KOBİ’lere Hayat Sigortası Nedir?

Sigortalının bir yıllık sigorta süresi içerisinde vefatı halinde, poliçedeki teminat limiti ile sınırlı olmak üzere, sigortalının bankamıza olan şahsi kredi/kredi kartı vb. borçları Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından kapatılarak, borcun kapatılmasından sonra kalan tutar olması durumunda hak sahiplerine ödeme yapılır. Sigortalının sigorta süresi içinde kaza/hastalık sonucu daimi malul kalması halinde ise tazminat tutarı sigortalıya ödenir.

 

Kimler Yararlanabilir?

18-70 yaş arası Banka müşterilerimiz bu üründen faydalanabilir.

Sigorta Süresi

Kobi Hayat Sigortası 1 yıl süreli olmakla birlikte, takip eden yıllarda isteğe bağlı olarak her yıl yenilenir.

Teminat tutarı Nedir?

Minimum teminat 10.000 TL’dir. Prim tutarı, seçilen teminat tutarının ‰ 9’udur.
 

Teminat hangi durumları kapsar ve ne zaman devreye girer?

Vefat Teminatı
Sigortalının sigorta süresi içerisinde vefatı halinde, poliçenin teminat limiti kapsamında sigortalının Bankamıza olan borcu kapatılır. Söz konusu borcun kapatılmasından sonra kalan tutar olması halinde evvelce tayin edilmiş lehdar/ lehdarlarına veya lehdar tayin edilmemiş ise kanuni varislerine poliçede belirlenmiş olan vefat teminatı ödenir.

Maluliyet Teminatı
Sigortalının sigorta süresi içerisinde bir kaza veya hastalık sonucu tam ve sürekli maluliyeti halinde tazminat tutarı sigortalıya ödenir. Maluliyet teminatından sonra 3 ay içinde gerçekleşen vefat durumlarında vefat teminatı ödenmez, sigorta sonlanır.

KOBİ’lere Hayat Sigortası vergi avantajı Nedir?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6327 sayılı kanun ile değişen 63. ve 89. maddeleri gereğince; mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait ödeyeceği Yaşam Sigortası primleri için vergi indiriminden yararlanabilmektedir. İndirim konusu primler, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 15’ ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak üzere hizmet erbabının safi ücret tutarının belirlenmesi sırasında indirim konusu yapılabilecektir.