• Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Destekleri

 
 
Başvuru Mercii: TTGV
  
Kimler Yararlanabilir: Sanayi kuruluşları ve AR-GE faaliyetleri yapan yazılım şirketleri
  
Proje Üst Limiti: 1.000.000$
  
Destek Oranı: %50
  
Destek Süresi: 24 ay
  
Destek Konuları:
 • Kavram geliştirme
 • Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlilik etüdü
 • Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar çalışmaları vb. çalışmalar
 • Tasarım ve çizim çalışmaları
 • Prototip üretimi
 • Pilot tesisin kurulması
 • Deneme üretimi
 • Patent ve lisans çalışmaları
 • Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri
Destek Kapsamı:
 • Proje kapsamında öngörülen sürede (adam/ay oranında) çalışan personel (araştırmacılar, teknik personel ile projeye destek hizmeti veren personel) giderleri
 • Münhasıran proje faaliyeti için satın alınan veya kullanılan alet, teçhizat, yazılım giderleri
 • Münhasıran proje faaliyeti esnasında kullanılan malzeme ve diğer sarf giderleri
 • Münhasıran proje faaliyeti için, Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı AR‐ GE birimleri, özel sektör AR‐GE kuruluşları vb. AR‐GE kurum ve kuruluşlarına yaptırılan AR‐GE hizmet giderleri, danışmanlık hizmeti ve buna eşdeğer hizmet alımları ile özel sektör kuruluşlarına proje kapsamında yaptırılan her türlü imalat veya bu kuruluşlardan yapılan hizmet alımları
 • Alınacak patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderleri
 • Proje kapsamında yapılan seyahat, nakliye ve haberleşme giderleri