Uzmanlarımız sorularınızı yanıtlıyor.
Bu bölümde Bankamız ürün ve hizmetleri konusunda öğrenmek istediğiniz konular uzmanlarımız tarafından cevaplandırılmaktadır.Soru sormak istediğiniz katagoriyi aşağıdaki listeden seçebilirsiniz.

Asgari ücretin değişmesiyle birlikte asgari geçim indirimi (AGİ) miktarları da değişti mi? Yeni rakamlar nasıl hesaplanıyor ve işçilere kaç lira ödenecek? AGİ ödenmezse cezası var mı?

2018 yılı için uygulanacak asgari ücret rakamları açıklandı. Bahsettiğiniz gibi asgari geçim indirimi hesaplamaları da brüt asgari ücret üzerinden yapıldığı için hem hesaplar hem de rakamlar değişmiş oldu. O yüzden bu aydan itibaren çalışanların eş ve çocuk durumlarına göre yeni asgari geçim indirimi ödemelerini almaları gerekiyor. AGİ’yi ödemeyen işveren İş Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'na uymadığı için suç işlemiş sayılır. Bu durumda Maliye Bakanlığı resen veya ikmalen tarhiyat yaparak işverene vergi ziyaı cezası kesecektir.

Bu ödemeler bordrolarda da gösteriliyor. Asgari geçim indirimi brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

Asgari geçim indirimi, asgari ücretin yıllık brüt tutarının;
  •  Mükellefin kendisi için yüzde 50'si,
  •  Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için yüzde 10'u,
  •  Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için yüzde 7,5'i,
  •  Üçüncü çocuk için yüzde 10'u,
  •  Diğer çocuklar için yüzde 5'i,
olmak üzere bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen yüzde 15'lik oranla çarpımı ile yıllık tutar ortaya çıkıyor. Tutar 12’ye bölününce de aylık tutar bulunuyor.

Buna göre bekâr bir işçi için 2018 yılı AGİ hesabı şöyle yapılıyor:
  •  Yıllık asgari ücret: 12 X 2.029,50 = 24.354
  •  Bekâr işçi için matrah: 24.354 X %50 = 12.177
  •  Vergi hesaplaması: 12.177 X %15 = 1.826,55
  •  Aylık AGİ: 1.826,55/ 12 = 152,21 TL
 2018 AGİ RAKAMLARI
Medeni durumu    Aylık tutar (TL)
Bekâr   : 152,21
Eşi çalışmayan, çocuksuz   : 182,66
Evli, eşi çalışmayan, 1çocuklu  : 205,49
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu   : 228,32
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu  : 258,76
Evli, eşi çalışan  : 152,21
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu  : 175,04
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu   : 197,88
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu   : 228,32
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu  : 243,54
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu  :  258,76

Faruk ERDEM

Yeni asgari ücretin işverene maliyeti kaç lira oldu? Burada ödenecek prim miktarları nasıl değişti?

Asgari ücrete yapılan zamla birlikte işverenin ödeyeceği vergi ve prim miktarları da değişmiş oldu. 2018 yılında uygulanacak teşvikler haricinde asgari ücretin işverene maliyeti şu şekilde hesaplanıyor:
 
Brüt asgari ücret             

:

2.029,50 TL
SGK primi yüzde 15 (işveren payı)    : 314,57 TL
İşveren işsizlik sigorta primi yüzde 2     : 40,59 TL
İşverene toplam maliyet : 2.384,66 TL

NOT: 5510 sayılı Kanun’un 81. maddesine göre şartları sağlayan işverenlere SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörülmektedir. Bu yüzden hesaplamalar bu indirime göre yapılmıştır.
Faruk ERDEM

Mahkemelerce hükmolunan avukatlık ücretleri KDV’ye tabi midir?
 

Mahkemelerce hükmolunan avukatlık ücretlerinin davayı kazananlara ödenmesi katma değer vergisinin konusuna girmez. Ancak bu paralardan sözleşmeleri gereği ücret karşılığı çalışanlar dışında kalan avukatlara intikal eden kısım, serbest meslek kazancı kapsamında katma değer vergisine tabidir. Avukatlar aldıkları bu para için davayı kazanana serbest meslek makbuzu düzenler ve makbuzda alınan tutar üzerinden katma değer vergisi hesaplayıp ayrıca gösterirler. Mahkeme kararında “KDV hariç” şeklinde bir ifadenin yer almaması hâlinde, vekâlet ücretine katma değer vergisinin dâhil olduğu kabul edilir ve iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan katma değer vergisi, düzenlenen serbest meslek makbuzunda gösterilir.
 

Tamer AKSOY

Müzayede mahallinde yapılan satışlarda, satışın gerçekleşmemesi durumunda ödenmiş KDV’ler geri alınabilir mi?

Müzayede suretiyle yapılan satışlarda herhangi bir nedenle malların alıcıya tesliminin gerçekleşmemesi hâlinde katma değer vergisi bakımından vergiyi doğuran olay meydana gelmez. Bu durumda katma değer vergisi tahakkuk ettirilmez, tahakkuk ettirilen vergi terkin edilir. Teslimi gerçekleşmeyen mallar için katma değer vergisinin ödenmiş olması hâlinde, bu vergi tahakkuktan terkin edilerek, alıcıya ödenmek üzere satışı yapan kurum veya kuruluşa iade edilir.
 

Tamer AKSOY

Hangi tür inovasyonu başarmak daha zor?

