektedir. Her bir ödüle ilave olarak 6.000 Euro mali destek de sağlanmaktadır.

Fatih ÖNCÜ

Prize-Europa Television programı nedir?

17.10.2017
Prize-Europa Television, AB içerikli programlar yapan TV kanallarına verilen bir çeşit ödül programıdır. 
Ödüller şu kategorilerde verilmektedir:

• Belgesel
• Drama
• Dizi
• Güncel olaylar
• Kültür

Her bir ödüle ilave olarak 6.000 Euro destek de sağlanmaktadır.

Fatih ÖNCÜ

Prize-Europa Radio programı nedir? Kısaca açıklar mısınız?
 

17.10.2017
Prize-Europa Radio, AB içerikli programlar yapan radyo kanallarına verilen bir çeşit ödül programıdır. 
Ödüller şu kategorilerde verilmektedir:

• Belgesel
• Araştırma
• Drama
• Seri yapımlar
• Müzik

Her bir ödüle ilave olarak 6.000 Euro mali destek de sağlanmaktadır.

Fatih ÖNCÜ

Doğal ve ekolojik felaketler karşısında verilecek hizmetlerin alt yapısının hazırlanmasına yönelik yapacağımız yatırımlarda AB kaynaklarından fon desteği almamız mümkün mü?
 

17.10.2017
CEB-Avrupa Gelişim Bankası (Council of Europe Development Bank-CEB) deprem, sel, toprak kayması gibi karşılaşılabilecek felaketlerin önlenmesi, en aza indirilmesi veya sonrası verilebilecek hizmetlerin artırılmasına yönelik yapılacak yatırımlara kredi desteği sağlıyor. 

Doğal ve ekolojik felaketten etkilenen mağdurlara verilecek hizmetler programın ana temasını oluşturuyor. Fon programına işletmelerin yanı sıra yerel yönetimler, kamu ve sivil toplum kuruluşları da kredi başvurusunda bulunabilirler.

Detaylı bilgi: https://goo.gl/V377y6
 

Fatih ÖNCÜ

Ülkemizde bulunan mülteciler için sosyal amaçlı tesislerin kurulmasına yönelik yatırım yapmak istiyoruz. Bu konuda Avrupa Birliği mercilerinden faydalanabileceğimiz kaynak mevcut mudur?

17.10.2017
CEB-Avrupa Gelişim Bankası (Council of Europe Development Bank-CEB) kaynakları yatırımınız için bir çözüm olabilir. Banka, mültecilere yönelik yapılacak yatırımlarda yatırımcıya kredi imkânı sunuyor.  Yatırımın sosyal ve aciliyeti bulunan sorunların çözümüne yönelik olması gerekiyor. 

CEB’ye işletmelerin yanı sıra yerel yönetimler, kamu ve sivil toplum kuruluşları da kredi başvurusunda bulunabilirler.
Detaylı bilgi: https://goo.gl/DR4fDG
 

Fatih ÖNCÜ

Plastik kauçuk sektöründe faaliyet gösteren bir işletmem var. Ürün kalitesiyle ilgili laboratuvar maliyetleri oldukça külfetli. Devletten mali destek alabilir miyiz?

6.10.2017
İşletmelerin ürün kalitesinin artırılması, uluslararası firmalarla rekabetin sağlanması ve birçok ürünün yurt içinde üretilebilmesi için teknik anlamda destek verme ve bilgilendirme amacıyla toplam 9 ilde 11 adet laboratuvar KOSGEB müdürlükleri bünyesinde hizmet vermektedir.
 
Bu hizmetlerin yürütülmesinde KOBİ’lere ücretlendirmede destek olunarak düşük ücret uygulaması yapılmaktadır. Ayrıca KOSGEB desteği ve Ankara Sanayi Odası iş birliğiyle oluşturulmuş olan ASO-KOSGEB Çevre Laboratuvarı (www.asokosgebcevrelab.org.tr); çevre ölçümlerinin yanı sıra çevresel risklerin tespiti ve çözümü konusunda teşvik edici hizmetler vermektedir.
 
Bu laboratuvarlar TS EN ISO/IEC 17025:2005 standardına göre TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

Yapılan maliyetlerin %50’si de KOSGEB tarafından karşılanmaktadır.
 
Kaynak: KOSGEB
 

Fatih ÖNCÜ

özel oto servisi açmak istiyorum servis için gerekli ekipmanları almak için finasmana ihtiyacım var

5.10.2017
 Hibe anlamında, KOSGEB Girişimcilik Destek Programı ihtiyaçlarınızın belirli bir kısmına yanıt verebilir. 
Bu programla;
•    Girişimciliğin desteklenmesi, 
•    Girişimciliğin yaygınlaştırılması,
•    Başarılı işletmelerin kurulması amaçlanıyor. 
 
Programdan faydalanmak için KOSGEB’in organize ettiği girişimcilik eğitimine katılmanız ve programı başarılı bir şekilde tamamlamanız gerekiyor.
 
Programla ilgili kapsamlı bilgiyi KOSGEB ofislerinden veya KOSGEB’in web sayfasından alabilirsiniz.
 
Ayrıca Halkbank’ın girişimcilere sunduğu kredi imkânlarıyla da ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Bankamız şubelerinden birine uğrayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 

İşçi tarafından işe iade davası açılmadan önce arabulucuya başvurulması dava açmak için öngörülen hak düşürücü sürenin hesaplanmasında dikkate alınır mı?

28.09.2017
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun “arabuluculuk sürecinin başlaması ve sürelere etkisi” başlıklı 16. maddesine göre; arabuluculuk süreci, dava açılmadan önce arabulucuya başvuru hâlinde, tarafların ilk toplantıya davet edilmeleri ve taraflarla arabulucu arasında sürecin devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varılıp bu durumun bir tutanakla belgelendirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Dava açılmasından sonra arabulucuya başvuru hâlinde ise bu süreç, mahkemenin tarafları arabuluculuğa davetinin taraflarca kabul edilmesi veya tarafların arabulucuya başvurma konusunda anlaşmaya vardıklarını duruşma dışında mahkemeye yazılı olarak beyan ettikleri ya da duruşmada bu beyanlarının tutanağa geçirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Arabuluculuk sürecinin başlamasından sona ermesine kadar geçirilen süre, zaman aşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Dolayısıyla işçinin arabulucuya başvurması, mevcut yasalara göre karşı tarafın arabuluculuk teklifini kabul etme zorunluluğu bulunmaması nedeniyle, yasal süreleri etkilememektedir. Zira maddede hak düşürücü sürenin kesilmesi taraflarca sürecin devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varılıp durumun bir tutanakla belgelendirildiği tarihten itibaren işlemeye başlayacağı belirtilmiştir. 
 
Av. Özlem KAYHAN

KOSGEB AR-GE ve İnovasyon Programı nedir? Nasıl faydalanabilirim?

28.09.2017
AR-GE ve İnovasyon Programı’nın kapsamı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

Program; Proje Başvuru, Değerlendirme, İzleme ve Destek Süreci (İşletme),Proje Başvuru, Değerlendirme, İzleme ve Destek Süreci (Girişimci), Proje Revizyon-Tamamlama-Sonlandırma ve Proje Sonrası İzleme süreçlerinden oluşmaktadır. 

Fatih ÖNCÜ

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı nedir? Nasıl faydalanabilirim?

28.09.2017
KOSGEB tarafından koordine edilen programın amacı;
 
 • Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
 • KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesi.
Bu çerçevede KOBİ’lerin sunacakları projelere 300 bin TL geri ödemesiz veya 700 bin TL geri ödemeli mali destek sağlanmakta.

Fatih ÖNCÜ

Rekabetçi Sektörler Programı nedir? Nasıl faydalanabilirim?

28.09.2017
AB-Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı 2014-2020 (IPA-II) döneminin sosyo-ekonomik ve bölgesel kalkınma politika alanı altında yer alan bir hibe programıdır. İlk çağrısı 6 Nisan 2017 tarihinde yayımlanmıştır ve işletmelere açık olan bir programdır.

Bu çağrı kapsamında işletmeler programa "İmalat Sanayii", "Araştırma ve Geliştirme", "Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme" faaliyet alanlarında proje teklifleri sunulabilirler.

TC Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı tarafından koordine edilen program hakkında detaylı bilgiyi https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr adresinden alabilirsiniz.
 

Fatih ÖNCÜ

İstanbul Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteği nedir ve nasıl faydalanabilirim?

25.09.2017
Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir.

İstanbul Kalkınma Ajansı, İstanbul Bölge Planında veya saha çalışmaları sonucunda belirlenen öncelikli alanlarda, işletme modeli, ortaklık yapısı, mülkiyet durumu ve proje bedeli gibi hususları belirlenmiş güdümlü projelere destek sağlayabilmektedir. Güdümlü projelerde üniversite, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklıkları teşvik edilir.
 
Güdümlü Proje Destek Konuları

Güdümlü projelerde genel olarak özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde,

• Üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi,
• İyi uygulama örneklerinin oluşturulması,
• Sektörel çeşitlenmenin ve ihtisaslaşmanın desteklenmesi,
• Özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması,
• Yeni finansman modellerinin geliştirilmesi,
• Üniversite sanayi iş birliğinin desteklenmesi,
• Yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi,
• İş birliği ağları ve değer zinciri oluşturulması,
• Kümelenmelerin desteklenmesi,
• Yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi ve
• Bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi esastır.
 
Kaynak: ISTKA
 

Fatih ÖNCÜ

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz?

25.09.2017
Katma değerli ve ileri teknolojili sektörler Türkiye ekonomisinin üretim ve dış ticaret yapısının değişmesinde öncü rol oynamaktadır. Misyonu KOBİ ve girişimcilerin rekabet güçlerini geliştirecek destek ve hizmetler sunarak ekonomik-sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak olan KOSGEB tarafından, bu anlayış doğrultusunda, imalat sanayiinde hedeflenen yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ’lerin desteklenmesi için “ÜRETİM VE İHRACATTA TEKNOLOJİ SEVİYESİ YÜKSEK, KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERİN VE KOBİ’LERİN PAYININ ARTTIRILMASI” konulu proje çağrısı hazırlanmıştır.

