Uzmanlarımız sorularınızı yanıtlıyor.
Bu bölümde Bankamız ürün ve hizmetleri konusunda öğrenmek istediğiniz konular uzmanlarımız tarafından cevaplandırılmaktadır.Soru sormak istediğiniz katagoriyi aşağıdaki listeden seçebilirsiniz.

Soruyu örnekle sormak gerekirse; 1) - 15.09.2018 de kur 6 TL iken ortaklardan 50.000 USD firmanın usd banka hesabına geliyor 2) - 20.09.2018 de kur 8 TL iken 50.000 USD ile mal alınan firmaya ödeme yapılıyor (USD hesabı sıfırlanıyor) 3) - 20.09.2018 de kur 8 TL iken 50.000 USD karşılığı yine 50.000 USD lik mal alınmıştır 4) - 30.09.2018 de kur 9 TL banka da 20.09.2018 den beri para yoktur hesap sıfırdır 30.09.2018 de USD banka hesap bakiye sıfır, 50.000 USD karşılığı stoka kalan ticari mal bakiyesi 400.000 TL dir. Ortak a 50.000 USD karşılığı borç 300.000 TL dir. Muhasebe kayıtları nasıl olmalı 30.09.2018 de değerleme işlemleri dahil Saygılar

İşlemler hakkında kesin ve net bilgi sahibi olunmadan yapılacak muhasebe kayıtları yanıltıcı sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle verilen bilgiler çerçevesinde bilgilendirme amaçlı olarak muhasebe kayıtlarının aşağıdaki hesaplar kullanılarak yapılabileceği söylenebilir. Konunun özelliğine göre farklı hesapların kullanılması da gerekebilir. Muhasebe kayıtlarının yapılmasında Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunlarının ilgili hükümleri ile Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri göz önünde bulundurulmalı, ayrıca konu hakkında serbest muhasebeci mali müşavirlerden de bilgi alınmalıdır.
15.9.2018-Ortaklardan borç alınması
102 Banka Hesabı/331-(431) Ortaklara Borçlar Hesabı
20.9.2018-Daha önce satın alınan mala ilişkin borcun bankadan ödenmesi
320 Satıcılar Hesabı/102 Banka Hesabı
20.9.2018-Yeniden mal alınması
153 Ticari Mallar Hesabı, 191 İndirilecek KDV Hesabı/320 Satıcılar Hesabı
30.9.2018-Kur farklarının kaydı
Ortaklara olan borçlarda oluşan kambiyo zararı,
656 Kambiyo Zararları Hesabı/331-(431) Ortaklara Borçlar Hesabı
Mal alışına ilişkin borçlarda oluşan kambiyo zararı,
656 Kambiyo Zararları Hesabı/320 Satıcılar Hesabı.
Diğer yandan ortaklar ile yapılan işlemlere ilişkin olarak Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Örtülü sermaye” başlıklı 12’nci maddesi ile “Kabul edilmeyen indirimler” başlıklı 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümleri de dikkate alınmalıdır.

Saygılarımızla,
 

GünaydınTamer bey Firma kat karşılığı inşaat yapmaktadır inşaat henüz bitmemiş ince işleri yapılmaktadır. Daire tapuları çıktı kat irtifakı ve bir müşteri henüz tamamen bitmemiş dairelerden toplu 7 adet daire alacaktır. Bu durumda 7 adet daire satışı direk 600 hesaba gelir mi yazılır yoksa maliyet henüz bitmediği için hasılat yazılmamalı mıdır? Çünkü şuan satış olacak ancak daireler tamamlandıktan sonra teslim edilecektir Yani dairelerin maliyetleri belli değil Bu durumda fatura kesilmelimi - kdv hesaplanmalımı ve muhasebe kaydı nasıl olmalıdır? (Tapudan devirler olacak) Teşekkürler

Maliye Bakanlığı’nın konuya ilişkin özelgelerine göre, inşaat devam ederken kat irtifakı kurulmak suretiyle alıcıya fiilen teslim edilen gayrimenkullerde gelir vergisi ve kurumlar vergisi bakımından vergiyi doğuran olay, gayrimenkullerin tamamlanarak bunlar üzerindeki tasarruf hakkının alıcılara devredilmesi ile gerçekleşeceğinden, inşaat devam ederken arsa üzerine kat irtifakı kurulmak suretiyle yapılan satışlar karşılığında tahsil edilen bedellerin, avans olarak değerlendirilmesi ve inşaatın tamamlanıp teslimin yapıldığı yılın kazancı olarak dikkate alınması gerekmektedir. Kat irtifakı tesis edilmiş olmakla birlikte, fatura düzenlenmesi için gayrimenkulün fiili tesliminin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılması, fiili teslim gerçekleşmiş ise teslim tarihinden itibaren yedi gün içinde fatura düzenlenmesi ve KDV hesaplanması gerekmektedir. Muhasebe kayıtlarının da yapılan açıklamalar çerçevesinde yapılması gerekmektedir.

