KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası

Firmaların yapmış olduğu vadeli satışlarından doğan alacaklarının, ödenmeme riskini teminat altına alan devlet destekli bir sigorta ürünüdür.

Bağlı Ortaklığımız Halk Sigorta A.Ş. KOBİ’lere yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası sistemi ile ilgili Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi (ORYM) olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilmiştir.
 

Hedef Kitle

Yıllık net satış hasılatı 25.000.000 TL’yi geçmeyen KOBİ’ler, Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’ndan faydalanabilir. 

Sigorta Kapsamındaki Satışlar

 • Tüzel kişi firmalar ile tüzel kişiliği bulunmayan şahıs şirketlerine (şahıs şirketi, adi ortaklık, vb dahil) yapılan satışlar.
 • Faturalı vadeli satışlar.
 • Peşin, kredi kartlı, bankanın teminatı (Teminat mektubu, DBS vb.) altında olmayan satışlar ve grup şirketleri ile kamu kurumları haricindeki satışlar.

Not: Poliçe tanzim tarihi itibariyle kesilmiş olan faturalar sigorta kapsamı altına alınabilmektedir. Bu tarihten önce kesilmiş olan faturalarla ilgili herhangi bir teminat söz konusu olmayacaktır.

Sigorta Kapsamındaki Alıcılar

Alıcılar İçin Risk Değerlendirmesinin Yapılması
 •  Sigorta talebinde bulunan işletmenin, vadeli satışlarından elde ettiği cironun en az %50’sini oluşturan ve ciro büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanan alıcıları risk değerlendirmesinde dikkate alınır.

 Örnek 1

Alıcı Firma
Vadeli Satışlar İçindeki Payı
A. Firması %20
B. Firması %15
C. Firması %10
D. Firması %8
 

Örnek 2

Alıcı Firma
Vadeli Satışlar İçindeki Payı
A. Firması %45
B. Firması %30
 
 • Risk değerlendirmesi sonucunda bu alıcıların her birine 1 (en düşük riskli) ile 6 (en yüksek riskli) arasında skor verilir.

 Alıcılar İçin Kredi Limitinin Tahsis Edilmesi

 • Skoru 6 olan alıcılara, Alacak Sigortası kapsamında limit sağlanmaz.
 • Skoru 1 ile 5 arasında olan her alıcıya, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosuna göre aşağıda yer alan tabloda belirtilen azami tutarları geçmemek üzere alıcı limiti sağlanır. 
Vadeli Satışlardan Elde Edilen Ciro (TL) Alıcı Başına Azami Kredi Limiti (TL)
0-5.000.000 100.000
5.000.001-15.000.000 200.000
15.000.001-25.000.000 300.000

 

Prim Hesaplaması

Prim hesabında sigorta talebinde bulunan KOBİ'nin son mali yılda vadeli satışlarından elde ettiği cirosu esas alınır.
 
Ödenecek net prim ve azami teminat tutarı, vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle aşağıdaki tablo esas alınarak hesaplanır.

  120 güne kadar vadeli satışlar için 180 güne kadar vadeli satışlar için 360 güne kadar vadeli satışlar için AZAMİ TEMİNAT TUTARI
Vadeli Satışlardan Elde Edilen Ciro (TL) Oran (%) Oran (%) Oran (%) NET PRİMİN KATI
0 - 3.000.000 0,50 0,80 1,40 30
3.000.001 - 5.000.000 0,45 0,70 1,23 30
5.000.001 - 10.000.000 0,42 0,60 1,05 30
10.000.001 - 15.000.000 0,40 0,50 0,88 30
15.000.001 - 20.000.000 0,35 0,45 0,79 30
20.000.001 - 25.000.000 0,32 0,40 0,70 30

Hesaplanan net prim tutarının 2.000 TL’nin altında çıkması durumunda, net prim tutarı 2.000 TL olarak kabul edilir.
 
Örnek: 4.000.000 TL vadeli satış cirosu bulunan bir KOBİ, 12 alıcısına yaptığı 120 güne kadar vadeli satışından doğan toplam 2.800.000 TL alacağını sigorta ettirmek istemektedir.
 
KOBİ’nin vadeli satışlarından elde ettiği cirosu 4.000.000 TL ve alacaklarının vadesi maksimum 120 güne kadar olduğu için tabloya istinaden uygulanacak prim oranı %0,45’dir.
 
Bu durumda KOBİ’nin ödeyeceği prim tutarı 18.000 TL (4.000.000 x %0,45) olarak hesaplanmaktadır. Bu tutara (%5 oranında) BSMV eklenecektir.

Ödeyeceği bu tutar karşılığında alabileceği maksimum tazminat tutarı da 540.000 TL (18.000 TL x 30) olacaktır. 

Hasar Ödemesi

 • Sigortalı, dilerse fatura vadesinin bitimi ile ihbarda bulunabileceği gibi, alıcısına 60 gün süre tanıyabilir.
 • Alıcıya tanınan 60 günlük süre opsiyonel olup, bu sürenin bitimine müteakip en geç 30 gün içerisinde hasar ihbarında bulunmalıdır.
 • Hasar ihbarından itibaren tahsilat sürecinin yürütülmesi için 120 gün bekleme süresi başlar.
 • Bekleme süresini takiben 30 gün içinde yapılan hasar başvuruları sonuçlanacak ve tazminat ödemeleri gerçekleştirilecektir.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasının KOBİ’lere Faydaları

 • Müşterilerini analiz edip, finansal durumlarını izleyerek şirketin risk yönetimine katkı sağlar.
 • İşletmeyi öngörülmeyen tahsilat problemlerine karşı koruyarak, finansal yapısını güçlendirir.
 • Bilançonun aktif kalitesini yükselterek bankalar ve finansal kuruluşlar nezdinde kredibilitesini artırır.
 • Alacak problemleri ile ciddi şekilde mesai harcayan KOBİ’lerin, bu problem ile uğraşmak yerine asıl işlerine odaklanma şansına sahip olacaklar.
 • Yeni müşteriler bularak satışları artırmaya ve şirketin büyümesine katkı sağlar.
 • Sorunlu alacaklarla ilgili hukuki takip işlemlerini sigorta şirketinin avukatları işletme adına yürütür.
 • Mevcut sistem içinde ciro kriterinden dolayı ticari alacaklarını sigortalatma fırsatı bulamayan KOBİ’ler Devlet Destekli Alacak Sigortası sistemi ile birlikte sisteme giriş yapabilecekler.
Bu ürünümüz ile ilgileniyor ve daha detaylı bilgi almak istiyorsanız;