Proje çağrısının hedef kitlesi, imalat sektöründeki KOBİ’lerdir. Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir. Bilanço usulünde defter tutmak kaydıyla; orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerin tümü başvuru yapabilecek, orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerde ise 2016 yılı net satış hasılatının en az 300.000 TL ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacaktır. İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin 2016 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekecektir.

Proje çağrısı ile işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.

İşletmelerin aşağıda belirtilen konulardan birinde hazırlayacağı projeler, çağrı kapsamında desteklenecek olup proje çağrısının toplam bütçesi 500.000.000 TL’dir.

1. Konu: Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları
2. Konu: Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması
3. Konu: Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş
4. Konu: İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım
5. Konu: Mikro ölçekli işletmelerde tasarım-mühendislik imkân ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme
6. Konu: Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi
7. Konu: Enerji verimliliğinin arttırılması
8. Konu: Yeşil üretime geçiş

Aşağıdaki link ile proje teklif çağrısına erişilebilecektir. Başvuru kılavuzu ve programın Uygulama Esasları, www.kosgeb.gov.tradresinde “Destekler” menüsünden “KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı” alt menüsü seçilerek incelenebilecektir. 

Proje çağrısı için başvuru sistemi 20 Ekim 2017 günü saat 23.59’da kapatılacaktır. Son başvuru tarih ve saatinden önce onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve 2016 KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, veri tabanı giriş şifreleri ile sisteme girerek başvurularını oluşturabilecektir.

Kaynak: KOSGEB

Fatih ÖNCÜ

Niğde ili Bor ilçesinde mevcut olan şahıs arazimde lavanta üretimi yapmak, lavanta yağı çıkartmak ve buna yönelik ekoturizm yapmak istiyorum. Bu konuda ne tür teşvik ve hibelerden faydalanabilirim? Yanıtınız için şimdiden teşekkürler

7.09.2017
Kendi arazinizde bir yatırım yapmak istiyorsunuz. Öncelikli olarak bu yatırım için kredi imkânları her zaman açık. Bunun için bankamız müşteri temsilcisi ile yüz yüze görüşmeniz yeterli olur. İlave olarak EBRD (Avrupa Yatırım ve İmar Bankası) ve IFC (Dünya Bankası yan kuruluşu), dezavantajlı bölgelerde yapılacak yatırımlar için uygun kredi veriyor ya da projenize ortak olabiliyor. Her iki bankanın da sağladığı olanakları araştırmanızda fayda var.
Yatırımın hibe boyutuna gelince; ne Avrupa Birliği ne de TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları gibi yerel kurumlar yeni yapılan yatırımlara hibe vermez. Hibe alabilmeniz için yatırımın yapılmış ve mevcutta işleyen bir fabrikanın olması gerekir. Ancak o zaman insan kaynakları, AR-GE, inovasyon, teknoloji transferi gibi birçok alanda hibelerden faydalanma imkânına sahip olursunuz. Saygılarımızla,

Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel Programı nedir? Kimler faydalanabilir?

29.08.2017
Rekabetçi Sektörler Programı (RSP), Avrupa Birliği ve ülkemiz eş-finansmanıyla oluşturulan bir çatı programdır. RSP Çatı Programı altında, 7 yıllık dönemler hâlinde, temelde KOBİ’lere ve girişimcilere yönelik ve rekabetçiliğin geliştirilmesine odaklı mali destekler sağlayan operasyonel programlar uygulanır. RSP’nin 2007-2013 yıllarını kapsayan birinci döneminde, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) uygulanmıştır. Programın, 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde ise Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel Programı uygulanmaktadır.

Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel Programı’nın temel hedefi; sanayide ve üretimde verimliliğinin artırılması, cari açığın azaltılmasına katkı sağlanmasıdır. Program kapsamında verilecek desteklerin, öncelikle bu iki temel hedefe hizmet etmesi beklenmektedir.

Yeni dönem desteklerine valilikler, belediyeler, il özel idareleri, kalkınma ajansları, üniversiteler, TOBB, TOBB’a bağlı oda ve borsalar, sanayi-teknoloji ile ilgili dernek-vakıflar, ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri, organize sanayi bölgeleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri yönetimleri gibi kuruluşlar başvurabilir.

Kaynak & Detay: http://ipa.sanayi.gov.tr/
 

Fatih ÖNCÜ

30.000 gibi meblayla marketcilik işine girdim ancak yeterli görülmedi. 9 sene önce bankalarla kırmızı bültene girdim ve halen bu yuzden bankalar sadece kredi kartı verebiliyorlar ben az da olsa 10.000 veya 15.000 civara paraya daha ihtiyacım var. 2. aylık işletmeyim bunun için sizden yardımınızı istiyorum

24.08.2017

Size en yakın Halkbank şubesine başvurarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

Saygılarımızla ,

 

Ne tür projelere destek sağlamaktadır?

4.08.2017
•  Tamamen yurt dışında gerçekleştirilecek projeler için (proje sahibi yurt dışında ise ilgili dış temsilcilik kanalıyla) Dışişleri Bakanlığı’na, 
•  Televizyon programı projeleri için TRT Kurumu Genel Müdürlüğü’ne,
•  Medya ve kamu diplomasisine ilişkin projeler ile basın ve yayın projeleri için Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’ne,
Bunlar dışında kalan projeler (Kitap basım projeleri ile hem yurt içi yem de yurt dışı ayağı olan projeler de dahil) için ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’na müracaat yapılır. Kaynak: http://tanitmafonu.kulturturizm.gov.tr
 

Fatih ÖNCÜ

TC Kültür Bakanlığı Tanıtma Fonu nedir? 
 

4.08.2017
Tanıtma Fonu’nun amacı; ülkemizi yurt içi ve yurt dışında çeşitli yönleriyle tanıtmakla görevli kuruluşların kaynaklarını artırmak, Türk kültür varlığının yayılmasını sağlamak, devlet arşiv hizmetlerini müessir hale getirmek, milletlerarası kamuoyunu memleketimizin menfaatleri istikametinde yönlendirmeye çalışmaktır.

Bu kapsamda, Tanıtma Fonu'na yapılacak başvurular ile destek sağlanan projelerin takibi ve sonuçlandırılmasına dair usul ve esaslara uygun olarak hazırlanarak temsilciliğe sunulan projeler, titizlikle incelenmekte ve hem içerik hem de şekil şartları taşıyan projeler uygun görüş ile Başbakanlık Tanıtma Genel Sekreterliği'ne ulaştırılmakta olup, Genel Sekreterlik tarafından tekrar incelenmekte ve değerlendirilmek üzere Tanıtma Fonu Kurulu'na arz edilmektedir.
 
Fatih ÖNCÜ

EBRD Mülteci/Etkilenen Bölgeler Destek Programı nedir ve neleri kapsamaktadır?

31.07.2017
EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da özel sektörü destekleyerek küçük ve orta ölçekli işletmelerin daha esnek ve rekabetçi hâle gelmeleri, büyümek için finansman ve bilgi birikimine daha iyi erişmelerini sağlıyor.
 
Destek oranı: %60. Destek üst limiti ise 10.000 Euro.

Banka ayrıca, EBRD Mülteci Desteği kapsamında; yerel belediye altyapısına yönelik gelişmelerin ve özellikle kadınlar ve gençler için mesleki eğitimin desteklenmesini finanse etmektedir.

İşletme için uygunluk kriterleri şöyle:

1) İşletmenin mülteci/etkilenen bölgeler içinde yer alması,
2) AB KOBİ kriteri içinde yer alması (En fazla 250 çalışan, 50 milyon Euro’dan küçük ciro),
3) Çoğunluğun özel sektör ve yerel mülkiyette olması,
4) Minimum 2 tam yıl için finansal tablolarını sunabilmesi,
5) Bankacılık, savunma sanayine yönelik mamul veya hizmet, kumar ve tütün faaliyetleri dışındaki alanlarda faaliyet göstermesi,
6) Büyüme potansiyeli ile birlikte danışmanlık hizmetine gerçek ihtiyaç duyulması.

Destek kapsamındaki iller:

•   Adana
•   Adıyaman
•   Gaziantep
•   Hatay
•   Kahramanmaraş
•   Kayseri
•   Kilis
•   Konya
•   Malatya
•   Mardin
•   Mersin
•   Osmaniye
•   Şanlıurfa
 

Güney Ege Kalkınma Ajansı 2017 yılı teknik destek programı neleri kapsamaktadır?

24.07.2017
Programın amacı; Güney Ege Bölge Planı vizyonu çerçevesinde, bölgedeki kurumsal ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı faaliyetlere destek sağlamak.

Programın kapsamı;

 • AR-GE, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi,
• Kalitenin, katma değerin, verimliliğin artırılması, markalaşma ve tanıtım kapasitesinin geliştirilmesi,
• Dış ticaret kapasitesinin geliştirilmesi,
• Nitelikli iş gücü için mesleki eğitim ve istihdamın geliştirilmesi,
• Enerji verimliliğinin artırılması, yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması,
• Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması,
• Dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması,
• Kurum/kuruluşların kurumsal kapasite ve hizmet kalitesinin yenilikçi uygulamalarla geliştirilmesi.
 
600 bin TL toplam bütçesi olan program, proje başına 15 bin TL destek sağlıyor.