Saygılarımızla,
 

Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin yapısı nasıl olmalıdır?

Anonim şirketin esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Esas sözleşmede aksine hüküm yoksa aynı kişi yeniden seçilebilir.
 

Prof. Dr. Ali Hepşen

Anonim şirketlerde değer biçme süreci kim tarafından ve nasıl gerçekleştirilir?

Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmelere, şirket merkezinin bulunacağı yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce değer biçilir. Değerleme raporunda, uygulanan değerleme yönteminin somut olayın özellikleri bakımından herkes için en adil ve uygun seçim olduğu; sermaye olarak konulan alacakların gerçekliğinin, geçerliğinin ve TTK 342’nci maddeye uygunluğunun belirlendiği, tahsil edilebilirlikleri ile tam değerleri; ayni olarak konulan her varlık karşılığında tahsis edilmesi gereken pay miktarı ile Türk Lirası karşılığı tatmin edici gerekçelerle ve hesap verme ilkesinin icaplarına göre açıklanır. Bu rapora kurucular ve menfaat sahipleri itiraz edebilir. Mahkemenin onayladığı bilirkişi kararı kesindir.
 

Prof. Dr. Ali Hepşen

İşçinin işverenin malını zarara uğratması hâlinde işverenin iş akdini fesih hakkı var mıdır?

4857 sayılı Kanun 25/II’ye göre “İşçinin kendi isteği veya savsaklaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, iş yerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması durumunda işveren işçinin iş sözleşmesini derhal feshedebilir.”
 
 
Buna göre zarar nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için;
 
1) Zarar işçinin kendi isteği veya savsaklamasından doğmalıdır.
 
2) Zarar tutarı işçinin 30 günlük ücret tutarını aşmalıdır.
 
Bu iki şart bir arada bulunmadan, zarar nedeniyle işçinin iş akdi feshedilemez.
 

Av. Özlem KAYHAN

Mali destek aldığım bir proje için başka bir fon programından da destek alabilir miyim?

Hayır alamazsınız. Bunu proje sunumunda beyan etmeseniz bile, daha sonra tespiti hâlinde -ki tespit edilme olasılığı yüksek- daha önceki mali desteği de riske atmış olursunuz. Projenin gelişimi için ek desteğe ihtiyacınız varsa mali destek aldığınız ajans veya birime ayrıca müracaat edin veya uzmanlarla bunu konuşun.
 

Gemi ile yapılan taşımalarda konteyner için belirlenen demuraj süresi ne zaman başlar?
 

Konteyner gemiden indirildikten sonra boşaltma için gerekli işlemlerin yürütülmesi nedeniyle ya da alıcılardan kaynaklı sebeplerle bir süre limanda bekleyebilmektedir. Bu süreye Serbest Süre (Lay-Time/Astarya) adı verilir. Konteynerin ne kadar serbest süreye sahip olduğu, taşıtan ve taşıyan arasında yapılan sözleşme ile belirlenmekte; benzer şekilde, serbest sürenin başlama tarihi de taşıtan ve taşıyan tarafından tespit olunmaktadır. Serbest süreler ülkeden ülkeye ya da taşımanın özelliklerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bu kapsamda, serbest süre başlangıcı konteynerin gemiden indirildiği gün ve hatta saat olarak belirlenebilirken, konteynerin gemiden indirildiği günün hesaba katılmayarak serbest sürenin ertesi günden başlaması da mümkündür. Sorunun cevabına gelirsek; demuraj süresi serbest sürenin bitiminden itibaren başlar. Dolayısıyla demuraj süresinin başlangıcı, serbest sürenin başlangıç tarihi (ve saati) ve sürenin ne kadar olduğu ile belirlenmektedir. Bu nedenle her durum birbirinden farklı olabileceği için taşıtan ve taşıyan arasındaki sözleşmeye bakmak gerekmektedir.
 

Levent ÖZKARDEŞ

Anneler günü, sevgililer günü gibi özel günler için yurt dışından set hâlinde ürünler getirip satmak istiyorum. Ne tür eşyayı set yapabilirim? Bunun bir kuralı var mı?

Perakende satılacak hâle getirilmiş takım hâlinde bulunan eşyanın set olarak tek bir GTİP’de sınıflandırılmasına ilişkin kurallar Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi Eki Genel Yorum Kurallarının 3(b) no.lu kuralı ile düzenlenmiş; burada düzenlenen hususlar da Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2016/6 sayılı genelgesi ile açıklanmıştır. Buna göre; perakende satılacak hâle getirilmiş takım hâlinde bulunan eşya niteliğinde bulunan ve set olarak tek bir GTİP’de sınıflandırılacak olan eşyanın; ilk bakışta farklı pozisyonlarda sınıflandırılabilen en az iki farklı eşyayı içermesi, özel bir gereksinmeyi karşılamak veya belirli bir işlevi yerine getirmek üzere bir araya getirilmiş ürünler veya eşyalardan oluşması ve yeniden paketlemeye gerek kalmadan doğrudan kullanıcılara satış için uygun biçimde hazırlanmış hâlde olması gerekir.

