KOSGEB AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

 
Başvuru Mercii: KOSGEB
 
Kimler Yararlanabilir: KOBİ'ler

Destek Üst Limiti:

 Ar-Ge ve İnovasyon Programı;

 • Kira Desteği: 24.000-30.000 TL
 • Makine, Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Gideri: 150.000 TL (Geri  Ödemesiz), 300.000 TL(Geri Ödemeli)
 • Personel Gideri: 150.000 TL
 • Proje Geliştirme Desteği: 100.000 TL
 • Başlangıç Sermayesi Desteği: 20.000 TL

Endüstriyel Uygulama Programı;

 • Kira Desteği: 18.000 TL
 • Makine, Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Gideri: 150.000 TL(Geri Ödemesiz), 500.000 TL (Geri Ödemeli)
 • Personel Gideri: 150.000 TL

Destek Oranı: % 75-100

Proje Süresi:

 • Ar-Ge ve İnovasyon Programı; 24 ay (+12 ay)
 • Endüstriyel Uygulama Programı; 18 ay (+12 ay)

Destek Konuları:

 • Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,
 • Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,
 • KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,
 • Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,
 • İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,
 • Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

Destek Kapsamı:

Ar-Ge ve İnovasyon Programı: - İşlik Desteği ,- Kira Desteği ,- Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği ,- Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli),- Personel Gideri Desteği,- Başlangıç Sermayesi Desteği,- Proje Geliştirme Desteği,- Proje Danışmanlık Desteği,- Eğitim Desteği,- Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği,- Proje Tanıtım Desteği,- Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği,- Test, Analiz, Belgelendirme Desteği.

Endüstriyel Uygulama Programı:- Kira Desteği,- Personel Gideri Desteği, - Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz)

KOSGEB Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Progamı

Başvuru Mercii: KOSGEB 

Kimler Yararlanabilir: KOBİ'ler

Destek Üst Limiti: 100.000-TL

Destek Oranı: %75-100

Destek Konuları: Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı” ile gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin;

 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması,
 • Sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkan sağlanması

Destek Kapsamı: Program kapsamında, KOBİ’lerin paylarının Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmek üzere halka açılma sürecinde;

 • Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,
 • Bağımsız denetim hizmeti bedeli,
 • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti,
 • İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti,
 • Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,
 • Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu,

KOSGEB tarafından geri ödemesiz destek olarak söz konusu maliyetler KOSGEB tarafından karşılanacaktır.

KOSGEB Genel Destek Programı

Başvuru Mercii: KOSGEB

Kimler Yararlanabilir: KOBİ'ler

Destek Üst Limiti: 10.000-30.000 TL

Destek Oranı: %50-60

Destek Süresi: Limitsiz

Destek Konuları:

 • Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,
 • KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
 • Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması,
 • KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
 • KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi

Destek Kapsamı:

 • Yurt İçi Fuar Desteği
 • Yurt Dışı İş Gezisi Desteği
 • Tanıtım Desteği
 • Eşleştirme Desteği
 • Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
 • Danışmanlık Desteği
 • Eğitim Desteği
 • Enerji Verimliliği Desteği
 • Tasarım Desteği
 • Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
 • Belgelendirme Desteği
 • Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği
 • Bağımsız Denetim Desteği

KOSGEB Girişimcilik Destek Programı

Başvuru Mercii: KOSGEB

Kimler Yararlanabilir: Genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar)

Proje Üst Limiti: 50.000 TL (Geri Ödemesiz) ve 100.000 TL (Geri Ödemeli)

Destek Oranı: %60-90

Destek Konuları:

 • Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması,
 • Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması,
 • Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması,
 • İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi,
 • İstihdamın artırılması,
 • Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi.

Destek Kapsamı:

 • İşletme Kuruluş Desteği,
 • Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği,
 • İşletme Giderleri Desteği

KOSGEB İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

Başvuru Mercii: KOSGEB

Kimler Yararlanabilir: KOBİ'ler

Destek Üst Limiti:

 • 1.000.000 TL (300.000 TL Geri Ödemesiz, 700.000 TL Geri Ödemeli)
 • Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarındaki Ortak İmalata Yönelik Projelerde: 1.500.000 TL (300.000 TL Geri Ödemesiz, 1.200.000 TL Geri Ödemeli)

Destek Oranı: %50-60

Destek Süresi: 6-24 ay (+12 ay)

Destek Konuları:

 • KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi,
 • KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması,
 • KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi,
 • Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması,
 • KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi.

Destek Kapsamı:

 • Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,
 • Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,
 • Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslar arası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,
 • Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,
 • Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu

 

KOSGEB KOBİ Proje Destek Programı

Başvuru Mercii: KOSGEB

Kimler Yararlanabilir: KOBİ'ler

Destek Üst Limiti: 150.000TL

Destek Oranı: %50-60

Program Süresi: 3 yıl

Proje Süresi: 6-24 ay (+12 ay)

Destek Konuları:

 • İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,
 • KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,
 • İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,
 • Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.

Destek Kapsamı:

 • Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.
 • Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10 (on)’unu aşamaz.
 • Proje kapsamında alınacak yazılım için sağlanacak KOSGEB desteği bu sınırlamaya dahil değildir.

KOSGEB Tematik Proje Destek Programı

Başvuru Mercii: KOSGEB

Kimler Yararlanabilir: KOBİ'ler ve Meslek Kuruluşları

Destek Miktarı: Proje destek çağrısında belirlenir.

Destek Oranı: %50-%60 arası

Destek Konuları:

 • KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi,
 • Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,
 • KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması,

Destek Kapsamı:

 • Personel ücretleri ve seyahat giderleri,
 • Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri
 • Sarf malzemesi giderleri,
 • Hizmet alım giderleri,
 • Genel idari giderler

KOSGEB Destekleri hakkında ayrıntılı bilgi için www.kosgeb.gov.tr adresini ziyaret ediniz.