Fatih ÖNCÜ

mrb fatih bey.ben Erzurum’a bağlı bir kırsal alanda hibe desdekli turizm amaçlı restaurant ve pansiyon yapmak istiyorum.Hibe ve teşvik konusunda fazlaca şeyler duyuyorum ve sürekli yenilenen bilgi ve şartlar oluşuyor.Dolayısıyla kafam karışıyor.Sizden ricam Erzurum coğrafyasında turizm sektöründe bir restaurant ve pansiyon projesi için güncel şartlara göre hibe oranı ne kadardır ve şartlarının ne olduğunu açıklar mısınınz? teşekkür ederim

24.07.2017
Öncelikli olarak turizm veya ticari amaçlı fark etmez, Avrupa Birliği’nin Türk yatırımcısına restoran ve pansiyon açılmasına yönelik fon desteği söz konusu değildir. Ancak bilimsel çalışmalar, AR-GE, inovasyon, iletişim ve teknoloji gibi alanlarda yapacağınız projeler için mali destek alabilirsiniz.
Yerel bazda baktığımızda bölgenizde faaliyet gösteren Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA / http://www.kudaka.org.tr) projenize bir çözüm önerebilir. Ajanslar farklı zamanlarda turizm yatırımlarına yönelik proje teklif çağrıları yayınlıyor. Bunun için tavsiyem KUDAKA Erzurum Ofisi ile görüşüp turizm alanında bir çağrının yayınlanıp yayınlanmayacağını öğrenebilirsiniz.  Saygılarımla,
 

merhabalar; Bu günlerde üzerinde birçok araştırma yaptığım konu hakkında sizden bilgi almak istiyorum başlıkta belirtmiş olduğum gibi mavi yengeç çiftliği... Bankanızın sayfasından okuduğuma göre Halkbank daha Türkiyede üretimi bulunmayan mavi yengeçlerin çiftiğini kuracak kişilere desterk vericekmiş. ben daha henüz 18 yaşıma girdim ve bu iş için sizden ve bankanızdan destek istiyorum. Bu işte bana ne kadar destek olabileceğinizi öğrenebilir miyim?? Saygılar...

19.07.2017
Size en yakın Halkbank Şubesi ile görüşmenizi rica ederiz. Saygılarımızla,

Kırşehir’de faaliyet gösteren bir organize sanayi bölgesiyiz. Sanayi bölgemizdeki KOBİ'lerin kalkınma kapasitesinin artırılmasına yönelik bir çalışma yapmak istiyoruz. Bu çerçevede destek alabileceğimiz bir program mevcut mudur?

17.07.2017
T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı’na projenizi sunabilirsiniz.

Programın genel amacı; bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalara destek sağlamaktadır.
 
Özel amacı ise;
1- Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitelerini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi,
2- Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlamasıdır.
 
Faaliyet konuları da şöyle sıralanabilir:

• Eğitim verme?
• Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama
• Geçici uzman personel görevlendirme?
• Danışmanlık sağlama?
• Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma
 

Fatih ÖNCÜ

EaSI programı nedir? İşletmelere sunduğu imkânlar nelerdir?

17.07.2017
EaSI programı, sosyal girişim finans piyasasının gelişimini teşvik etmek ve sosyal girişimcilerin finansmanına erişimini kolaylaştırmak için mevcut kurumsal finansal araçları işlem maliyeti desteğinin bir hibe programı yoluyla test edilmesini amaçlamaktadır.

Bu kapsamda, özellikle başka türlü gerçekleşmeyecek olan 500 bin Euro’nun altındaki daha küçük risk-sermaye yatırımlarının harekete geçirilmesi hedeflenmektedir. Proje başvuruları 1 Nisan, 15 Temmuz 2017, 1 Aralık 2017 ve 15 Nisan 2018 tarihlerinde yapılabilir.

Detay: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=518&furtherCalls=yes

Fatih ÖNCÜ

Ekonomi Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesin Desteklenmesi (UR-GE) programı nedir? Kimler faydalanabilir?

7.07.2017
İhracat yapan işletmelere yönelik olarak ihracat kapasitelerinin artırılması için Ekonomi Bakanlığı tarafından işletmelere verilen teşvik programıdır. İşletmeler bakanlıktan 400.000 dolara kadar mali destek alabilirler. 

İhracatçı işletmeler şu faaliyetler için bakanlıktan destek alabilir:

•      I·htiyac¸ analizi
•      Egˆitim ve danıs¸manlık faaliyetleri
•      Ku¨me tanıtım faaliyetleri
•      Yurt dıs¸ı pazarlama faaliyetleri
•      Alım heyeti faaliyetleri
•      I·stihdam
•      Danışmanlık

Detay&Kaynak: https://goo.gl/3cJsfU
 

Fatih ÖNCÜ

İhracatta, KOBİ ve İşletmeler için devletin pazar araştırması ve pazara giriş desteği var mıdır? 

7.07.2017
Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ihracata yönelik devlet yardımları, yurt dışına açılma sürecinde işletmelere her safhada destek sağlanıyor. Yatırım-üretim-istihdam-ihracat değer zincirinin tüm halkalarına yönelik politikalar oluşturularak AR-GE, inovasyon, tasarım, markalaşma ve hedef pazara giriş konularında destekler mevcut. Bakanlık desteği ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç bölüme ayrılıyor. 

Pazar araştırma ve pazara giriş olarak şu faaliyetler destek kapsamı içindedir:

• Yurt dışı pazar araştırması
• E-ticaret sitelerine üyelik
• Rapor satın alma
• Şirket satın alma-danışmanlık
• İleri teknolojiye sahip şirket satın alma-danışmanlık
• İleri teknolojiye sahip şirket satın alma-Kredi faiz
• Sektörel ticaret heyetleri
• Alım heyetleri

Detaylı bilgi:  https://goo.gl/hDAj4M

Fatih ÖNCÜ

Ulaşım alanında bir projem var? Avrupa Birliği projeme destek verir mi?

3.07.2017
Avrupa Birliği ulaşım alanında birçok projeye destek veriyor. Projeniz ulaşımın hangi yönünü ilgilendiriyor? Yazılım mı? Çevre mi? Enerji mi? 

CIVITAS 2020 programı sizin için bir çözüm olabilir.

Program işletmelerin temiz ve çevre dostu toplu taşıma projelerine destek sağlıyor. Teknoloji boyutu olan projelere de destek veriliyor.

Program kapsamında 3 değişik proje destekleniyor:

• İş birliği ve demonstrasyon projeleri
• Araştırma projeleri
• Destek projeleri

Desteklenen projelere ise örnek olarak şunları verebiliriz:

- Elektrikli minibüs üretimi, bisiklet kullanımının artırılması,
- Ağır araç kullanımının kolaylaştırılması,
- Trafik yönetiminin iyileştirilmesi,
- Akıllı ulaşım sistemlerini kurma.

Program hakkında daha fazla bilgi için: http://www.civitas.eu/
 

Fatih ÖNCÜ

LIFE Programı nedir? Ne tür projelere destek vermektedir?

23.06.2017
LIFE programı işletmelerin çevre ve enerji alanında geliştirdikleri projelere destek verir. Düşük karbon ve alternatif enerjilerin kullanımına yönelik yapılan çalışmalar da kabul gören projeler arasında yer alıyor. Sadece proje geliştirmek değil, bu çalışmalara yönelik yapılacak kanun, uygulama ve tavsiye niteliğinde yapılacak çalışmalar da destekleniyor. Özetle yaşanabilir bir çevrenin oluşması veya korunmasına yönelik çalışmalar hayata geçiriliyor.

Programa KOBİ’ler, yerel yönetimler,  işletmeler, kamu, odalar, borsalar, birlikler ve üniversiteler de proje sunabilir. Proje isteme çağrıları ise her yıl bir defa açılır.

Program hakkında daha fazla bilgi:
Fatih ÖNCÜ

Central Asia Programı nedir? İşletmeler bu programdan faydalanabilir mi?

23.06.2017
Avrupa Birliği özel sektörün Orta Asya olarak bilinen eski Sovyet ülkelerindeki faaliyetlerini “Central Asia Invest Programme” (Orta Asya Yatırım Programı) ile destekliyor. 2007 yılında faaliyete geçen program ile özellikle Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’da çalışma yapan veya yapacak olan işletmelere mali destek sağlanıyor. Bu destek sadece işletmelerle sınırlı değil, aynı zamanda işletmeler için çalışmalar yapan ticaret, sanayi odaları ve birlikleri için de geçerli.

İstihdama yönelik projeler, KOBİ’lere yönelik rekabeti artıracak düzenlemeler, ticareti artıracak faaliyetler desteklenen çalışmalar arasında yer alıyor. Program, AB’ye üye ülkelerden, Türkiye’nin de içinde bulunduğu aday ülkelerden veya desteklenen Central (Orta) Asya ülkelerinden proje kabul ediyor.

Program hakkında daha fazla bilgi:

Fatih ÖNCÜ

Türkçe eserlerin yabancı bir dile çevrilmesi konusunda mali destek alabilir miyim?

19.06.2017
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın TEDA programından faydalanabilirsiniz.
 
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yürütülen ve kısa adı “TEDA” olan “Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Türkçe Dışındaki Dillerde Yayımlanmasına Destek Projesi”; Türk kültür, sanat ve edebiyat eserlerini yabancı dillerde yayımlamak isteyen yurt dışındaki yayıncılara teşvik veren bir çeviri ve yayım destek programıdır.
 
TEDA Projesi, Türkiye’nin kültürel ve edebi birikimini yabancı okurlara kendi dillerinde okuma olanağı sunar. Böylelikle Türk yazarların eserlerinin uluslararası kitap pazarlarında görünürlüğü desteklenmiş olmaktadır.
 
Bakanlıkça yürütülen TEDA Projesi ile Türk edebiyatının dünya çapında dolaşımını desteklemek amacıyla TEDA Danışma ve Değerlendirme Kurulu’nca uygun görülen başvurular desteklenmektedir.
 
Değerlendirme kriterleri:

TEDA Danışma ve Değerlendirme Kurulu başvuruları değerlendirirken aşağıdaki kriterleri de göz önünde bulundurur.

• Eserin edebi özelliği,
• Yayınevinin TEDA kapsamında daha önce destek aldığı eserlerle ilgili yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği,
• Çevirmenin deneyimi,
• Yayınevinin dağıtım ve tanıtım stratejisi.
 

Fatih ÖNCÜ

İstanbul’da faaliyet gösteren bir yayınevim var. Yabancı yayınlardan tercüme ederek yayınevime kazandırmak istiyorum. Tercüme ile ilgili bir destek bulabilir miyim?

