• Girişimci Teşvikleri
  • Yatırımcı Teşvikleri
  • Öğretim Üyesi Teşvikleri

Teknokentlerde faaliyet gösteren şirketler yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar için 31 Aralık 2023’e kadar gelir ve kurumlar vergisi alınmayacaktır.

Bu süre içerisinde bölgelerde üretilen sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden muaf tutulmaktadır.

Araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31 Aralık 2023’e kadar her türlü vergiden müstesnadır.

Teknokentte bulunan personelin sigorta primi işveren hissesinin yüzde 50’si devlet tarafından karşılanmaktadır.

Ar-Ge personelinin bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin bir kısmını da gelir vergisi kapsamı dışında tutulmaktadır.

Bölgede çalışan Ar-Ge personelinin, ayrıca Ar-Ge personelinin yüzde onunu geçmeyecek şeklinde destek personelinin de bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihinde kadar her türlü vergiden muaf tutulacaktır.

Bölgede faaliyet gösteren firmalar geliştirdikleri teknolojik ürünün yatırımını yönetici şirketin uygun bulması ve bakanlığın izin vermesi ile bölgede yapabilecektir.

 
Yatırım Teşvik Belgesi alınması halinde gümrük vergisi muafiyeti, katma değer vergisi istisnası, faiz desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği, vergi indirimi ve yatırım yeri tahsisi gibi desteklerden yararlanılabilmektedir.
  • Yabancı Yatırımcılara Teşvik
Yabancı özel hukuk tüzel kişileri Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetici şirkete iştirak edebilir. Ayrıca, yabancı yatırımcılar,4691 ve 6170 sayılı kanunlar kapsamında yazılım geliştirme ve Ar-Ge faaliyetlerini bölgede yürütebilmektedir.
  • Yabancı Personel Çalıştırma Kolaylığı
Bölgelerde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı Ar-Ge personeli çalıştırılabilmektedir.

Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulmaktadır.

Öğretim elemanları üniversite yönetim kurulu izni ile yaptıkları araştırmalarının sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilmekte, kurulu bir şirkete ortak olabilmekte ya da bu şirketlerin yönetiminde görev alabilmektedir.