Çarpıcı inovasyonu gerçekleştirebilmek standart inovasyona göre kesinlikle ve kesinlikle çok daha zor. İnovasyonda katma değerdeki artış çarpıcı bir fikrin ortaya çıkartılabilmesi ve daha da önemlisi uygulamaya konularak başarılı olabilmesinin zorluğuyla doğru orantılı.

Bir fikir ilk konsept aşamalarında ham bir kaynaktır ve işlenmesi gereklidir. Yapılacak çalışmalar sonucunda fikrin eksiklikleri, doğurabileceği mahsurlar genellikle süreç içerisinde artırılarak devam edilen inovasyon adımlarıyla çözülmeye çalışılır. İster süreç konusunda iyileştirme ister ürün veya hizmet olsun lansman sonrasında yani gerçek uygulamada denenerek olası ufak aksaklıklar da giderilir. Ancak, esas sorun bir süre sonra başlıyor. Sürekli sorgulama ve iyileştirmelerle inovasyon başarılarına ulaşsanız bile bir süre sonra tıkanıyorsunuz. Çünkü firmalar farkında değiller ama yapılarının doğal limitlerine ulaşıyorlar.

Dr. Selim SÜLEYMAN

Çarpıcı fikir mevcut işimizi, ürünümüzü veya hizmetimizi baltalarsa ne olacak?

Dünyada çarpıcı inovasyonun önündeki en önemli engel bu endişedir. Bu nedenle sektörün mevcut firmaları çarpıcı inovasyon fikirlerine çok tereddütlü yaklaşıyorlar. Deterjansız çamaşır makinesi inovasyonları beyaz eşya üreticilerinden önce Sanyo ve Samsung gibi elektronik firmalarından gelmiştir. Polaroid, fotokopi makinesi gibi çarpıcı inovasyon örnekleri hep sektör dışından gelmiş, sektörlerinin mevcut firmaları veya o sektöre yakın olabilecek firmalar bahsettiğimiz endişeler nedeniyle bu fikirleri atlamışlardır.
 

Dr. Selim SÜLEYMAN

Bir sitede güvenlik görevlisi olarak güvenlik şirketine bağlı çalışan işçi maaşını güvenlik şirketinden almaktadır. İşçi fazla mesai, yıllık ücretli izin gibi işçilik alacakları için site yönetimine mi yoksa güvenlik şirketine mi dava açmalıdır?

 

Asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı, iş kanunu, iş veya toplu iş sözleşmesi hükümleri uyarınca alt işverenle birlikte sorumludur. Birlikte sorumluluğu, müteselsil sorumluluk olarak anlamak gerekir. Dolayısıyla site yönetimiyle güvenlik şirketinin işçi alacakları bakımından işçiye karşı müteselsil sorumluluğu söz konusudur. Dava her ikisine karşı açılabilir.
 

Av. Özlem KAYHAN

Özel okulda öğretmenlik yapan bir öğretmenin kıdem ve ihbar tazminatı hakları var mıdır?

Özel okul öğretmenlerinin sözleşmeleri, asgari süreli iş sözleşmesi bir başka deyişle belirsiz süreli iş sözleşmesi olarak kabul edilmektedir. Bunun sonucu olarak da şartları varsa özel okul öğretmenleri iş güvencesi hükümlerinden yararlanabileceği gibi kıdem ihbar tazminatı gibi işçilik hakları da vardır.
 

Av. Özlem KAYHAN

Bursa’da tekstil sektöründe bir işletmem var. Teknik tekstil üretimine yönelik bir çalışmamız var. Çalışmamıza mali destek nereden sağlayabiliriz?

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2018 yılı proje teklif çağrısı dönemi 29.12.2017 tarihi itibarıyla başladı. Bu kapsamında ilan edilen mali destek programlarının toplam bütçesi 16 milyon TL. 

Bu çağrı kapsamındaki program başlıklarından biri de; Sektörel Rekabetçiliğin Artırılması Mali Destek Programı (işletmelere yönelik). Programın toplam bütçesi: 8.000.000 TL. Proje Başına Mali Destek Tutarı: Asgari Tutar: 100.000 TL. Azami Tutar: 600.000 TL.

Programın amacı, bölgede ön planda yer alan ve büyük gelişme potansiyeline sahip olan havacılık, savunma sanayi, raylı sistemler, teknik tekstil, kompozit sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin üretim altyapılarının ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi yoluyla verimliliğin ve katma değerin artırılması, ithalat bağımlılığının azaltılması.

Programın iki önceliği var: Birinci öncelik, program kapsamında ele alınan sektörlerde rekabet gücünü artırmaya yönelik teknik altyapının, kurumsal kapasitenin, üretim teknolojisinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması. İkinci öncelik ise ilgili sektörlerde katma değeri ve rekabetçiliğini artıracak, ithalat bağımlılığını azaltacak ürünlerin tasarlanması, üretilmesi, tanıtılması ve markalaşmasının sağlanması. 22 Mart tarihine kadar açık olan çağrıdan Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te faaliyet gösteren tüm işletmeler faydalanabilir.

Fatih ÖNCÜ

Proje bütçeleri hazırlanırken KDV dahil edilmeli mi?

Kâr amacı güden kurumlar için KDV uygun maliyet olarak sayılmamaktadır. Dolayısıyla kâr amacı gütmeyen kurumlar proje bütçelerini KDV dahil olarak, kâr amacı güden kurumlar ise proje bütçelerini KDV hariç olarak hazırlayıp sunmalıdırlar. Bu durum kâr amacı güden kurumların proje uygulama sürecinde KDV ödeme konusundaki yükümlülüklerini ortadan kaldırmamaktadır.
 

Fatih ÖNCÜ