19.06.2017
Goethe-Institut, "Almanca Kitapların Yabancı Bir Dile Çevrilmesi" adlı destek programıyla Almanca yapıtların çevirisinde yabancı yayınevlerini destekler. Güncel eserler, çocuk ve gençlik kitapları, önemli bilimsel yapıtlar ve araştırma/inceleme kitaplarının Almanca bilmeyen okuyucu kitlesine ulaştırılması amacıyla, Almancadan Türkçe veya başka bir dile yapacağınız tercüme maliyetlerini Goethe Institut’den talep edebilirsiniz.
 
Program, kültür politikasının amaçlarına hizmet eder ve yurt dışındaki kültür ve eğitim politikasının yönlendirici nitelikteki önemli bir aracıdır. Başvuru onaylandığı takdirde Goethe-Institut, yabancı yayınevine çeviri kitap yayımlandıktan sonra çeviri masraflarının bir kısmını öder. Çeviri masraflarının tümü ya da baskı ve redaksiyon giderleri karşılanmaz.
 
Program hakkımda daha detaylı bilgiyi Goethe Institut sayfasından alabilirsiniz.

Fatih ÖNCÜ

TURQUALITY programı ne tür hizmetlere destek vermektedir? Nereye müracaat edilir?

9.06.2017
Markalaşma yönünde yapılacak şu desteklere teşvik verilmektedir:
 •  Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili
 •  Tanıtım, reklam ve pazarlama
 •  Ofis/depo/lokanta/kafe kira
 •  Mağaza kira
 •  Ofis/depo/lokanta/kafe temel kurulum giderleri
 •  Mağaza temel kurulum giderleri
 •  Reyon kira
 •  Showroom kira/dekorasyon
 •  Sertifikasyon
 •  Franchise dekorasyon
 •  Franchise kira
 •  Danışmanlık
 •  Tasarımcı/aşçı/şef istihdamı
 •  Gelişim Yol Haritası
Müracaatlar Ekonomi Bakanlığı, TURQUALITY İstanbul ofisine yapılır. 

Adres ve iletişim bilgileri:
TİM TURQUALITY® Sekretaryası
Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad.
Dış Ticaret Kompleksi B Blok P.K.34197
Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL
Tel: +90 (212) 454 0490/91
Faks: +90 (212) 454 0413/83

 

TURQUALITY programı nedir? 

9.06.2017
TURQUALITY, dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Günümüzde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları uluslararası arenada yer almak isteyen şirketleri daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar yaratmaya teşvik ediyor.

Tekstil ve hazır giyim, otomotiv, elektronik, gıda gibi rekabetçi sektörlerimiz açısından ihracatta markalaşmanın önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır. Turquality ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlamak suretiyle uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri amacıyla oluşturulmuş destek platformudur.

Bu kapsamda yapılacak harcamaları %50 oranında hibe şeklinde desteklemektedir.
Fatih ÖNCÜ

Maliye Bakanlığı AR-GE indirimi konusunda bilgi verebilir misiniz?
 

9.06.2017
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında mükelleflerin, münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde, işletmeleri bünyesinde 2008 hesap döneminden itibaren yaptıkları harcamaların %100’ü kurum kazancının tespitinde AR-GE indirimi olarak dikkate alınabilecektir.

5746 sayılı Kanun kapsamında AR-GE indiriminden yararlananlar, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan AR-GE indiriminden ayrıca yararlanamazlar. Bir başka ifadeyle mükellefler, aynı anda hem 5746 sayılı kanundaki AR-GE indiriminden hem de 193 sayılı Gelir Vergisi veya 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’ndaki AR-GE indiriminden faydalanamazlar.
Gelir Vergisi mükellefleri ya 5746 sayılı Kanun kapsamında AR-GE indiriminden yararlanacaklar ya da Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinin 9 numaralı bendindeki AR-GE indiriminden faydalanacaklardır.

Kurumlar Vergisi mükellefleri ise ya 5746 sayılı Kanun kapsamında AR-GE indiriminden yararlanacaklar ya da Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin birinci fıkrasının a) bendindeki AR-GE indiriminden faydalanacaklardır.

AR-GE indiriminden yararlanmak için Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuru yapılır. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, mükellef tarafından başvurusu yapılmış AR-GE indirimine konu projenin, AR-GE faaliyeti olup olmadığına ilişkin değerlendirmesini yapmak üzere TÜBİTAK’a gönderir.
 
Fatih ÖNCÜ

Proje fikrim yok ancak EUREKA Projeleri’nde yer almak istiyorum. Nasıl yapabilirim?

9.06.2017
EUREKA’nın resmi internet sitesine www.eurekanetwork.org adresinden erişebilir, ortak arayan projelerin bilgilerine ulaşabilirsiniz. TÜBİTAK EUREKA Ofisi ile iletişime geçerek de ortak bulma konusunda yardım alabilirsiniz. Bir EUREKA projesi başlatmak için iki farklı EUREKA üyesi ülkeden en az birer katılımcı olması gerekir. Dolayısıyla, Türk işletmelerinin EUREKA programına proje başvurusunda bulunabilmeleri için üye ülkelerden en az bir tane proje ortağı bulmaları gerekmektedir. EUREKA üyesi ülkelerdeki işletmeler, üniversiteler veya araştırma kurumları proje ortağı olarak yer alabilirler.

Büyük ölçekli işletmelere toplam proje değerinin %60’ı, KOBİ’lere ise %75’i oranında hibe desteği sağlanmaktadır.
 

Fatih ÖNCÜ

KOBİ olarak EUREKA programına proje sunabilir miyim? Ne tür projeler destekleniyor?
 

9.06.2017
EUREKA pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçleri kapsayan AR-GE projelerini desteklemektedir. İşletmeler EUREKA programına proje sunabilirler. Standart EUREKA Projesi ve şemsiye projesi olarak adlandırdığımız proje başvuruları her zaman yapılabilir. Küme projeleri için ilgili kümenin belirlediği tarihlerde proje sunulabilmektedir.

Fatih ÖNCÜ

ABC firması güneydoğuda bir fabrika kuracaktır Fabrika İnşaat Yapı Bedeli 7.400.000 TL Fabrika Makine Teçhizat Bedeli 27.000.000 TL Toplam Yatırım: 34.400.000 TL Bu yatırımın % 30 unu 10.320.000 TL firma öz sermayesi ile karşılamakta kalan % 70 kısım 24.080.000 TL devlet bankalarından kredi olarak ödenecektir Bizim firma XYZ firması bu fabrikanın inşaat-yapı işleri yani fabrika inşaatını üstleneceğiz Ancak biz bu işi 15.000.000 TL ye aldık yani teşvik belgesinde 7.400.000 TL görünen fabrika yapımı 15.000.000 TL ye yapılacak Devlet fabrika maliyetini çıkarırken emsal bedellerden yaparak 7.400.000 TL bulmuş ve buna göre teşviki onaylamış ve kredi verecek Ancak şunu söylemiş biz maliyeti 7.400.000 TL bulduk ancak eğer fazla tutarsa bize faturalarını getirirsen yani 15.000.000 TL faturalarını getirirsen teşviki artırıp aradaki 7.600.000 TL içinde ilave yatırım dolayısıyla kredi ilave olarak veririz Bu durumda; Biz işi yapmaktan çekiniyoruz çünkü maliyet 15.000.000 TL devletten alınacak kredi 7.400.000 TL aradaki 7.600.000 TL devlet faturaları götürünce ilave olarak verecek diyor ancak ya vermez se ve teşvik 7.400.000 TL bunun üzeri bizi ilgilendirmez derse firmamız çok zor duruma düşer Teşvik onaylanan tutarın artması durumunda teşvik belgesinin revize olması gerekmez mi? 7.400.000 TL fabrika yapım bedeli teşvik belgesinde 15.000.000 TL olarak düzeltilmesi gerekmez mi? Teşvik belgesinde fabrika yapım bedeli 7.400.000 TL görünüyor ve kredi buna göre veriliyor ancak yapımı 15.000.000 TL oluştuğunda teşvik belgesinde 15.000.000 TL yazmasa dahi devlet belgede yazılı tutardan fazla sonradan kredi çıkarabilir mi? Burada mağdur olmak istemiyoruz doğrusu nedir? Saygılar sunar cevaplarınızı bekliyorum teşekkürler

22.05.2017
Bu sorunu Bankamız yerine, sizin yatırım teşvikinizi onaylayan mercilerle görüşmenizde fayda var. Netice itibarıyla, onaylayacak ya da reddedecek kurum orasıdır. Bankamız şartların uygunluğu durumunda kredi verir. Saygılarımla,
 

Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya programı nedir? Nasıl faydalanabilirim?

15.05.2017
Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya programı, 1 Ağustos 2017-30 Kasım 2017 tarihleri arasında Alman Dışişleri Bakanlığı’nın desteği ile okul dışı kültürel eğitim alanında gerçekleşecek ve her iki ülkeden birer ortağı olan dört adet model projeye hibe sağlıyor. Türkiye ile Almanya arasındaki gençlik değişiminde yaratıcı yöntemler deneyerek bu sayede gençlik değişiminde yeni şekil ve formatların canlanmasına katkı sağlayacak dört projeye 26.000 Euro’ya kadar hibe verilecek. Model projelerin amacı Türkiye ile Almanya arasındaki gençlik değişimi kapsamında yöntem ve konu çeşitliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamak, mevcut ve yeni yapıları teşvik etmek, iyi uygulama örneklerini görünür kılmak.

“Get involved! Creative Methods in Youth Exchange” çağrısı okul dışı eğitim ve gençlik çalışmaları alanında Almanya ile Türkiye’den kamu yararına çalışan kurumlara ve kamu sektöründen aktörlere hitap etmektedir. Aranan projeler, Türkiye ve Almanya arasındaki gençlik değişimi için yeni alanlar ve yöntemler açacak yelpazedeki konuları içermelidir. Bu tür projelerle münhasır olmayıp örneğin kültürel eğitim, spor, MINT, çevre ve sürdürebilirlik gibi alanlardan gelen proje fikirleri ve başvurular da desteklenebilecektir. Gençlik değişiminin yanı sıra gençlerin bir araya gelerek konu bazlı tartışmalar sürdürebilmeleri, ayrıca ortak öğrenme ve deneyimleme süreçleri yaşamaları ön planda olmalıdır. Odak noktasında kültürel çeşitliliğin deneyimlenmesi ve kültürlerarası yeterliliğin güçlendirilmesi bulunmalıdır.

