Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme
"Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
 
T. Halk Bankası A.Ş. ile akdetmiş olduğunuz her türlü sözleşmeler kapsamında Bankamıza bildirdiğiniz ve/veya Bankamızca haricen temin edilen kişisel verileriniz,  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Bankamızca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ve aşağıda açıklandığı amaç ve çerçevede işlenebilecektir.
 
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz, Genel Müdürlük veya Şubelerimiz, müşteri görüşmeleri, doğrudan satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, doğrudan bankacılık, ATM’ler, internet şubelerimiz, tüm mobil uygulamalarımız, çağrı merkezlerimiz, anlaşmalı bayiler ve aracılık / acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, anlaşmalı internet siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, sosyal medya, adli kayıtların taranması, piyasa istihbaratı, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, SMS kanalları, Üye İş Yeri POS kanalları, anlaşmalı mağazalar, online satış siteleri, SGK kayıtları, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler, PTT, Bankalararası Kart Merkezi vb gibi yöntemler ile Bankamızın sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek ilgili mevzuat uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.
 
Kişisel Verilerinizin Aktarılması: Kişisel verileriniz, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, Bankacılık Kanunu uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kuruluşlara, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kredi Kayıt Bürosu, Bankalararası Kart Merkezi, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Bankamız yurt içi – yurt dışı iştiraklerine, aracılık / acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere, mevzuatın izin verdiği hallerde Bankamızca destek hizmeti veya hizmet alınan yurt içi – yurt dışı üçüncü kişilere aktarılabilecektir. 
 
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler: Kişisel verileriniz, belirtilen amaçlarla, Bankacılık Kanunu, Vergi Usul Kanunu, MASAK, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve sair yasal mevzuatlar sebebiyle işlenmektedir.
 
Bankamız ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda talep ettiğiniz/edeceğiniz ürün ve hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, kredi değerlendirme işlemleri, Bankamız ve iştiraklerimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti v.b amaçlarla, Bankacılık faaliyetleri ile ilişkili olarak işlenmektedir.
 
KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız: KVKK’nun 11. maddesi kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nun 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi (bankacılık verisi üzerindeki kişisel bilgilerinizin silinerek kaydın kişisel veriden bağımsız hale getirilmesi) için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.