Söylenenleri kısaca açıklayacak olursak; öncelikle set içeriğindeki tüm eşyanın aynı GTİP’de sınıflandırılmaması gerekir; çünkü içeriğindeki tüm eşyanın aynı GTİP’de sınıflandırıldığı setler, 3(b) no.lu kural gereği set olarak değerlendirilmez. Diğer taraftan eşyanın set olarak sınıflandırılması için söz konusu seti oluşturan bileşenlerin birbirleriyle ilişkili olması ve özel bir gereksinmeyi karşılamak/belirli bir işlevi yerine getirmek üzere birlikte/bir arada kullanılmalarının amaçlanmış olması gerekir. Yani kullanım yerlerinin birbirini tamamlaması, birbirinden bağımsız kullanım yerleri olan eşyanın set içinde bulunmaması gerekir (Örneğin, cilde sırayla uygulanan kremlerden oluşan kozmetik cilt bakım seti veya matkap ucu ve dübel seti). Son olarak setin içindeki tüm eşya aynı anda ve aynı beyanda sunulmalı, setin tüm unsurları, bir arada (torba veya çanta içerisinde, birbirine bağlanmış şekilde gibi) olmalı ve bunlar yeniden paketlemeye gerek kalmadan doğrudan kullanıcılara satış için uygun biçimde hazırlanmış olmalıdır. Örnek olarak duş jeli, banyo köpüğü, sabun, vücut losyonu gibi muhtelif eşyadan oluşturulan setin fermuarlı plastik çanta içinde bulunması verilebilir.
 

Levent ÖZKARDEŞ

5 yıldır bir iş yerinde çalışıyorum. Yakında bebeğim olacak. Ancak hamile iken çalışmak istemiyorum. Bu durumu gerekçe göstererek işten ayrılabilir miyim? Ayrıldığımda tazminat alabilir miyim?

İş Kanunu'na göre hamilelik nedeniyle iş sözleşmesini fesheden işçiye tazminat ödenmez ancak işveren yine İş Kanunu’na göre hamile olan işçiyi ağır ve tehlikeli işlerde çalıştıramaz, gece mesaisi yaptıramaz. İşçi bu durumda kendi isteği ile işten ayrılırsa tazminat alamaz ancak işveren iş sözleşmesini haklı bir neden olmadan sona erdirirse tazminat ödemek zorundadır. Tazminat almanızın iki ayrı yolu daha var: Eğer evliliğinizin üzerinden 1 yıl geçmediyse ayrılarak tazminat alabilirsiniz. İkincisi eğer 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olduysanız ve 3600 gün priminiz varsa SGK’den yazı alarak yine tazminat talep edebilirsiniz.

Faruk ERDEM

Özel sektörde faaliyet gösteren bir firmayız. 30’dan fazla işçi çalıştırıyoruz. İşçilerimizin izin günleriyle ilgili haklarını biliyoruz. Ama iş yoğunluğundan hepsini kullandıramıyoruz. Bunların parasını mı vermemiz lazım? İzinleri kullandırmamamız işçilere ek haklar getiriyor mu?

Öncelikle belirtelim yıllık ücretli izin hakkı hem yasal hem de Anayasal bir hak. Bu yüzden işçi “Ben kullanmıyorum.”, işveren de “Kullandırmıyorum.” diyemez. İşçilerinize izinlerini kullandırmak zorundasınız. Kullandırılmayan izinlerin parasının ödenmesi gibi bir usul de yok. Ancak biriken izinleri bir sonraki yıl kullandırabilir ya da işçiler ayrılırken son maaşlarından olmak üzere biriken izinlerin parasını verebilirsiniz. Ancak belirtelim izin kullandırmamanız işçilere haklı fesih ile tazminat alma hakkı da tanıyor. İşçinin hak kazanmış olduğu haklarını işverenin kullandırmaması çalışma hukukuna aykırıdır. Şöyle ki; T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 2001/17459 esas numaralı kararında; "Hak kazandığı izni çalışmakta iken işverenden isteyen işçi kendisine böyle bir iznin kullandırılmayacağı açık ve kesin şekilde ifade edildiği takdirde İş Kanunu'nda tanınmış olan haklarını kullanabilir." denilmektedir. Bu nedenle sizin içinde bulunduğunuz durum da buna örnek teşkil etmektedir. Bu da işçilerinize sözleşmenizi haklı bir nedenle feshetme yetkisi veriyor demektedir.
 

Faruk ERDEM