Projelerin 1 Ağustos 2017-30 Kasım 2017 tarihleri arasında Almanya’da uygulanması, en az beş proje tam gününü kapsaması ve Almanya ile Türkiye’den 12 ila 30 yaşları arasında en az 10’ar genç ve/veya genç erişkinin katılması öngörülmektedir.
Detay: https://www.jugendbruecke.de/index.php?id=81&L=1&/
 
Fatih ÖNCÜ

TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Hibe Desteği ne tür projelere destek sağlamaktadır?

15.05.2017
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programı çerçevesinde üniversitelerle iş birliği yaparak genç girişimcilerin projelerine 150.000 TL’ye kadar mali destek sağlamakta.

nüvEGE Kuluçka Merkezi, BİGG-Anahtar (gazibigg.com) ile gerçekleştirdiği resmi iş birliği kapsamında; Anahtar programı adına aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

- Ege Bölgesi'nde başvuru almakta,
- Girişimcilere TÜBİTAK BiGG Programı'na yönelik ön inkübasyon desteği sağlamakta,
- Girişimcilere iş modelleme ve iş modelinden iş planına geçiş desteği vermekte.
 
Kısacası; BiGG-Anahtar ekibi ile birlikte bölgedeki en iyi girişim takımlarının TÜBİTAK BiGG desteğine ulaşma yolculuklarında arkadaşlık yapmaktadır.

nBiGG başvurunuz resmi uygulayıcı Gazi Teknopark programı BiGG-Anahtar başvuruları ile aynı statüyü taşımaktadır.
  
Program,  genç girişimcilerin yenilikçi yönü olan projelerine 150.000 TL ye kadar destek sağlıyor. 
Detay: https://www.nuvege.org/homepage

Fatih ÖNCÜ

Borsa İstanbul Özel Pazar nedir?

8.05.2017
Ufuk2020 Programı kapsamındaki KOBİ Aracı ile desteklenen veya Avrupa Komisyonu tarafından yapılan uluslararası değerlendirme sonucunda eşik değerin üzerinde puan alarak Mükemmeliyet Mührü’ne (Seal of Excellence) hak kazanan KOBİ’leri, BİST Özel Pazar’da kilit önemde fırsatlar bekliyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Borsa İstanbul’un (BİST), Türkiye’deki girişim ekosistemini güçlendirmek için yaptığı iş birliği kapsamında BİST Özel Pazar’da başarılı KOBİ’lere fon ve ortak bulma, borsa şirketleriyle iş geliştirme, mentorluk, ücret indirimi gibi imkânlar sunulmakta.

Bu iş birliğiyle KOBİ Aracı’nın temel bileşenlerinden olan Ticarileşme Destekleri kapsamında Türkiye’nin önde gelen inovatif KOBİ’lerinin finansmana erişiminin kolaylaşması amaçlanıyor.

Borsa İstanbul Özel Pazar

Özel Pazar; halka açılmadan pay alımı-satımı yapmak amacıyla şirketler ile yatırımcıları bir araya getiren web tabanlı ve üyelik bazlı bir platform. Bu anlamda Özel Pazar, şirketlere halka açılmadan finansman bulma, ortak olduğu şirketteki payını satmak isteyen şirket ortaklarına likidite sağlama, yatırımcılara ise yaptıkları yatırımları likidite edebilecek alıcıları bulma olanakları sağlamakta.

KOBİ Aracı nedir?

Avrupa’nın küresel rekabet edebilirliğini güçlendirmeyi amaçlayan, 2014-2020 yılları arasında yürütülecek 80 milyar Euro bütçeli Ufuk2020 Programı’nın sadece KOBİ’lere yönelik tasarlanmış KOBİ Aracı fonu, pazara yakın yenilikçi projeleri desteklemek amacıyla yürütülmekte.

KOBİ Aracı Programı ilk fazında firmalara projelerinin fizibilitelerini yapmaları için 50.000 Euro hibe sağlamakta. İkinci fazında ise projelerin hayata geçirilmesi için 2,5 milyon Euro’ya (sağlık alanındaki projeler için 5 milyon Euro’ya) kadar hibe edinmek mümkün.
 
Detaylı bilgi TÜBİTAK sayfasından alınabilir.
 

TÜBİTAK Girişimci Programı nedir ve nasıl faydalanabilirim?

8.05.2017
TÜBİTAK, girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, işletme kurarak yenilikçi ürünlere dönüştürebilmeleri için yüzde 100 hibe desteği veriyor.

Yılda iki defa yapılabilen iş fikri başvuruları, 10-28 Nisan ve 1-15 Ağustos 2017 çağrı dönemlerinde alınıyor. Girişimci adayları, herhangi bir konu ve sektör ayrımı gözetilmeksizin, tüm teknoloji alanlarında iş fikri başvurularını, Bireysel Genç Girişim Programı (BİGG) uygulayıcı kuruluşlarına (üniversiteler) yapabiliyor.

Proje başına verilen destek miktarı ise 150.000 TL. TÜBİTAK bu program için kamu-üniversite iş birliği çerçevesinde farklı üniversitelerle iş birliği yapıyor.

Program hakkında daha detaylı bilgiyi TÜBİTAK sayfasından öğrenebilirsiniz.
 
Fatih ÖNCÜ

Endüstriyel Uygulama programı nedir? Neleri kapsamaktadır?

28.04.2017
Endüstriyel Uygulama Programı kapsamı; yeni bir ürün/hizmetin üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.
 
Endüstriyel Uygulama Programına;
-Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin,
-Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin,
-Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri, kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler veya Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından devri yapılmış patent sahibi işletmeler başvurabilir.
 
Ödeme:
İşletme, uygun bulunan desteklere ilişkin mal ve/veya hizmet alımlarını gerçekleştirerek ‘Formlar’ bölümünde yer alan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Ödeme Talep Formu ve Tablo 1’de belirtilen belgeleri Uygulama Birimi'ne sunar.
 
İlgili KOSGEB birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek işletmenin banka hesabına destek ödemesini yapar. Ancak işletmenin talebi ve KOSGEB Biriminin uygun bulması halinde, makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği için destek ödemesi mal ve/veya hizmetin alındığı tedarikçinin banka hesabına da yapılabilir.
 

Fatih ÖNCÜ

KOSGEB’in “AR-GE ve İNOVASYON PROGRAMI” hakkında bilgi verebilir misiniz?

27.04.2017
Programdan KOBİ'ler faydalanabiliyor. Ar-Ge ve İnovasyon Programının kapsamı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin desteklenmesi.
Programdan faydalanabilmek için KOSGEB KOBİ veri tabanına kayıt olmanız gerekmekte. Daha sonra projenizle bulunduğunuz ildeki KOSGEB müdürlüğüne müracaat ediyorsuz. KOSGEB tarafından uygun görülen projelere mali yardım yapılıyor.
Ar-Ge ve İnovasyon Programı'ndan araştırma-geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan işletmeler ve girişimciler yararlanabilir.
 

Fatih ÖNCÜ

HORIZON 2020 Bilgi ve İletişim Teknolojileri programından KOBİ’ler faydalanabilir mi? Faydalanabiliyorsa hangi konuları kapsamaktadır?
 

27.04.2017
HORIZON 2020 ICT Programı'ndan KOBİ’ler faydalanabilir. Program KOBİ’lerin ICT alanında AR-GE projelerine destek vermektedir. Programa bilgi ve iletişim alanını kapsayan tüm projeler başvuruda bulunabilir.  Son başvuru tarihi ise 26 Eylül. 
Program hakkında daha detaylı bilgiyi TÜBİTAK Horizon 2020 sayfasından veya Horizon 2020 resmi adresinden (http://bit.ly/1KrDv1G) temin edebilirsiniz.
 

Fatih ÖNCÜ

Ulaşım ve enerji içerikli bir projemiz var.  Faydalanabileceğimiz AB fon programı mevcut mudur?

18.04.2017
Avrupa Komisyonunun  “HAREKETLİLİK VE ULAŞIM (DG  AND TRANSPORT)"  Programı ulaşım ve enerji içerikli projeler için mali destek alınabilecek kaynaklardan biri olabilir.
Program Avrupa Birliği'nin ulaşım ve enerji politikalarına destek vererek projelere fon sağlıyor. 
Programın amaçları ve desteklenen konular şunlar;
 • Enerji ve ulaşım alanında yapılan yenilikçi çalışmaların yaygınlaştırılması
 • Çevre dostu bir ulaşım sisteminin kurulması
 • Bu alanda network'lerin oluşturulması ve yaygınlaştırılması
 • Güvenliğin artırılması
 • Diğer ülkelerle iş birliği
 • Yol güvenliğinin artırılması ve genç sürücülerin eğitilmesi
 
Program yılda bir defa çağrı yayınlıyor ve bu çağrıdan işletmeler yanında kamu, yerel yönetim ve odalar da faydalanabiliyor.

Fatih ÖNCÜ

25 milyon Euro üzerinde bir yatırımım var. Avrupa Birliği desteklerinden faydalanabilir miyim?

18.04.2017
Avrupa Birliği bu değerde yüksek bütçeli bir yatırım için işletmeye hibe vermez, fakat Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Dünya Bankasının International Finance Cooperation (IFC) veya EBRD gibi bankalardan uzun vadeli ve düşük faizli kredi alma imkânınız olabilir. 
Bu bankaların ortak özelliği, projelerde  Avrupa kalkınma politikalarına katkı sağlayacak etkenleri barındırıyor olması. Yani “Projem var, iyi de bir kazanç getirecek bir proje, teminat da verebilirim, kredi istiyorum.” diyemiyorsunuz. 
 • Yatırımın kalkınmada öncelikli ve az gelişmiş bölgelerde olması,
 • Sağlık ve eğitim sistemine katkı sağlaması,
 • Çevre dostu üretim alanlarının kurulması,
 • Alternatif enerji sistemlerinin kurulması, desteklenecek projelerde göz önünde bulundurulan diğer etkenler. 
Program hakkında daha detaylı bilgiyi EIB sayfasından alabilirsiniz.
http://www.eib.org/products/lending/loans/index.htm
 
Fatih ÖNCÜ

AR-GE çalışmalarımız için faydalanabileceğimiz ve tavsiye edeceğiniz bir program var mı?

7.04.2017
Var. Hem de onlarca. Projenize göre program değişebilir fakat öncelikli olarak yerel programları araştırmanızı tavsiye ederim. Mesela TÜBİTAK'ın “1515-Öncül AR-GE Laboratuvarları Destekleme Programı” bunlardan biri.

Programının amacı;

Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi ve ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasının sağlanmasıdır. Belirtilen amaçlarla, alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların Türkiye’de kuracağı AR-GE laboratuvarlarının belirli giderleri geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenecektir.

Alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların, geleceğin teknolojilerini geliştirmeye dönük bilimsel hedefler içeren ve değerlendirme sonucu TÜBİTAK tarafından kabul edilen araştırma programı kapsamında;

• Yeni bilgiler üretilmesi ve uygulanması,
• Bilimsel yorumların yapılması,
• Güncel ve gelecekte karşılaşılması muhtemel teknolojik ve bilimsel problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar yapılması,
• Kavramsal doğrulama, yeni kuramsal çerçeveler oluşturulması amaçlı temel ve/veya uygulamalı araştırmaya dayanan faaliyetlerin desteklenmesi esastır.

Program hakkında daha detaylı bilgiyi TÜBİTAK sayfasından alabilirsiniz.
 
Fatih ÖNCÜ
 

AR-GE çalışması yapan işletmemiz için vergi indirimi veya teşviki mevcut mudur? Varsa nasıl faydalanabilirim?

7.04.2017
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında mükelleflerin, münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde, işletmeleri bünyesinde 2008 hesap döneminden itibaren yaptıkları harcamaların %100’ü kurum kazancının tespitinde AR-GE indirimi olarak dikkate alınabilmektedir.

AR-GE indiriminden yararlananlar, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan AR-GE indiriminden ayrıca yararlanamazlar.

Konu ile ilgili daha detaylı bilgiyi Maliye Bakanlığı veya bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden alabilirsiniz.
 
Fatih ÖNCÜ

Son dönemde Avrupa Birliği ülkeleri ile özellikle Almanya ve Hollanda ile yaşadığımız sorunlar Türkiye’nin AB fonları almasını olumsuz yönde etkiler mi?
 

3.04.2017
Hayır etkilemez. Türkiye’nin AB fonlarını değerlendirmesine yönelik çalışmalar sözleşmelerle garanti altındadır. Avrupa Birliği fonları dönemsel olarak verilir ve şu an 2014-2020 dönemindeyiz. 2020 dönemine kadar, Türkiye AB fonlarından faydalanabilir. Mesela Horizon 2020 programı. Toplam bütçesi 80 milyar Euro. Türkiye bu programdan faydalanabilmek için programa mali katkı sağladı. Böylelikle Türkiye’nin bu programdan 2020 yılına kadar faydalanması sözleşme ile garanti altına alındı. Diğer programlar da bundan farklı değil. Tavsiyem, siyasi ve ekonomik sorunlara odaklanmadan, fonların değerlendirilmesine yönelik çalışmalara son sürat devam edilmesi.
 

Fatih ÖNCÜ

COSME Kredi Garanti Desteği Çağrısı altında Avrupa Yatırım Fonu’nun finansal aracısı olabilecek uygun kuruluşlar ve faydalanabilecek işletmeler nelerdir?
 

24.03.2017
• İlgili mevzuat çerçevesinde Avrupa Birliği üye ülkelerinde ve COSME ile ilgili ülkelerde kurulmuş ve faaliyet gösteren KOBİ’lere kredi sunma veya leasing faaliyetlerinde bulunmaya yetkili finans veya kredi kuruluşları ve kredi fonları,
 
• İlgili mevzuat çerçevesinde Avrupa Birliği üye ülkelerinde ve COSME ile ilgili ülkelerde kurulmuş ve faaliyet gösteren KOBİ’lere garanti sunmaya yetkili garanti kuruluşları, kredi veya finansman kuruluşları,
 
• Avrupa Birliği üye ülkelerinde ve COSME ile ilgili ülkelerde kurulmuş ve faaliyet gösteren KOBİ’ler COSME Kredi Garanti Desteği’nden yararlanabilir. Desteklenen KOBİ’ler etik prensiplere uygun olmayan faaliyetler yürütmemeli veya Avrupa Yatırım Fonu tarafından kısıtlanan bir veya daha fazla sektöre odaklanmamalıdır.
 

Fatih ÖNCÜ

Kredi Garanti Desteği nedir? Nasıl faydalanabilirim?

24.03.2017
Ülkemizde KOSGEB koordinasyonunda yürütülen, AB tarafından 2014-2020 yıllarını kapsayacak şekilde KOBİ’ler ve girişimcilere dönük uygulamaya konulan COSME (İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği) Programı kapsamında, AB Komisyonu’nca 30 Eylül 2020 tarihine kadar açık kalacak olan AB COSME Programı, Kredi Garanti Desteği (Loan Guarantee Facility-LGF) ve Büyüme Amaçlı Özkaynak Desteği (Equity Facility for Growth-EFG) fon programları KOBİ sayılarının artırılmasını ve mevcut KOBİ'lerin kapasitesinin artırılmasını hedeflemektedir.
 
COSME Programı Kredi Garanti Desteği (Loan Guarantee Facility-LGF); Avrupa işletmelerinin büyüme, araştırma ve inovasyonunu destekleyen “Tek AB Kredi Finansman Aracı” açılımlarından biri olup Avrupa Yatırım Fonu tarafından yönetilen bir girişim.
 
“Tek AB Kredi Finansman Aracı” çerçevesinde; COSME programı altında yer alan Kredi Garanti Desteği (Loan Guarantee Facility-LGF) ve H2020 programı altında yer alan InnovFin KOBİ Garanti Desteği (InnovFin SME Guarantee Facility) Avrupa Yatırım Fonu (AYF) tarafından yönetilmektedir.

Kredi Garanti Desteği aracılığıyla Avrupa Yatırım Fonu, seçilecek finansal aracılara (Örneğin; garanti kuruluşları, bankalar, leasing firmaları vb.), KOBİ’lere daha fazla kredi ve leasing imkânı sunabilmelerine destek olmak amacıyla, KOBİ kredi finans portföylerinin menkul kıymetleştirilmesini de içerecek biçimde garantiler ve kontrgarantiler sunulmaktadır.
 
Riskin paylaşılmasıyla, COSME garantileri, geleneksel bankacılık sistemine erişimde zorluklar yaşayan birçok KOBİ’nin kredi finansmanına erişimini kolaylaştırarak finansal aracıların finansman sağlayacakları KOBİ sayısını arttırmalarına katkı sağlamaktadır.
 
Kredi Garanti Desteği daha önce 2007-2013 dönemini kapsayan Rekabetçilik ve İnovasyon Çerçeve Programı (CIP) altında Avrupa Yatırım Fonu tarafından uygulanmış olan KOBİ Garanti Desteği’nin (SME Guarantee Facility-SMEG) devamı niteliğindedir.
Program hakkında daha fazla bilgiyi, KOSGEB şubelerinden ve bankamız şubelerinden alabilirsiniz.
 
 

Fatih ÖNCÜ

ERA-MIN-2 ERA-NET Cofund Projesi çağrısının kapsamı nedir ve hangi projeler desteklenecektir? Nasıl başvurabilirim?

17.03.2017
Bu program kapsamında enerji ve tarımsal maddeler hariç, a) Metal, b) İnşaat, c) Endüstriyel mineraller ile sektörü ilgilendiren ham maddeler yaşam döngüsünü oluşturan birincil ve ikincil kaynakları konu edinen AR-GE projeleri desteklenecektir. Nasıl başvurabileceğinize gelince; format, konu, kapsam, bilimsel içerik ve ulusal uygunluk açısından yeterli bulunan adaylardan daha sonra ikinci aşamada tam öneriler istenir. Ön öneriler için başvurular 01.02.2017-05.05.2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Ön öneriler ve tam öneriler; çağrı metninde belirtilen en az 2 ülke ve 2 kuruluşun katılımı ile kurulan konsorsiyum adına proje koordinatörü tarafından “submission” (takdim) bölümü kullanılarak sunulmalıdır.
 
Çağrı metni için: https://www.era-min.eu/node/30
 
Fatih Öncü

ERA-MIN Projesi nedir ve bu projeden nasıl faydalanabilirim?

17.03.2017
Endüstriyel rekabet edilebilirliği güçlendirmek ve döngüsel ekonomiye geçmek için Avrupa’da “ham maddelerle” ilgili AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayıp yürütmek amacıyla oluşturulan bir projedir. ERA-MIN-2 Projesi 01 Aralık 2016 tarihinde başlamıştır. ERA-MIN-2, on sekiz ülkeden 21 fonlayıcı kuruluşun bir araya gelmesi ile oluşan bir konsorsiyumdur.

Fatih Öncü

Yurt dışı fuarlara katılmak istiyorum.  Ekonomi Bakanlığı teşviklerinden faydalanabilir miyim?

13.03.2017
T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü mal ticaretine ilişkin uluslararası fuarlara işletmelerin katılımları ve organizatörlerin tanıtım harcamalarını, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğ” kapsamında desteklemektedir. Bu çerçevede Bakanlık, belirlenip ilan edilen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara işletmelerin bireysel katılımını, bunun yanı sıra yetkilendirilen organizatörlerce düzenlenen fuarlara milli katılım ve sektöründe önde gelen prestijli fuarlara katılımı belirli kalemlerde ve değişen tutarlarda desteklemektedir. Fuarlara teşvik hakkında bilgiyi ve yıl içinde düzenlenen fuar takvimini bakanlık sayfasından alabilirsiniz.
 
Fatih Öncü

İhracat yapan bir işletmemiz var. Devlet desteklerinden nasıl faydalanabilirim?
 

13.03.2017
T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ihracata yönelik devlet yardımları, yurt dışına açılma sürecinde işletmelere her safhada destek sağlamaktadır.
 
Bakanlık, yatırım-üretim-istihdam-ihracat değer zincirinin tüm halkalarına yönelik politikalar oluşturarak “AR-GE, inovasyon, tasarım, markalaşma ve hedef pazara giriş” konularında ihracatçı işletmelerin performanslarına katkı sağlamaktadır. Bakanlık destek sistematiğinde ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç olgunluk seviyesi bulunuyor. 
 
Fatih Öncü
 

Merhaba firma olarak çelik metal imalatı ile uğraşmaktayız Kiralık olarak kullandığımız imalathaneye aylık 20.000 TL kira vermekteyiz Kocaeli veya Sakarya illerinde bir imalathane kurmak istiyoruz Bu konuda devletin arsa tahsisi veya imalathane yapım bedeli teşviki gibi herhangi bir yardım veya teşvik varmı dır? Nereye ve nasıl başvurmalıyız? Teşekkürler

3.03.2017
Arsa tahsisi veya fabrika destekleri Doğu ve Güneydoğu illerinde yapılan yatırımlar için geçerlidir. Yaptırım planınızı bu bölgeler için yaparsanız T.C. Ekonomi Bakanlığı ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’ndan destek alabilirsiniz.
Kocaeli’ndeki mevcut yatırımlarınız için, KOSGEM, TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansı gibi kurumlardan destek alabilirsiniz, fakat bu desteklerin içinde arsa ve kira yardımı yoktur.
 

Türkiye dışına mesela Orta Asya ülkelerine, Balkan ülkelerine açılan özel AB fonları var.  Bir Türk işletmesi, üniversitesi veya sivil toplum kuruluşu olarak bu fonlardan faydalanabilir miyim?
 

20.02.2017
Türkiye’de olduğu gibi diğer ülkelerde de bir çağrı yayınlandığında çağrı dosyaları içinde rehber de olur. Rehberde program ile ilgili tarihçenin yanı sıra programın amacı, bütçesi, hangi ülkelerin ve kuruluşların fon programından faydalanabileceği yazar. AB’ye üye ülkelerin yanı sıra Türkiye gibi aday ülke statüsünde bulunan ülkeler de açılan çağrılardan yararlanabiliyor. 
 
Diğer ülkeler için açılan çağrıları EUROPEAID sayfasından takip edebilirsiniz:
 
 
 
 
Fatih Öncü
 

COSME programının KOBİ’ler için fırsatlar sunduğunu öğrendim. Bu programın çağrılarını Türkçe ve İngilizce nereden takip edebilirim?

20.02.2017
COSME Avrupa Birliği üye ve aday ülkelerde bulunan KOBİ’lerin rekabet edilebilirliğini artırmaya yönelik bir programdır. Programı Türkiye’de KOSGEB temsil ediyor. Program hakkında detaylı bilgi alabileceğiniz bağlantılar:
 
 
 
Fatih Öncü

Bir ürün geliştirdim ve ürünüm için patent desteğine ihtiyacım var. Nereden destek alabilirim?

13.02.2017
TÜBİTAK Patent Destek Programı’na müracaatta bulunabilirsiniz.

Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE) yapılacak olan ulusal patent başvurularında;
 • Araştırma Raporu Desteği,
 • İnceleme Raporu Desteği,
 • Vekil kullanılan başvurulara vekil desteği,
 • Patent alınması durumunda ise patent sahibine ve patent vekillerine patent tescil ödülü verilmektedir.
Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO), Avrupa Patent Ofisi (EPO), Amerika Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi (USPTO) ve Japonya Patent Ofisi’ne (JPO) yapılan patent başvurularında;
 • Başvuru veya Araştırma Raporu Desteği,
 • İnceleme Raporu Desteği,
 • EPO, USPTO veya JPO’dan Patent alınması durumunda patent ödülü
verilmektedir.
 
Destek kapsamı ile ilgili olarak daha detaylı bilgiyi TÜBİTAK sayfasından alabilirsiniz.

Fatih Öncü

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı nedir?  Ne tür fırsatlar sunuyor?

13.02.2017
Avrupa Birliği Bakanlığı’nın ulusal otoritesi olduğu ENI (Avrupa Komşuluk Aracı) Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği (SÖİ) Programı’nın amacı Karadeniz havzasında bulunan ülkeler arası iş birliğinin ve ticaretin geliştirilmesine yönelik bir fon programıdır.
 
Program kapsamında desteklenen projeler;
 • Turizm ve kültür alanlarında iş ve girişimciliğin desteklenmesi,
 • Tarım ve bağlantılı sektörlerde sınır ötesi ticaret olanaklarının ve modernizasyonun artırılması,
 • Ortaklaşa çevresel izlemenin geliştirilmesi,
 • Nehir ve deniz kirliliğini azaltmak amaçlı ortak farkındalık oluşturma faaliyetleri.

Fatih Öncü

Avrupa Birliği çağrılarından bazıları sadece sivil toplum kuruluşları için geçerli. İşletme olarak bu programların projelerinde yer alabilir miyiz?

10.02.2017
Ortak veya alt yüklenici olarak işletmeler sadece Sivil Toplum Kuruluşları (STK) için açık olan çağrıların projelerinde yer alabilir. STK’lerin sunacakları projelerde hizmet, servis, kira ve/veya ürün satın alması söz konusu olabilir. Bu tür alımlarda işletmeler projede ortaklıktan ziyade alt yüklenici olarak görev alabilirler.  

Fatih Öncü

Eurostars nedir? İşletmeler faydalanabilir mi?

10.02.2017
Eurostars, KOBİ’lerin AR-GE ve inovasyon projeleri için geliştirilmiş bir fon programıdır. 2007’den bu yana faaliyet gösteren program işletmelerin AR-GE, inovasyon ve yenilikçi projelerine mali destek sağlıyor.

Eurostars’da proje ana ortağı; Eurostars üyesi ülkeden, Avrupa Birliği KOBİ tanımına uygun, AR-GE yoğun KOBİ olmalıdır. Projeye yapılacak katkının en az %50’si projede yer alan AR-GE yoğun KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilmeli ve proje en fazla 3 yıl içinde tamamlanmalıdır.

Hedeflenen ürün veya süreç proje tamamlandıktan sonra en geç 2 yıl içerisinde pazara sunulmalıdır.

Fatih Öncü

Video oyunları geliştirin bir yazılım şirketimiz var. Bu çerçevede çalışmamız için alabileceğimiz bir Avrupa Birliği desteği mevcut mudur?

27.01.2017
CREATIVE EUROPE-MEDIA-Support for the Development of European Video Games Programı’na müracaat ederek  projeniz için destek alabilirsiniz. Progamın amacı video oyunu geliştiren işletmelerin kapasitesini artırmak, inovatif oyunların geliştirilmesine yardımcı olmak.

Program rehberini indirebileceğiniz link: http://bit.ly/2kwxlFF

Fatih Öncü

Film yapım ajansı olarak filmlerimize destek alabileceğimiz bir program var mı?

27.01.2017
CREATIVE EUROPE-Support for the distribution of non-national films-the distribution "Selective Scheme" Programı sinema, belgesel ve film gibi çalışmaların Avrupa başta olmak üzere diğer ülkelere dağıtımı konusunda yapımcı işletmelere fon sağlıyor.

Programın toplam bütçesi 9.7 milyon Euro. Müracaatlar her yıl mart ayının ilk haftası yapılıyor.

Fatih Öncü

merhaba ben ve eşim kosgeb girişimcilik eğitimini tamamladık yalnız iş yeri açmak için elimdeki para yetersiz kosgeb girişimcisi olarak 50 bin hibe ve 100 geri ödemeli krediden nasıl faydalnırız yani ben 50 bin tl faizsiz kredi çekip başlayabilirmiyim daha doğrusu faturayı kestirip başvurumu yapsam faizsiz kredi çıkarmı böyle olursa hibeden nasıl faydalanırım bu doğrultuda ayrıca bankaya gidip görüşmeme gerek varmı iyi çalışmalar saygılar....

25.01.2017
Halkbank Girişimci Kredileri ve Girişimci Esnafa Faizsiz Kredi hakkında sayfamızdaki ilgili bölümleri incelemenizi tavsiye ederim. KOSGEB Girişimcilik Destek Programını bitiren, başvuru tarihinde 30 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkarlara KOSGEB tarafından onaylanan projelerini Bankamıza sunmaları durumunda 100.000 TL’ye kadar % 100 faiz indirim imkanı ile kredi kullanabilmektedir. Ayrıca Genç, Cesur, Usta ve Mucit Girişimci Kredisi seçeneklerimizden de yararlanabilirsiniz. Detaylı bilgilendirme ve değerlendirme işlemleri için size en yakın Halkbank şubesine müracaat edebilirsiniz.
 

İşletme olarak üniversitelerle iş birliği yaparak bir ürün üzerinde çalışma yapmak istiyoruz.  Faydalanabileceğimiz destek mevcut mudur?

24.01.2017
TÜBİTAK, Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen AR-GE nitelikli projeleri desteklemektedir.
 
Proje kapsamında desteklenen gider kalemleri;

a) Personel giderleri,
b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
d) Malzeme ve sarf giderleri,
e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
f) Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı AR-GE birimleri, özel sektör AR-GE kuruluşları ve benzeri AR-GE kurum ve kuruluşlarına yaptırılan AR-GE hizmet giderleri.
 

Fatih Öncü

İşletme olarak geliştirdiğimiz bir ürün için Avrupa ve diğer ülkelerden patent almak istiyorum. Maliyetlerin karşılanmasına yönelik destek programı mevcut mudur?

24.01.2017
TÜBİTAK Patent Destek Programı’ndan patent masrafları için destek alabilirsiniz.

Bu program kapsamında Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE), Dünya Fikri Haklar Örgütü’ne (WIPO), Avrupa Patent Ofisi’ne (EPO), Japonya Patent Ofisi’ne (JPO), Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi’ne (USPTO) yapılacak olan patent başvuruları desteklenmektedir.
 

Fatih Öncü

İşletmeler için bir yazılım geliştirdim. Destek alabilir miyim?

19.01.2017
TÜBİTAK’ın 1511-O¨ncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı’ndan faydalanabilirsiniz.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte bilgi güvenliği alanında oluşan risklerde de artış¸ gözlenmiştir. Bu alandaki önlemlere ek olarak, ülkemizde var olan yetkinliğin güçlendirilmesi ve kapasitenin artırılmasına yönelik bilimsel-teknolojik çalışmalara gereksinim vardır. Söz konusu gereksinim doğrultusunda bu c¸agˆrı ile bilgi güvenliği konusunda o¨zgu¨n, yenilikçi, yüksek başarımlı, kullanılabilirliği yüksek yazılım ve donanım sistemlerini geliştirmeyi hedefleyen projelerin desteklenmesi amac¸lanmaktadır.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler

Zararlı Yazılım Tespit Araçlarının Geliştirilmesi:

 • Zararlı Yazılımların Dinamik Analizi: Zararlı yazılımların dinamik olarak analizini yapacak, sıfırıncı gün saldırılarını (zero-day attacks) tespit edecek altyapı, yo¨ntem ve yazılım araçlarının geliştirilmesi,
 • Zararlı Yazılım İmza (Signature) Veri Tabanlarının Olus¸turulması: Su¨rdu¨ru¨lebilir bir imza veri tabanının oluşturulması için gerekli altyapının ve yazılım araçlarının geliştirilmesi.
I·zleme Arac¸ları: Agˆ trafigˆini ve sistem aktivitelerini gerc¸ek zamanlı izleyen, anormallikleri tespit eden, raporlayan yazılım araçlarının geliştirilmesi

Dağıtık Hizmet Dışı Bırakma (DDoS) Saldırılarını Tespit ve Etkisiz Bırakma
 • Yu¨ksek bant genişlikli saldırılara karşı koruma sağlayan donanım ve yazılım sistemlerinin geliştirilmesi,
 • Test amaçlı yüksek bant genişlikli zararlı/normal agˆ trafiği yaratan ve değişik test senaryolarını uygulayabilen donanım-yazılım sistemlerinin geliştirilmesi.
Yazılımlardaki Gu¨venlik Zafiyetlerinin Tespiti ve Raporlanmasına Yönelik Yazılım Arac¸ları: İşletim sistemi ve uygulama kodlarının sistematik gu¨venlik testlerini gerçekleştirecek, açıkların bulunmasını ve raporlanmasını sağlayacak yazılım araçlarının geliştirilmesi.
 
Gu¨venlik Bilgi ve Olay Yönetim Yazılım Arac¸ları: Bu alanda geliştirilecek ürünlerin aşağıdaki özelliklere sahip olması beklenmektedir.
 • Bilgisayar sistemlerinde ha^lihazırda tutulan günlük (log) verilerinin etkin bir şekilde toplanması, birleştirilmesi, analizlerinin gerçekleştirilmesi ve raporlanması,
 • Toplanan verilerin büyük veri sistemi içerisinde saklanması ve işlenmesi,
 • Toplanan verilerin görselleştirilmesi.
Adli Bilişim Yazılım Arac¸ları: Bilişim suçlarının tespiti amacıyla aşağıda yer alan konulara yönelik sistemlerin geliştirilmesi;
 • Sabit disk ve hafıza imajı alma araçları,
 • I·maj dosyaları üzerinde etkin adli analiz yapma araçları,
 • Veri kurtarma araçları.

Gu¨venlik Eğitim Uygulamaları: Bilgi gu¨venligˆi alanında çalışan personelin yetkinliğini geliştirmek ve ölçmek amacıyla kullanılacak, aşağıda muhtemel özellikleri listelenen eğitim yazılım araçlarının geliştirilmesi;

 • Mevcut senaryoları olan ve yeni senaryoların dinamik olarak eklenebilen,
 • Multimedya içerikle desteklenebilen,
 • Uzaktan öğrenimi destekleyen,
 • Etkileşimli çalışan.

Bilgi Gu¨venligˆi Denetleme Yazılım Arac¸ları: Bilgi gu¨venligˆi yönetim süreçlerinin denetimlerinin planlanması, denetlenmesi, raporlaması ve izlenmesi hususunda yazılımların geliştirilmesi. Kaynak: http://bit.ly/2iLNc1w

Fatih Öncü

Güneş enerjisinden elektrik elde edilmesine yönelik bir projem var. AB’den destek alabilir miyim?

19.01.2017
Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan SOLAR-ERA.NET Cofund, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması, güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konusunda sanayi uygulamalarının arttırılmasına yönelik projelere destek vermektedir.

SOLAR-ERA.NET Cofund kapsamında, güneş enerjisi AR-GE projeleri desteklenmektedir. Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin de başvurabileceği çağrı süreci, proje ön başvurusu ve proje önerisi olmak üzere 2 adımlı bir prosedürdür. Proje ön başvurusu çağrısı 20 Şubat 2017 tarihinde ve proje önerisi çağrısı 14 Haziran 2017 tarihinde kapanacaktır.

Fatih Öncü

Bilgi ve iletişim teknolojileri-geniş bant teknolojileri alanında bir projem var. Destek alabileceğim yerel veya AB fonu var mıdır?

11.01.2017
Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında destek alabileceğiniz fon miktarı oldukça fazla. TÜBİTAK’ın “Bilgi ve İletişim Teknolojileri-Genişbant Teknolojileri Çağrı Programı”nı incelemenizi tavsiye ederim.

Yeni nesil servisler ve nesnelerin interneti ile birlikte mobil veri trafiğinin mevcut trafiğe göre katlanarak bu¨yu¨yecegˆi o¨ngo¨ru¨lmektedir. Bu ihtiyacı kars¸ılamak amacıyla 5G mobil teknolojilerin tasarlanması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar ivmelenerek hız kazanmaktadır. Standardizasyonu devam eden 5G teknolojilerinin geliştirilmesinde ülkemizdeki üniversite ve firmaların katkılarının arttırılmasına ihtiyaç¸ duyulmaktadır.

Bu çağrıda 5G erişim ağı, çekirdek ağ ve ara bağlanım (Backhaul) teknolojilerinin tasarlanması, prototiplerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 5G’de yazılım tabanlı teknolojilerin öne c¸ıkması ile agˆ yo¨netimi ve planlama, gu¨venlik, sanallas¸tırma teknolojileri de bu c¸agˆrı kapsamı dahilinde desteklenecektir. Projelerden elde edilecek teknolojik kazanımlar ile u¨lkemizin uluslararası projelere katılımının artması ve firmalarımızın uluslararası standart kurulus¸larında (3GPP, ITU, IEEE vb.) aktif rol alarak 5G standartlarının gelis¸imine katkı sagˆlaması amac¸lanmaktadır.
 

Fatih Öncü

Avrupa Birliği start-up (yeni kurulacak) işletmelere destek sağlıyor mu?

5.01.2017
Evet, EASME programı altında yeni fikir ve başlangıçlara mali destek sağlıyor. Yeni kurulan işletmeler Avrupa Birliği ülkelerinde istihdam alanında ciddi katkılar yapıyor. Mali desteğin de ötesinde işletmelere finansal kaynaklara erişmede kolaylıklar sağlanıyor, danışmanlık hizmetleri veriliyor.

Fatih Öncü

AB Çerçeve Programı HORIZON 2020’den en fazla hangi ülke işletmeleri faydalandı?

5.01.2017
HORIZON 2020 Programı Avrupa Birliği’nin en büyük fon programı. Toplam bütçesi 80 milyar Euro’ya yakın. Programda KOBİ’lere özel bir destek de mevcut. KOBİ’lerin AR-GE ve inovasyon projeleri ayrıca destekleniyor. Programın toplam bütçesinin %20’si KOBİ’lere verilecek.

2017 yılında toplamda 70 adet KOBİ’nin projesi mali destek aldı. İspanya 14 KOBİ ile birinci sırada.  Bunu 10 proje ile Hollanda, 9 proje ile Birleşik Krallık (UK), 8 proje ile Almanya, 7 proje ile Fransa, 6 proje ile İtalya takip etti. Portekiz ve Finlandiya’dan 3, Slovakya ve Danimarka’dan 2 işletme, Sırbistan, Lüksemburg, İzlanda, İrlanda, Yunanistan, Kıbrıs ve Belçika’dan 1 işletme HORIZON 2020 programından mali destek aldı.

Fatih Öncü

Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Programı nedir?  İşletme olarak programdan nasıl faydalanabilirim?

28.12.2016
Erasmus+ Programı eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik, Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında iş birliğini teşvik eden bir programdır.

Yetişkin Eğitimi programın bir parçası olup yetişkin eğitiminin kalitesinin arttırılması, programa üye ülkelerdeki yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren kuruluşlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi programın amaçları arasında yer almaktadır. Projeler, yetişkinlerin temel becerileri (okuma-yazma, sayısal ve dijital) ile anahtar yeterliklerinin geliştirilmesine yöneliktir.

Program 2 ana eylemden oluşmaktadır.

Ana Eylem 1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Yetişkin Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği
 
Ana Eylem 2 - Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi İçin İş birliği
 
Yetişkin Eğitimi İçin Stratejik Ortaklıklar 
 
Program hakkında daha detaylı bilgiyi Ulusal Ajans web sayfasından(ua.gov.tr) alabilirsiniz.

Fatih Öncü

Avrupa Birliği fonları ile desteklenmiş projeleri nereden bulabilirim?

28.12.2016
Avrupa Birl